• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Podjęcie z zawieszenia postępowań przeciwko Dyr. ZER MSWiA o wysokość świadczeń (wzór wniosku)

Podjęcie z zawieszenia postępowań przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytury/renty policyjnej (opracowano 23 listopada 2020 r.)

Wiele osób, które złożyły do Sądu Okręgowego odwołania od decyzji emerytalnej/rentowej otrzymało Postanowienia o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3¹ k.p.c. 

Art. 177. § Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu: (...) 31) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej; Mamy tu do czynienia z zawieszeniem fakultatywnym. Termin ten oznacza, że sąd może – ale nie musi – postanowić o zawieszeniu postępowania. Jednakże jak wiemy Sąd Okręgowy korzystając z przepisu art. 177 § 1 pkt 3¹ k.p.c. postępowania zawieszał.

Część Koleżanek i Kolegów złożyło (w terminie tygodniowym od otrzymania postanowienia o zawieszeniu postępowania wraz z uzasadnieniem) - żalenia do Sądu Apelacyjnego. W przeważającej liczbie przypadków sąd ten utrzymywał zaskarżone postanowienie w mocy. Od pewnego czasu jednak proporcje się odwróciły i obecnie w przeważającej liczbie przypadków sąd ten wydaje postanowienia o uchyleniu zawieszenia. Nie zmienia to jednak sytuacji tych z Państwa, których postępowania w dalszym ciągu pozostają w zawieszeniu czy to na skutek Postanowień Sądu Okręgowego, czy to na skutek oddalenia zażalenia przez Sąd Apelacyjny. Stan trwania zawieszenia jest niekorzystny, co wynika nie tylko z faktu przedłużania się oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd – ale też i z innych przyczyn.

Na podstawie art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. 2018 poz. 75 ze zm.) można wnieść do Sądu Apelacyjnego skargę o stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych.

W tym miejscu rodzi się pytanie, czy zawieszenie postępowania może skutkować przewlekłością? Na to pytanie nie mam dla Państwa dobrej odpowiedzi, gdyż kwestia ta w orzecznictwie pozostaje sporna. Zapewne w grę wchodzi indywidualna ocena materiału zgromadzonego w postępowaniu. Jednak chcąc się pokusić o uogólnienie można stwierdzić, że część sądów uznaje, że zawieszenie postępowania może skutkować przewlekłością, a inne że nie skutkuje. Zapewne znajdziecie Państwo przykłady postanowień we własnych sprawach ilustrujących ten stan rzeczy.

Z danych liczbowych wynika, że zdecydowana większość spraw z odwołań od niekorzystnych decyzji emerytalnych/rentowych (ok 18 tysięcy) pozostaje w Sądzie Okręgowym w Warszawie. A więc ważne jest jak Sąd Apelacyjny w Warszawie interpretuje problem przewlekłości postępowania w kontekście okresów zawieszenia. Niestety sąd ten skłania się do przyjęcia stanowiska, że: „Formalnie zawieszone postępowanie z przyczyn określonych w art. 177 § 1 pkt 3¹ k.p.c. skutkuje bowiem wstrzymaniem terminów sądowych oraz ustawowych, które biegną od początku z chwilą podjęcia postępowania (art. 179 § 2 i 3 k.p.c.). (….) Oznacza to, że okres zawieszenia postępowania w sprawie nie jest okresem generującym przesłanki określone w ustawie (…) o skardze (…).”

Sąd też uznał, że o przewlekłości możemy mówić, gdy wynosi ona 12 miesięcy i liczy się do dnia wpłynięcia sprawy do sądu. Do przewlekłości nie wlicza się okresu zawieszenia (sygn. Akt III A 146/20). Od postanowienia oddalającego skargę odwołanie nie przysługuje. Kolejną skargę można wnieść po upływie 12 miesięcy. Można więc uznać, że im szybciej sąd podejmie sprawę z zawieszenia, tym rychlej zacznie się bieg terminu liczonego do przewlekłości.

Zatem zachęcam te osoby, które jeszcze tego nie uczyniły, do wystąpienia z wnioskiem do Sądu Okręgowego o podjęcie zawieszonego postępowania. Pocieszające jest, że Sąd z reguły postępowania podejmuje. Niestety samo podjęcie postępowania z zawieszenia nie gwarantuje rychłego wyznaczenia wokandy i rozstrzygnięcia sprawy. Znane mi są przykłady wyznaczenia wokandy w Sądzie Okręgowym w Warszawie po tygodniu od podjęcia postępowania z zawieszenia – ale też i takie, w których pomimo podjęcia postępowania w grudniu 2019 r. dotychczas termin rozstrzygnięcia sprawy nie został wyznaczony. Tym niemniej podjęcie postępowania z zawieszenia to krok w dobrym kierunku.

Wiadomo mi, że sąd „pozytywnie reaguje” nawet na bardzo lakoniczne wnioski zawierające informacje o stanie zdrowia, wieku i okresie oczekiwania na rozstrzygniecie. Dla porządku dodam, że na ewentualną odmowę Sądu Okręgowego podjęcia postępowania przysługuje zażalenie do Sądu Apelacyjnego (art. 394 § 1 ust. 5). Dla osób, które wolałyby skorzystać ze wzoru przedstawiam wzór wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania.

Jolanta Domańska-Paluszak

 

Wzór wniosku:

WZÓR WNIOSKU O PODJĘCIE ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA

……………………., dnia …………. 2020 r.

SĄD OKRĘGOWY w ……………………………….

Sygn. akt

Odwołująca/y się

                           imię i nazwisko

              (adres w aktach sprawy)

                                        Pozwany

 Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (adres w aktach sprawy)

WNIOSEK

o podjęcie zawieszonego postępowania

Działając w imieniu własnym, wnoszę o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o sygn. akt …………....

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia ……………………. r. Sąd Okręgowy w …………....……………., na podstawie art. 177 § 1 pkt 31 k. p. c., zawiesił postępowanie w mojej sprawie przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytury policyjnej/renty inwalidzkiej/renty rodzinnej (proszę wpisać odpowiednie). Sprawa pozostaje w zawieszeniu ……… lat i …….. miesięcy.                 

Jako okoliczność uzasadniającą podjęcie takiej decyzji, Sąd wskazał na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 r., w sprawie o sygnaturze akt XIII 1U 326/18, którym zwrócił się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność art. 15c, art. 22a, art. 13 ust. 1 lit. 1c, w związku z art. 13b  ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w brzmieniu nadanym jej przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…)  z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako odwołująca/y się muszę jednak zaznaczyć, że tak długie oczekiwanie na rozstrzygnięcie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, tym bardziej, że nawet brak jest terminu tego rozstrzygnięcia – zaczyna stawiać mnie w sytuacji osoby pozbawionej prawa do sądu.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Prawo do Sądu jest jednym z osobistych praw człowieka takich m. in. jak: godność, poczucie bezpieczeństwa, odczucie przebywania pod opieką prawa, na którego straży stoją sądy.

Prawo do rzetelnego procesu zostało uregulowane m. in.  w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i jej art. 6, który stanowi: „Każdy ma prawo do rzetelnego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd”. 

Od drastycznego obniżenia mojej emerytury/renty minęły już …. lata i ….. miesięcy (trzeba liczyć od 1 października 2017 r, - chyba, że komuś obniżono świadczenie później), a od skierowania do sądu za pośrednictwem Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA odwołania od decyzji obniżającej moje świadczenie minęły …… lata i …… miesięcy (trzeba liczyć od daty przekazania odwołania do ZERu). Oznacza to, że właśnie tyle czasu oczekuje na rozpoznanie przez sąd mojej sprawy.

Z uwagi na to, że obecnie nie jestem w stanie zabezpieczyć podstawowych potrzeb życiowych związanych z zakupem pożywienia, leków, z opłatami i innymi zobowiązaniami, co skutkuje pogarszaniem się mojej sytuacji bytowej i kondycji psychicznej - tak długie oczekiwanie odbieram szczególnie drastycznie. (zdanie to można pominąć – w zależności od uznania).

Dodaję także, że mam …... lata i posiadam I grupę inwalidzką i orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (proszę pominąć lub dodać odpowiednie). Dla mnie więc pilne rozpatrzenie mojej sprawy ma znaczenie podstawowe.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę jak na wstępie.

 

Zał. - orzeczenie komisji lekarskiej o stanie zdrowia (proszę dołączyć, jeśli się posiada).

(wzór wniosku - plik Word do pobrania)

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty