• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Ustawa represyjna. Statystyki sądowe

Ustawa represyjna. Statystyki sądowe. Przerażająca skala bezprawia

Prezentujemy statystyki sądowe spraw zalegających w sądach okręgowych i apelacyjnych o wysokość emerytur i rent policyjnych radykalnie obniżonych /w przeważającej liczbie przypadków po raz drugi / na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, nazwanej ustawą represyjną ze względu na dramatyczne skutki dla kilkudziesięciu tysięcy osób. Informacja składa się dwóch zestawień ilustrujących bieg spraw w sądach okręgowych (tabela nr 1) i sądach apelacyjnych (tabela nr 2). Wszystkie dane zostały pobrane z oficjalnych stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych.

Zestawienie danych o biegu spraw emerytalnych sporządzone w oparciu o sprawozdania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11/12a upublicznione w biuletynach informacji publicznej sądów okręgowych.

Sądy okręgowe - Ewidencja spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych o wysokość emerytury i renty żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, agencji Wywiadu, służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin.

Tabela nr 1. Bieg spraw w sądach okręgowych (pobierz dokument-tabela nr 1)

Podsumowanie tabeli. Pozostało z 2020r. - 20.926 spraw, wpłynęło w 2021 r. – 3943 sprawy. Załatwiono –9.074 sprawy, w tym 538 oddalono, 3848 zmieniono w całości lub części, 66 odrzucono, 1 uchylono decyzję przekazano sprawy do rozpoznania uprawnionemu organowi, 54 umorzono postępowanie w tym w wyniku cofnięcia pozwu/wniosku/skargi, 4045 załatwiono w inny sposób, 3284 odroczono ogółem, w tym na publikację orzeczenia 1646, pozostało na okres następny – 15.792. Wiersz RAZEM umieszczono na początku i na końcu tabeli.

UWAGA! Prezentowane dane zostały przedstawione przez sądy apelacyjne wg. stanu na 31 grudnia 2021 roku. Sądy okręgowe w Elblągu, w Katowicach, Piotrkowie Trybunalskim i Suwałkach dotychczas nie udostępniły publicznie swoich statystyk. Trzeba pamiętać, że mija już prawie cały I kwartał 2022 roku, a zatem zapewne wzrosły liczebności prezentowane w zestawieniu. Ze względu na powyższe uwagi należy zbiorcze dane sądów okręgowych jako dane przybliżone. Dane te niewątpliwie

Zestawienie danych o biegu spraw emerytalnych sporządzone w oparciu o sprawozdania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11/12a upublicznione w biuletynach informacji publicznej sądów apelacyjnych.

Sądy apelacyjne - Ewidencja spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych o wysokość emerytury i renty żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, agencji Wywiadu, służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin.

Tabela nr 2. Bieg spraw w sądach apelacyjnych (pobierz dokument-tabela nr 2)

Podsumowanie tabeli. Pozostało z 2020 r. – 886 spraw, wpłynęło w 2021 r. – 4016 sprawy. Załatwiono – 1347 spraw, w tym 958 oddalono, zmieniono w całości lub części 137, uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji – 144, odrzucono – 46, uchylono 2, umorzono – 6 - w tym na skutek cofnięcia środka odwoławcze go lub pozwu, wniosku, skargi – 3, załatwiono w inny sposób – 51, odroczono - 432/ w tym publikację na orzeczenia – 308/, pozostało na okres razem następny – 3555.

UWAGA! Prezentowane dane zostały przedstawione przez sądy apelacyjne wg. stanu na 31 grudnia 2021 roku, tabela została uzupełniona o pełne dane SA w Lublinie i dane z SA w Katowicach. Sądy w Rzeszowie i Gdańsku dotychczas nie udostępniły publicznie swoich statystyk. Trzeba pamiętać ponadto, że minęły już prawie 4 miesiące 2022 roku, a zatem zmieniły się również /zapewne wzrosły/ liczebności prezentowane w zestawieniu.

***

Przedstawione dane obrazują skalę tej wielkiej szykany, tych celowo i z rozmysłem zaplanowanych zbiorowych represji nałożonych na ludzi, na obywateli państwa polskiego zaliczonych do gorszego sortu. Piąty rok trwa powtórne zaprowadzanie sprawiedliwości dziejowej będące gehenną dla ludzi zaliczonych do najniższego sortu, ludzi wobec których na masową skalę naruszane są prawa człowieka, ludzi których pozbawiono prawa do sądu. Już ponad trzy tysiące /może nawet 4.000/ z nich zmarło nie doczekawszy rozpraw sądowych. Liczba ta ukrywa się zapewne pod eufemizmem „inne załatwienie sprawy” – 4045. Ktoś /wiemy kto/ zadbał o to żeby w sądzie w którym zalegało dwadzieścia parę tysięcy spraw do orzekania skierowano tylko ośmiu sędziów. Na szczęście sędziowie okazali się nie tylko sędziami ale także ludźmi, których nie dało się zastraszyć. Codziennie stykamy się z ludźmi których średnia wieku przekracza osiemdziesiąt lat, którzy w ostatnich dniach życia doświadczają represji i umierają w niedostatku, często z powodu braku środków na leczenie i wyżywienie, z braku opieki, w poniżeniu z którym nie potrafią sobie poradzić bo nie rozumieją, dlaczego państwo polskie zgotowało im taki los. Nie mogą tego zrozumieć bo nigdy nie dopuścili się czynów nagannych, a zostali potraktowani gorzej niż pospolici przestępcy. Na to jak wielka jest skala naruszeń praw człowieka wskazuje liczba spraw, które pozostały do rozpatrzenia przez sądy, a w szczególności liczba spraw zawieszonych przekraczająca połowę wszystkich spraw /około 13 000 spraw zawieszonych/. Od wydania krzywdzących decyzji już minęło lub wkrótce minie pięć lat, zaczął się szósty rok „procedowania”. O masowej skali naruszania praw człowieka już w czerwcu 2021 informował raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

"Wejście w życie ustawy o obniżeniu świadczeń emerytalnych i rentowych osobom uznanym za pełniące służbę na rzecz totalitarnego państwa doprowadziło do naruszenia praw człowieka wobec tysięcy osób. Naruszenia te dotyczyły nie tylko prawa do zabezpieczenia społecznego czy prawa do równego traktowania, ale i prawa do sądu" – alarmowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

– Druga ustawa emerytalna wykreowała system, w którym najpierw obniża się świadczenia osobom uprawnionym, i to w sposób niezgodny ze standardami ochrony praw człowieka, a następnie de facto pozbawia się wiele z tych osób dostępu do sądu – mówił dr Marcin Szwed, prawnik HFPC i autor raportu w rozmowie z Adamem Nowińskim z portalu „Na temat” https://natemat.pl/365747,raport-dot-ustawy-dezubekizacyjnej-narusza-ona-prawa-czlowieka

„– Co istotne, osoby te nie mają dostępu do skutecznych środków prawnych, za pomocą których mogłyby kwestionować przewlekłość postępowania zawieszonego w związku z postępowaniem przed TK. Problem ten został zresztą poruszony w 23 skargach, które w marcu tego roku zakomunikował rządowi Europejski Trybunał Praw Człowieka – podkreślał doktor Szwed.

Niestety obecni dysponenci polityczni państwa polskiego pominęli ten raport milczeniem. Nie odnotowaliśmy jakiejkolwiek refleksji, chociaż to co się dzieje jest niewątpliwie działaniem celowym, działaniem które z premedytacją gwałci wszelkie standardy prawne. 

Poniżej link do art. Gazety Wyborczej: "Z dezubekizacją można wygrać i odzyskać emeryturę" https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28287083,z-dezubekizacja-mozna-wygrac-i-odzyskac-emeryture-oto-ile-osob.html#sortBy:Time-Desc

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty