• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Nowe Koło nr 31 w Siemianowicach Śląskich

31 maja 2022 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śl. Grupa Członków Emerytów i Rencistów Policyjnych na Zebraniu Założycielskim utworzyła Koło nr 31 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Siemianowicach Śl. (24 członków zwyczajnych oraz 1 członek Wspierający). W zebraniu brali udział zaproszeni goście z ramienia Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji- nadinsp. Romana Rabsztyna: podinsp. Marcin Budzich- Naczelnik Gabinetu KWP w Katowicach, podinsp. Krzysztof Szala- Przewodniczący Komisji Socjalnej Emerytów i Rencistów Policyjnych KWP w Katowicach. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach reprezentowała Sekretarz- Sylwia Romaniuk. Gospodarzami z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śl. byli: podinsp. Michał Szynol- Komendant KMP w Siemianowicach Śl., podinsp. Waldemar Wierzycki - Z-ca Komendanta KMP w Siemianowicach Śl. i Rzecznik Prasowy wym. Komendy. Zebranie prowadziła Ewa Macek - Wiceprezes ZOW SEiRP w Katowicach a protokolantem- Krzysztof Kwiatkowski. Zebrani jednogłośnie przegłosowali wym. propozycje. Ewa Macek nadmieniła, iż celem zebrania jest utworzenie w KMP w Siemianowicach Śl. Koła SEiRP, na co wszyscy Zebrani wyrazili zgodę. E. Macek w skrócie omówiła cele i zakres działalności SE i RP, strukturę organizacyjną, zasady wyboru władz oraz prawa i obowiązki członków wynikające ze Statutu uchwalonego na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów w Płońsku w dniu 20.09. 2019 r. Po podjęciu uchwał wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków oraz uchwały o głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęta została uchwała o utworzeniu Koła SEiRP w Siemianowicach Śl. Zebranie wybrało w wyborach bezpośrednich, jednogłośnie w głosowaniu jawnym Prezesem Zarządu Koła- Ewę Macek, zaznaczając jednoznacznie, że wszyscy mają bardzo duże zaufanie do niej, która przez wiele lat bardzo aktywnie działa na rzecz środowiska Seniorów. Ponadto Zebranie podjęło Uchwały wyboru: 8 członków Zarządu (w tym Prezes Zarządu), 3 członków Komisji Rewizyjnej i 2 Delegatów (1 plus 1 rezerwa) na Wojewódzkie Zebranie Delegatów. W skład Zarządu weszli: Prezes- Ewa Macek, Wiceprezes- Robert Piętka, Sekretarz- Krzysztof Kwiatkowski, Skarbnik- Anna Krasucka, członkowie - Krystyna Kuta, Lucyna Misiara, Andrzej Florczak i Jacek Świderski (Administrator strony internetowej, która będzie funkcjonować od lipca br.) Skład Komisji Rewizyjnej Koła jest następujący: Andrzej Denkowski, Wiceprzewodnicząca- Bożena Gieszczyk i Sekretarz- Józef Michalski. Delegatami zostali wybrani: Ewa Macek i Krzysztof Kwiatkowski(rezerwa). Kroniką wym. Koła będą zajmować się: Krystyna Kuta i Andrzej Garyga.Komisja Uchwał i Wniosków stwierdziła, że Zebranie ogółem podjęło 16 Uchwał (m.in. uchwalenie: składki członkowskiej i wpisowego, planu pracy, preliminarza budżetu na 2022r., Regulaminu wyboru Prezesa Zarządu, Regulaminu Pracy Zarządu Koła, Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Koła. Komisja Skrutacyjna potwierdziła w Protokole, że głosowało jednomyślnie 24 członków zwyczajnych w głosowaniu jawnym w uchwale dot. utworzeniu wym. Koła i wystąpienie do ZOW SEiRP w Katowicach o podjęcie Uchwały zatwierdzającej utworzenie Koła. Podinsp. Marcin Budzich i podinsp. Krzysztof Szala pogratulowali nowo wybranej Prezes Zarządu - Ewie Macek i całemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Koła, zaznaczając jednocześnie, że Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach –nadinsp. Roman Rabsztyn poparł tę inicjatywę i bez najmniejszego wahania wyraził zgodę, aby policyjni emeryci i renciści mieli swoje miejsce spotkań w KMP w Siemianowicach Śl. Razem z Komendantem KMP w Siemianowicach Śl. -podinsp. Michałem Szynolem i Naczelnikiem Gabinetu KWP w Katowicach- podinsp. Marcinem Budzich uczestniczyli aktywnie w pozyskaniu lokalu i jego wyposażeniu. Wym. Goście bardzo wysoko ocenili nowo wybraną Prezes Zarządu Koła- Ewę Macek za aktywność i działalność na rzecz Seniorów Policyjnych w ZOW SE i RP w Katowicach jak i w poprzednim KM nr 12 SE i RP w Katowicach, czego dowodem było wręczenie graweru z logo Policja i podpisem: “Z wyrazami szacunku - nadinsp. Roman Rabsztyn”. Zadeklarowali również ze swej strony wszelką pomoc członkom nowopowstałego Koła.Podinsp. Krzysztof Szala omówił zakres spraw socjalnych dot. członków Koła i możliwości uzyskiwania pomocy finansowej z Komisji Socjalnej EiR KWP w Katowicach. Z kolei Gospodarze: Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śl.- podinsp. Michał Szynol i jego Z-ca Komendanta Miejskiej Policji- podinsp. Waldemar Wierzycki pogratulowali nowo wybranej Prezes Zarządu Ewie Macek i Członkom Zarządu, zapewniając jednocześnie, że wym. Koło otrzyma nieodpłatnie wsparcie i pomoc w uzyskaniu pomieszczenia dla statutowej działalności na rzecz policyjnych Seniorów. Ze swej strony deklarują współpracę z Zarządem wym. Koła. Przedstawicielka ZOW SEiRP w Katowicach- Sekretarz – Sylwia Romaniuk również pogratulowała nowo wybranej Prezes Zarządu- Ewie Macek i członkom założycieli wym. Koła założenia organizacji pozarządowej na terenie KMP w Siemianowicach Śl. W swoim wystąpieniu podkreśliła bardzo dobrą współpracę z Wiceprezes ZOW SEiRP w Katowicach i byłą Wiceprezes Zarządu KM nr 12 SEiRP w Katowicach - Ewą Macek, jej ogromną aktywność i owocne wyniki pracy na rzecz emerytów, rencistów policyjnych i ich rodzin. Zaznaczyła, że Zebranie Założycielskie zostało bardzo dobrze przygotowane i prowadzone przez Przewodniczącą Zebrania- Ewę Macek, zgodnie z obowiązującym Statutem SEiRP. Zapewniła, że z pewnością ZOW SEiRP w najbliższym czasie podejmie uchwałę zatwierdzającą utworzenie wym. Koła. Zadeklarowała ze strony Prezesa Zarządu- Ryszarda Mędrzyka, swoim a także w mieniu Koła SEiRP w Mysłowicach, gdzie jest Wiceprezesem Zarządu wszelką pomoc i współpracę na rzecz Seniorów. Zaproszonym Gościom, Gospodarzom, Prezesowi i Sekretarzowi ZOW SEiRP oraz Uczestnikom Zebrania Prezes Zarządu Koła w Siemianowicach Śl. - Ewa Macek podziękowała w imieniu swoim i nowo wybranych Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej Koła za zaufanie, zaangażowanie, pomoc, słowa uznania i zobowiązała się do aktywnej pracy na rzecz członków Koła. Pogratulowała również wybranym Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła życząc sukcesów w pracy na rzecz środowiska emerytów policyjnych i ich rodzin. Zaapelowała do zebranych, aby do Koła przystępowali małżonkowie emerytów policyjnych, którzy zgodnie z nowym Statutem SE i RP stają się członkami zwyczajnymi i posiadają ich uprawnienia. Zaapelowała o przekazywanie 1 % dochodu na rzecz SEiRP, gdyż z uzyskanych w ten oto sposób środków pieniężnych będą mogli skorzystać będący w potrzebie nasze koleżanki i koledzy. Zadeklarowała dalszą pomoc prawną, socjalną i psychologiczną na ich rzecz. Uczczono 1 minutą ciszy zmarłe koleżanki i kolegów z SEiRP. Po zakończeniu Zebrania Założycielskiego Prezes Zarządu wraz z Członkami Koła SEiRP w Siemianowicach Śl. udali się pod pomnik poległych Policjantów woj. śląskiego, znajdującego się przy KMP w Siemianowicach Śl. w celu złożenia kwiatów i zniczy. Obecnie wym. Koło liczy 32 członków zwyczajnych i 2 członków wspierających.

ZOW SEiRP w Katowicach uchwałą nr 19/2022 z dnia 14.06.2022 r. wyraził zgodę na utworzenie Koła nr 31 w Siemianowicach Śląskich

opr.: E. Macek, zdjęcia: K. Kuta i J. Świderski

serwis foto:

http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,430F0B6FA5A9A9F6416384BE792193DC7008FA12​http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,9F4C2A655A0C44746DF4A6104849682229BDCC5B   http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,91F7285862007490357AF85A4ACAF9D406ADDBFA

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty