• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Podjęcie z zawieszenia postępowań przeciwko Dyr. ZER MSWiA o wysokość świadczeń (wzór wniosku)

Podjęcie z zawieszenia postępowań przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytury/renty policyjnej (opracowano 23 listopada 2020 r.)

Wiele osób, które złożyły do Sądu Okręgowego odwołania od decyzji emerytalnej/rentowej otrzymało Postanowienia o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3¹ k.p.c. 

Art. 177. § Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu: (...) 31) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej; Mamy tu do czynienia z zawieszeniem fakultatywnym. Termin ten oznacza, że sąd może – ale nie musi – postanowić o zawieszeniu postępowania. Jednakże jak wiemy Sąd Okręgowy korzystając z przepisu art. 177 § 1 pkt 3¹ k.p.c. postępowania zawieszał.

Część Koleżanek i Kolegów złożyło (w terminie tygodniowym od otrzymania postanowienia o zawieszeniu postępowania wraz z uzasadnieniem) - żalenia do Sądu Apelacyjnego. W przeważającej liczbie przypadków sąd ten utrzymywał zaskarżone postanowienie w mocy. Od pewnego czasu jednak proporcje się odwróciły i obecnie w przeważającej liczbie przypadków sąd ten wydaje postanowienia o uchyleniu zawieszenia. Nie zmienia to jednak sytuacji tych z Państwa, których postępowania w dalszym ciągu pozostają w zawieszeniu czy to na skutek Postanowień Sądu Okręgowego, czy to na skutek oddalenia zażalenia przez Sąd Apelacyjny. Stan trwania zawieszenia jest niekorzystny, co wynika nie tylko z faktu przedłużania się oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd – ale też i z innych przyczyn.

Na podstawie art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. 2018 poz. 75 ze zm.) można wnieść do Sądu Apelacyjnego skargę o stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych.

W tym miejscu rodzi się pytanie, czy zawieszenie postępowania może skutkować przewlekłością? Na to pytanie nie mam dla Państwa dobrej odpowiedzi, gdyż kwestia ta w orzecznictwie pozostaje sporna. Zapewne w grę wchodzi indywidualna ocena materiału zgromadzonego w postępowaniu. Jednak chcąc się pokusić o uogólnienie można stwierdzić, że część sądów uznaje, że zawieszenie postępowania może skutkować przewlekłością, a inne że nie skutkuje. Zapewne znajdziecie Państwo przykłady postanowień we własnych sprawach ilustrujących ten stan rzeczy.

Z danych liczbowych wynika, że zdecydowana większość spraw z odwołań od niekorzystnych decyzji emerytalnych/rentowych (ok 18 tysięcy) pozostaje w Sądzie Okręgowym w Warszawie. A więc ważne jest jak Sąd Apelacyjny w Warszawie interpretuje problem przewlekłości postępowania w kontekście okresów zawieszenia. Niestety sąd ten skłania się do przyjęcia stanowiska, że: „Formalnie zawieszone postępowanie z przyczyn określonych w art. 177 § 1 pkt 3¹ k.p.c. skutkuje bowiem wstrzymaniem terminów sądowych oraz ustawowych, które biegną od początku z chwilą podjęcia postępowania (art. 179 § 2 i 3 k.p.c.). (….) Oznacza to, że okres zawieszenia postępowania w sprawie nie jest okresem generującym przesłanki określone w ustawie (…) o skardze (…).”

Sąd też uznał, że o przewlekłości możemy mówić, gdy wynosi ona 12 miesięcy i liczy się do dnia wpłynięcia sprawy do sądu. Do przewlekłości nie wlicza się okresu zawieszenia (sygn. Akt III A 146/20). Od postanowienia oddalającego skargę odwołanie nie przysługuje. Kolejną skargę można wnieść po upływie 12 miesięcy. Można więc uznać, że im szybciej sąd podejmie sprawę z zawieszenia, tym rychlej zacznie się bieg terminu liczonego do przewlekłości.

Zatem zachęcam te osoby, które jeszcze tego nie uczyniły, do wystąpienia z wnioskiem do Sądu Okręgowego o podjęcie zawieszonego postępowania. Pocieszające jest, że Sąd z reguły postępowania podejmuje. Niestety samo podjęcie postępowania z zawieszenia nie gwarantuje rychłego wyznaczenia wokandy i rozstrzygnięcia sprawy. Znane mi są przykłady wyznaczenia wokandy w Sądzie Okręgowym w Warszawie po tygodniu od podjęcia postępowania z zawieszenia – ale też i takie, w których pomimo podjęcia postępowania w grudniu 2019 r. dotychczas termin rozstrzygnięcia sprawy nie został wyznaczony. Tym niemniej podjęcie postępowania z zawieszenia to krok w dobrym kierunku.

Wiadomo mi, że sąd „pozytywnie reaguje” nawet na bardzo lakoniczne wnioski zawierające informacje o stanie zdrowia, wieku i okresie oczekiwania na rozstrzygniecie. Dla porządku dodam, że na ewentualną odmowę Sądu Okręgowego podjęcia postępowania przysługuje zażalenie do Sądu Apelacyjnego (art. 394 § 1 ust. 5). Dla osób, które wolałyby skorzystać ze wzoru przedstawiam wzór wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania.

Jolanta Domańska-Paluszak

(wzór wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania o wys. emerytury, renty inw. - plik Word do pobrania

(dodatkowo - wzór wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania dot. renty rodzinnej - plik Word do pobrania)

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty