• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Przypominamy! To bardzo ważne!

Przypominamy! To bardzo ważne!

ART. 8A USTAWY Z DNIA 18 LUTEGO 1994 R. O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM FUNKCJONARIUSZY POLICJI (…) DZ. U. 2019 POZ. 288

Zachęcamy Państwa do skorzystania z drogi administracyjnej dającej szansę na odzyskanie emerytury/renty obniżonej tzw. ustawą represyjną. Z tej ścieżki skorzystało kilka tysięcy osób i mimo trudności piętrzonych przez Ministra warto z niej skorzystać. Więcej w oddzielnym tekście w tym numerze BI, a także na naszej stronie internetowej.

EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP

W dalszym ciągu do biura ZG SEiRP docierają głosy emerytów/rencistów, którzy po wymianie kilku pism zaniechali ubiegania się o wypłatę wyrównania  ekwiwalentu. Dlatego po raz kolejny zachęcamy Państwa do skorzystania z "mapy drogowej" w sprawie wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, która znajduje się na stronie ZG SEiRP https://www.seirp.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop gdyż podążanie za jej wskazówkami pozwoli uzyskać należne świadczenie.

W rozdziale V informacji o ekwiwalencie na naszej stronie https://www.seirp.pl/zaniechanie-ustawodawcze zatytułowanym „Zaniechanie ustawodawcze” wyjaśniamy sytuację w której się znaleźliśmy w wyniku braku uregulowania kwestii ekwiwalentu w kolejnej, zapowiadanej od dwóch lat, nowelizacji ustawy o Policji. Naszym zdaniem, a co ważniejsze, w ocenie sądów administracyjnych, zaniechanie ustawodawcze nie wpływa na zasadność uznania roszczenia o wypłatę wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wszystkim policjantom zwolnionym ze służby w okresie od 19 października 2001 do 6 listopada 2018 roku.

Po raz kolejny przypominamy o możliwości złożenia wniosku o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wszystkim policjantom zwolnionym po 19 października 2001 roku lub ponaglenia tym którzy uwierzyli w zapewnienia organów Policji. Wzór wniosku i ponaglenia znajdziesz na naszej stronie: https://www.seirp.pl/ii_-mapa-drogowa-%E2%80%93-wzory-pism

ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 sierpnia 2019 roku pod pozycją 1622 została opublikowana ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001622/O/D20191622.pdf

Zgodnie z art. 31. ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem art. 21 oraz art. 24 pkt 2 lit. a i c, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Link do pełnej treści opracowania:https://www.seirp.pl/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnychdo-samodzielnej-egzystencji

FUNDUSZ SOCJALNY EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICJI

Fundusz socjalny dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…, natomiast sposób podziału środków funduszu socjalnego pomiędzy jego dysponentów oraz zakres i sposoby korzystania ze świadczeń z tego funduszu, uwzględniając rodzaje świadczeń, dysponentów środków funduszu oraz tryb przyznawania świadczeń określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji. W rozszerzeniu obydwa przepisy regulujące zasady tworzenia i podziału środków gromadzonych w tym funduszu. Link do pełnej treści opracowania: https://www.seirp.pl/fundusz-socjalny-emerytow-i-rencistow-policji

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z ULGOWYCH PRZEJAZDÓW

Prawo do korzystania z ulgowych przejazdów zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa1) z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego /Dz. U z 2017 poz. 810/. Link do pełnej treści opracowania: https://www.seirp.pl/uprawnienia-do-korzystania-z-ulgowychprzejazdow1

 

APEL PREZESA ZG SEIRP O WSPARCIE ZBIÓRKI ELEKTRONICZNEJ

Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że Decyzją 2/VIII/2020 z 17 marca 2020 roku Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych postanowiło uruchomić wewnętrzną zbiórkę elektroniczną na rzecz Pani Józefy z Koła SEiRP we Włocławku.

Zbiórka została przedłużona do końca 2020 roku, konto zbiórki SEiRP: 56 2030 0045 1110 0000 0412 8290, z dopiskiem "dla Józefy". Szczegóły: https://www.seirp.pl/to-zdarzylo-sie-naprawde

Biuro ZG SEiRP

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty