• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 29 13

Zażalenia na postanowienia Sądów Okręgowych o zawieszeniu postępowań (wzory)

Zażalenia na postanowienia Sądów Okręgowych o zawieszeniu postępowań przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytur i rent obniżonych ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r.

Poniżej zamieszczamy, pięć autorskich opracowań projektów zażaleń do Sądu Apelacyjnego na postanowienia Sądu Okręgowego o zawieszeniu postępowania. Jednocześnie informujemy, że wzory są jedynie propozycją i nie gwarantują skuteczności zażalenia w każdej sprawie.

Sądy Okręgowe zawieszają postępowania powołując się na pytania prawne zadane Trybunałowi Konstytucyjnemu:

- przez Sąd Okręgowy w Warszawie sygn. akt XIII 1U 326/18 w postanowieniu z dnia 24 stycznia 2018 r., w przypadku emerytur i rent mundurowych:

a) art. 15c, art. 22a oraz art. 13 ust. 1 lit. 1c w związku z art. 13b ustawy z 18 lutego 1994 r. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…),w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. są zgodne z art. 2, art. 30, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - z uwagi na ukształtowanie regulacji ustawowej w sposób ograniczający wysokość emerytury i renty mimo odpowiedniego okresu służby, w zakresie, w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez niego prawa, niedziałania prawa wstecz, powodującego nierówne traktowanie części funkcjonariuszy w porównaniu z tymi, którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po dniu 11 września 1989 r., skutkując ich dyskryminacją;

b) art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji są zgodne z art. 2, art. 7, art. 95 ust. 1, art. 96 ust. 1, art. 104, art. 106, art. 109 ust. 1, art. 119, art. 120, art. 61 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP, z uwagi na sposób i tryb uchwalenia zaskarżonych przepisów oraz wątpliwości, czy spełnione zostały merytoryczne przesłanki do ich uchwalenia.

- przez Sąd Okręgowy w Warszawie sygn. akt XIII 11007/18, w postanowieniu z dnia 27 maja 2019 r., w przypadku policyjnych rent rodzinnych:

a) art. 24a w związku z art. 13b i art. 15c ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…),w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji - z art. 2, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - w zakresie w jakim na nowo kształtują wysokość renty rodzinnej osób uprawnionych do tego świadczenia, pomimo znacznego upływu czasu od zakończenia służby na rzecz totalitarnego państwa przez członka ich rodziny i w zakresie w jakim przerzucają na uprawnionych do tego świadczenia obowiązek udowodnienia, że zmarły funkcjonariusz, po którym ustalono ich prawo do renty rodzinnej podjął współpracę i czynnie wspierał osoby i organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego;

b) art. 24a oraz art. 13 ust. 1 lit. 1c w związku z art. 13b ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) - jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - chociaż różnicuje wysokość renty rodzinnej po zmarłym funkcjonariuszu Policji poprzez wprowadzenie w art. 24a ust. 2 regulacji ustawowej ograniczającej wysokość tej renty z pominięciem wypracowanej wysługi emerytalnej a w szczególności wynikającej ze służby członka rodziny uprawnionego do renty po dniu 31 lipca 1990 r. i z pominięciem zwiększenia wysokości emerytury w związku z inwalidztwem pozostającym w związku ze służbą, co powoduje nierówne traktowanie uprawnionych do renty rodzinnej w stosunku do tych, którzy pobierają świadczenie po funkcjonariuszach, którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po 31 lipca 1990 r.

Kolejność czynności po otrzymania Postanowienia Sądu Okręgowego o zawieszeniu postępowania:

 1. Należy dokładnie zanotować datę otrzymania Postanowienia, gdyż na złożenie zażalenia mamy jedynie tydzień od tej daty.
 2. Jeżeli otrzymaliśmy Postanowienie wraz z uzasadnieniem, należy przystąpić do sporządzenia zażalenia.
 3. Jeżeli natomiast otrzymaliśmy Postanowienie bez uzasadnienia, należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia (link do wzoru wniosku)
 4. Po otrzymaniu uzasadnienia Postanowienia Sądu Okręgowego o zawieszeniu postępowania, w ciągu tygodnia od daty otrzymania należy złożyć zażalenie.

Wzory zażaleń opracowano w Biurze ZG SEiRP (linki do wyszczególnionych w treści wzorów):

 1. Wzór zażalenia w sprawie emerytury policyjnej, dla osób  które pełniły służbę przed i po 1990 roku.
 2. Wzór zażalenia w sprawie emerytury policyjnej, dla osób które pełniły służbę do 1990 roku.
 3. Wzór zażalenia dla kobiet, które przebywały na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym do 1990 roku oraz pełniły służbę po roku 1990.
 4. Wzór zażalenia dla kobiet, które przebywały na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym do 1990 roku oraz nie pełniły służby po roku 1990.
 5. Wzór zażalenia w sprawie policyjnej renty rodzinnej.

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty