• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Posiedzenie Prezydium ZG SEiRP w dniu 7.12.2021

Posiedzenie Prezydium ZG SEiRP w dniu 7 grudnia 2021 roku

W dniu 7 grudnia 2021 roku, w siedzibie ZG SEiRP w Warszawie, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SEiRP, prowadził je Prezes Antoni Duda. Poza nim w posiedzeniu udział wzięli: Leszek Orkisz, Jerzy Skrycki, Agnieszka Smolińska, Piotr Styczyński oraz Wojciech Trzeciecki. Otwarcia obrad dokonał Prezes Antoni Duda, który poinformował o trybie zwołania posiedzenia i jego celach. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad.

Pierwszym punktem posiedzenia było podjęcie Decyzji Nr 3/VIII/2021 w sprawie udzielenia pomocy ze środków finansowych OPP. Przyznano zapomogi dla 39 osób na kwotę 36.000 złotych oraz kwotę 6.000 złotych, jako wsparcie dla 5 Kół SEiRP.

Postanowiono zwrócić się do Głównej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w tych Zarządach Oddziałów Wojewódzkich, gdzie są zaległości finansowe.

Podjęto jednogłośnie Decyzję Nr 4 w sprawie Uchwał ZG SEiRP Nr 19; 20; 21; 22, 23/VIII/ZG/2021 uchwalonych na zdalnym posiedzeniu ZG SEiRP w dniach 2-7.12.2021 roku, a które dotyczyły przyznania Odznak „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”, Odznak „Za zasługi dla SEiRP z Dyplomem”, „Dyplomów Uznania” oraz nadania tytułów honorowych.

W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni przedstawiciele Kancelarii Prawnych „Omega” z siedzibą w Warszawie: Jarosław Panasiuk – Prezes Zarządu oraz Janusz Piotrowski – Prezes ds. Rozwoju. Mając na uwadze pomoc ofiarom wypadków zaproponowali współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem, a „Omega” – Kancelarie Prawne. Współpraca polegałaby na pomocy osobom, które nie z własnej winy zostały ofiarami wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, w rolnictwie oraz błędów medycznych, które miały miejsce w ostatnim dwudziestoleciu, uzyskać należne im lub członkom ich rodzin odszkodowanie czy zadośćuczynienie. Jednocześnie jej podjęcie mogłoby pozwolić na finansowe wsparcie statutowych działań SEiRP. Zadaniem SEiRP byłoby rozpowszechnienie poprzez członków Stowarzyszenia wśród ich rodzin, znajomych bliższych i dalszych, czy sąsiadów informacji o możliwości uzyskania odszkodowań bez żadnych opłat wstępnych, gdyż „Omega” – Kancelarie Prawne rozliczy się z wnioskodawcą dopiero po uzyskaniu odszkodowania. Po uzyskaniu przez członka Stowarzyszenia informacji o osobie, która okazuje wolę złożenia wniosku roszczeniowego dotrze do niej i przekaże jej kontakt do zgłoszenia sprawy. Podejmując proponowaną współpracę można w poważny sposób wesprzeć finanse Stowarzyszenia tworząc np. fundusz wsparcia, z którego będą mogli korzystać wszyscy członkowie Stowarzyszenia, gdyż „Omega” – Kancelarie Prawne wypłaci w formie darowizny 5% od każdej prowizji uzyskanej z wniosku złożonego poprzez struktury stowarzyszenia. Przykład: odszkodowanie 100.000 zł prowizja dla stowarzyszenia 1.250,00 zł. Inną propozycją, którą złożyła „Omega”… jest abonamentowa opieka prawna, gdzie każdy członek SEiRP wraz z najbliższą rodziną za opłatą 4.19 zł. miesięcznie mógłby w razie potrzeby w nieograniczonej ilości uzyskać porady prawne. Zakres świadczonych usług:

  • konsultacje i porady prawne, prawo cywilne, karne, prawo pracy, bez limitu;
  • sporządzanie pism imiennych – jeden dokument raz w roku;
  • objęcie obsługą pełnej rodziny  policjanta – mąż, żona, dzieci;
  • zniżka na pozostałe usługi prawne 20%;
  • dochodzenie odszkodowań bez opłat wstępnych, na preferencyjnych warunkach wynagrodzenia prowizyjnego, z pokrywaniem kosztów ze strony Kancelarii w szkodach osobowych.

Przedstawiona oferta w dobie obecnych kosztów prowadzenia spraw prawnych jest szczególnie atrakcyjna, gdyż pozwala na uzyskanie dostępu do profesjonalnych usług prawnych w cenie, która dla  klienta indywidualnego jest nie do osiągnięcia. Postanowiono przeprowadzić konsultacje z ZOW, ZO i na ich podstawie podjąć stosowną decyzję.

Kolejnym zaproszonym Gościem była Pani Anna Kargul – Menadżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej PZU Życie S.A w Krakowie, która zapoznała zebranych z rozszerzeniem Programu Ubezpieczeń Grupowych dla członków SEiRP o Pakiet zdrowotny. Proponowane zakresy standardowe Opieki Medycznej to: Standard, Komfort, Komfort Plus oraz Optimum. W zależności od zakresu Opieki Medycznej ubezpieczonemu przysługują, m.in.: bezpłatne wizyty u specjalistów, bezpłatne badania diagnostyczne, bezpłatne zabiegi ambulatoryjne, bezpłatne wizyty domowe, bezpłatny przegląd stomatologiczny. PZU refundować będzie koszty badań lub wizyt odbytych w placówkach medycznych, które nie współpracują z PZU w kwocie określonej dla danego świadczenia w „Cenniku świadczeń zdrowotnych”, które Klient posiada w zakresie Opieki Medycznej. Gwarancja dostępu do lekarzy specjalistów bez skierowań w ciągu 5 dni roboczych. Każdy ubezpieczony w Programie Ubezpieczeniowym „SEiRP 2019” otrzyma nową polisę z wybraną opcją Opieki Medycznej.

Ustalono kolejne posiedzenie Prezydium ZG SEiRP na pierwszą połowę stycznia 2022 roku. Na zakończenie podsumowania i zamknięcia posiedzenia dokonał Prezes Antoni Duda.

Piotr Styczyński – Sekretarz ZG SEiRP

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty