• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

wzór odwołania od decyzji odmawiającej wypłaty wyrównania ekwiwalentu

Wzór Odwołania od decyzji odmownej do komendanta nadrzędnego (stan prawny obowiązuje od 1.10.2020)

Przed skorzystaniem ze wzoru proszę zapoznać się z „mapą drogową”. Proszę o zweryfikowanie proponowanej treści Odwołania pod kątem zgodności  z otrzymaną wcześniej decyzją odmowną.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. (art. 128 Kodeksu postępowania administracyjnego).

                                                                       

 ……………………….., dnia …….... r.                                                                                                                                                                                                     

Imię i nazwisko, adres

………………………………………………..

                                                                                  

                                                    

                                                                       Pan…………………………...

KOMENDANT (Wojewódzki,

 Stołeczny, Główny) POLICJI

                                                                         za pośrednictwem  

                                                                    KOMENDANTA (Powiatowego, Miejskiego,

Wojewódzkiego, Stołecznego, Głównego) POLICJI

                                                     

 O D W O Ł A N I E

      Na podstawie art. 127 §1 i 129 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejszym wnoszę odwołanie od Decyzji Komendanta  ………………. Policji nr ……….. z dnia ………………… r., którą otrzymałam/łem w dniu ………………. .

         Ponadto na podstawie art. 138 §1 pkt 2) wnoszę o uchylenie w całości Decyzji Komendanta ………………. Policji  nr ………………….. z dnia ………… r. i orzeczenie co do istoty sprawy.

 

UZASADNIENIE

       Dnia ……… r. zwróciłam/łem się z Wnioskiem do Komendanta ……………… Policji              o wyrównanie należności za ekwiwalent niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego                         (i dodatkowego) w wymiarze …. dni. Prawo do ekwiwalentu nabyła/łem przechodząc  dnia …………… r. na emeryturę/rentę policyjną.

     Tymczasem w swojej Decyzji Komendant ……….. Policji odmówił mi wyrównania ekwiwalentu przywołując zapisy  ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 1610).

Zgodnie z art. 1 pkt 16 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (…) - art. 115a ustawy o Policji otrzymał brzmienie - „Ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego ustala się w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego policjantowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.”

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (…) - przepis art. 115a (…) stosuje się do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy wszczętych i niezakończonych przed dniem 6 listopada 2018 r. oraz do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy policjantowi zwolnionemu ze służby od dnia 6 listopada 2018 r.

Konkludując swoje uzasadnienie organ Policji stwierdził, że wobec policjantów zwolnionych ze służby przed dniem 6 listopada 2018 r. wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ustala się na zasadach wynikających z przepisów ustawy o Policji (art. 115a) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 6 listopada 2018 r., czyli przelicznikiem 1/30 części miesięcznego uposażenia za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego.            

Z argumentacją organu w nie zgadzam się.

Mój wniosek o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pozostawał w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sygn. akt K 7/15 opublikowanym dnia 06 listopada 2018 r. (Dz. U.  poz. 2102) dotyczącym art. 115a ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2019 poz. 161 ze zm). Trybunał Konstytucyjny, wymienionym wyrokiem, wyeliminował z obrotu prawnego fragment art. 115a ustawy o Policji określający wymiar 1/30 części miesięcznego uposażenia jako stanowiący ekwiwalent za urlop, wskazując jednocześnie w uzasadnieniu techniczne przesłanki do prawidłowego dokonania naliczenia ekwiwalentu. Podkreślam, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest aktem powszechnie obowiązującym i nie można go zmienić aktem niższego rzędu, czyli ustawą. Nie można też uznać, że linią graniczną jego stosowania jest data opublikowania wyroku.

Kwestę tę wielokrotnie rozstrzygały Sądy Administracyjne.

Przykładowo - Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że przepis uznany przez Trybunał za niekonstytucyjny ma taki charakter od samego początku, tj. od dnia jego wejścia w życie. Fakt ten musi być brany pod uwagę przy kontroli aktu administracyjnego podjętego na podstawie niekonstytucyjnego przepisu (wyrok NSA z dnia 6 lutego 2008 r., II OSK 1745/07).

Wobec tego  wnoszę o uchylenie decyzji Komendanta …….  w całości oraz spowodowanie wypłacenia mi różnicy między ekwiwalentem otrzymanym i ekwiwalentem należnym wraz z ustawowymi odsetkami, zakreślając jednocześnie termin czasowy na wykonanie niniejszej czynności o charakterze materialno-technicznym.

                                                                                                          …………………………………..

Załączniki:

  1. egz. Nr 2 odwołania od Decyzji dla …(wpisać komendanta, który wydał odm. decyzję)
  2. kopia wniosku z dnia ……....
  3. Decyzja odmowna z dnia…..

    

opracowała: Jolanta Domańska-Paluszak

(dokument do pobrania - plik Word) 

 

 

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty