• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Wniosek do ZER dot. pozbawienia strony prawa do udziału w postępowaniu

Informujemy, że Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w dniu 6 listopada 2018 roku złożył wniosek do Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydanie wszystkim emerytom i rencistom /wszystkim świadczeniobiorcom/ postanowień o umorzeniu postępowań wszczętych wnioskami ZER MSWiA do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przypadkach, w których kwerenda IPN nie dała podstaw do stwierdzenia, że wskazany emeryt lub rencista pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa. Wniosek stanowi wykonanie Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Nr 49/VII/ZG/2018 podjętej w Płońsku w dniu 25 października 2018 roku w sprawie zobowiązania Prezesa ZG SEiRP do wystąpienia do Dyrektora ZER MSWiA o wydanie decyzji o umorzeniu postępowań emerytalnych byłym funkcjonariuszom i innym świadczeniobiorcom sprawdzonym w kartotekach IPN, wobec których nie znaleziono podstaw do obniżenia emerytur i rent.

Wniosek wzywa Dyrektora ZER MSWiA do wydania decyzji o umorzeniu tych postępowań i dołączenie do nich indywidualnych imiennie oznaczonych wyciągów  z wniosków ZER MSWiA skierowanych do IPN o sprawdzenie świadczeniobiorców i odpowiedzi IPN w każdej pojedynczej, indywidualnej sprawie.

Inspirację do podjęcia uchwały i złożenia wniosku stanowiła informacja Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zatytułowana: „Informacja Archiwum IPN dotycząca tzw. ustawy dezubekizacyjnej”, zamieszczona na stronie internetowej IPN pod adresem: https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/40996,Informacja-Archiwum-IPN-dotyczaca-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej.html, z której wynika, że: „Około 50 tysięcy byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL może mieć obniżone emerytury i renty na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej. W tylu przypadkach IPN potwierdził dotąd fakt pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa – potwierdza kwerenda w Archiwum Instytutu. W ramach realizacji ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r., poz. 708 z późniejszym zmianami) z wnioskami do Instytutu Pamięci Narodowej wystąpiły: Zakład Emerytalno-Rentowy MSW (cztery wnioski) oraz Biuro Emerytalne Służby Więziennej (pięć wniosków). Co do wniosków skierowanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSW – 9 czerwca 2017 r. Archiwum IPN zakończyło realizację wniosku z 10 lutego br., zawierającego dane osobowe 191 680 byłych funkcjonariuszy. /.../”

Biorąc pod uwagę fakt, że Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie jest organem ścigania lecz organem administracji, to jego działania powinny być jawne i w pełni transparentne. Organ emerytalny nie może prowadzić postępowań o charakterze tajnym, kapturowym, poza wiedzą świadczeniobiorcy. Stąd wniosek, oparty o powszechnie obowiązująca zasadę legalizmu, o wydanie decyzji o umorzeniu wszczętych postępowań i doręczeniu wszystkim sprawdzanym świadczeniobiorcom decyzji o umorzeniu tych postępowań wraz z załącznikami potwierdzającymi formę i treść wniosków sprawdzających i informacjami IPN o wynikach sprawdzeń, z uwzględnieniem kto, co i gdzie sprawdzał i jaki był wynik tych sprawdzeń. Mamy statutowy obowiązek dbać o interesy naszych członków i całego środowiska emerytów i rencistów policyjnych, stąd nasze działanie w tym przedmiocie. Uważamy, że organ emerytalny w demokratycznym państwie prawnym nie może mieć wyłącznie charakteru egzekucyjnego wykonującego wyłącznie zobowiązania wynikające z informacji IPN.

Biuro ZG SEiRP

Warszawa, 6 listopada 2018 roku

Wniosek do Dyrektora ZER MSWiA z 6.11.2018 - (treść dokumentu - PDF)

Odpowiedź Dyrektora ZER MSWiA z 5.12.2018 - (treść dokumentu - PDF)

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty