• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 19.01.2021 roku

Przełomowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 19 stycznia 2021 roku – sygn. akt II SA/Bd 1197/20

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z 19.01.2021 roku, sygn. akt II SA/Bd 1197/20 /http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/494CD663C7/ uchylił zaskarżoną decyzję /z listopada 2020 roku/ oraz poprzedzającą ją decyzję Komendanta Miejskiego Policji z dnia [...] października 2020 r. nr [...]/E i stwierdził, że „Rzeczą organu policyjnego w dalszym toku postępowania będzie dokonanie wyliczenia i wypłaty części należnego skarżącemu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w świetle obowiązujących regulacji prawnych interpretowanych w zgodzie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP i przy założeniu, że w zakresie stosowania prawa wyrok Trybunału odnosi także skutek retroaktywny, wpływając na ocenę prawną stanów faktycznych powstałych w okresie poprzedzającym wejście w życie orzeczenia Trybunału. Oznacza to przyjęcie zastosowania w stosunku do obliczenia należnego stronie wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w ilości łącznie 35 dni za rok 2013 - stawki wynikającej z obowiązującego art. 115 a ustawy o Policji, tj. stawki za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego, w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego policjantowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.”

Odnosząc się do specustawy z 14 sierpnia 2020 roku WSA w Bydgoszczy stwierdził, że:Dla oceny prawidłowości decyzji wydanych w sprawie (z dnia [...] października 2020 r. i z dnia [...] listopada 2020 r.) nie miały zatem znaczenia – w świetle poczynionych wywodów i treści art. 190 ust. 4 Konstytucji RP - regulacje zawarte w obowiązującej od dnia 1.10.2020 r. ustawie z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610), w tym art. 9 ust. 1 zdanie drugie tej ustawy, zgodnie z którym ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy za okres przed dniem 6 listopada 2018 r. ustala się na zasadach wynikających z przepisów ustawy zmienianej w art. 1 (ustawy o Policji – przyp. Sądu) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 6.11.2018 r.”

Polecamy lekturę wyroku w nadziei, że ten wyrok będzie nowym początkiem przywracania praworządności w tej sprawie, ważnej dla 70 tysięcy policjantów w stanie spoczynku. Ważnej, nie z powodów finansowych lecz ze względu właściwe traktowanie prawa i zwykłą ludzką przyzwoitość, o którą apelowaliśmy od początku. (Link do tekstu wyroku).

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty