• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Stanowisko Prokuratora Generalnego z 4.06.2022 oraz Sejmu RP z 9.06.2022

1. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop policjanta zwolnionego ze służby w Trybunale Konstytucyjnym – stanowisko Prokuratora Generalnego

Tak jak wielokrotnie informowaliśmy / m.in. tutaj: https://www.seirp.pl/pytanie-prawne-wsa-w-bialymstoku---w-tk i tutaj: https://www.seirp.pl/wsa-w-bialymstoku-wystepuje-do-tk-z-pytaniem-prawnym-ws_-wyrownania-ekwiwalentu /

Wojewódzki Sąd Administracyjny  w Białymstoku postanowił dnia 21 stycznia 2021 r. przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne dotyczące wyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego. Ta bardzo prosta, wręcz oczywista sprawa leży w Trybunale już grubo ponad rok. Informacja na stronie Trybunału: https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%207/21

W dniu 4 czerwca 2022 roku została opublikowana opinia Prokuratora Generalnego. Konkluzja stanowiska jest następująca:

„art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1610), w zakresie, w jakim przewiduje stosowanie w sprawach wszczętych w okresie od 6 listopada 2018 r. o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop policjanta zwolnionego ze służby przed dniem 6 listopada 2018 r. zasad wynikających z przepisów ustawy o Policji w brzmieniu obowiązującym przed dniem 6 listopada 2018 r., jest niezgodny z art. 190 ust. 4 Konstytucji;

- w pozostałym zakresie postępowanie podlega umorzeniu na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2393), z uwagi na zbędność wydania orzeczenia.”

Kończąc uzasadnienie Prokurator Generalny stwierdza: „W związku z powyższym należy podzielić pogląd Sądu pytającego, że art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach, w zakresie, w jakim przewiduje stosowanie w sprawach wszczętych w okresie od 6 listopada 2018 r. o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop policjanta zwolnionego ze służby przed dniem 6 listopada 2018 r. zasad wynikających z przepisów ustawy o Policji w brzmieniu obowiązującym przed dniem 6 listopada 2018 r., jest niezgodny z art. 190 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wynikający z zaskarżonego art. 9 ust. 1 u.s.r. nakaz stosowania art. 115a u.P. w brzmieniu obejmującym niekonstytucyjny przelicznik w wysokości 1/30 części miesięcznego wynagrodzenia za 1 dzień niewykorzystanego urlopu całkowicie uniemożliwia bowiem realizację celu konstytucyjnego prawa do wznowienia postępowania, o którym stanowi art. 190 ust. 4 ustawy zasadniczej, w postaci 21 „uzyskania nowego orzeczenia opartego na stanie prawnym powstałym w następstwie negatywnego wyroku TK" (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2014 r., sygn. K 23/13, op. cit.). Uznanie niezgodności art. 9 ust. 1 u.s.r., w powyższym zakresie, z art. 190 ust. 4 Konstytucji powoduje, że nie ma już w niniejszej sprawie potrzeby badania zaskarżonego przepisu w aspekcie pozostałych wzorców kontroli, powołanych przez Sąd pytający. Liczba wzorców kontroli, z którymi dana norma jest niezgodna, nie ma bowiem wpływu na zakres wynikających stąd skutków. Orzeczenie o niezgodności danej regulacji choćby z jednym wzorcem kontroli, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, czyni zbędnym orzekanie o zgodności tego samego przedmiotu z pozostałymi wzorcami ( vide m.in. - wyroki: z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. SK 33/12, OTK ZU nr 8/A/2013, poz. 124; z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. K 34/15, OTK ZU nr ll/A/2015, poz. 185 oraz z dnia 6 marca 2019 r., sygn. P 20/16, OTK ZU z 2019 r., seria A, poz. 11 ). Postępowanie w zakresie kontroli zgodności art. 9 ust. 1 u.s.r. z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 32 ust. 1 oraz art. 190 ust. 1 i 3 Konstytucji winno zatem podlegać umorzeniu, na podstawie ait. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy otp TK, z uwagi na zbędność wydania orzeczenia.

Czekamy ciągle na stanowisko Sejmu i ostateczne rozstrzygnięcie Trybunału. Sprawa jest ważna bo dotyczy w pierwszym rzędzie gwałconej praworządności, na kilkudziesięciotysięcznej populacji zwolnionych ze służby policjantów, którzy już prawie cztery lata walczą o wypłatę wyrównania należnego im świadczenia.

2. Stanowisko Sejmu RP z 9.06.2022

https://trybunal.gov.pl/s/p-7-21  

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/dok?dok=15ec4aad-7710-46af-9a7c-cf754fa5153c%2FP_7_21_sjm_2022_06_09_ADO.pdf 

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty