• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Zarządzenie Sądu Okręgowego w Warszawie XIII 1 U/18 z 23 grudnia 2019r.

Zarządzenie SO w Warszawie sygn. akt XIII 1 U/18, dnia 23 grudnia 2019 r.

Zarządzenie:

Zwrócić się, za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie – do Trybunału Konstytucyjnego o wskazanie przewidywanego terminu rozprawy w sprawie P 4/18 dotyczącej przepisów ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

(Należy pamiętać, że pół roku wcześniej Sąd Apelacyjny w Gdańsku pismem z 2 lipca 2019 r. zwracał się do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem, kiedy sprawa przedmiotowa zostanie rozpoznana, zaś w odpowiedzi uzyskał wyłącznie informację, że „Skład orzekający nie podjął jeszcze decyzji o terminie rozpoznania sprawy” z jednoczesnym odesłaniem do wskazanej strony internetowej. Powyższa sytuacja nie zmieniła się do chwili obecnej).

Źródlo: https://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/182-sad-apelacyjny-w-gdansku-uchylil-postanowienie-sadu-w-toruniu-o-zawieszeniu-postepowania.html

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty