• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Leszek Orkisz. Nowy Statut Stowarzyszenia. Poradnik

W sprawie nowego Statutu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

Szanowni Członkowie !

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 16.10.2019 został zatwierdzony Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów odbyty w Płońsku w dniu 20.09.2019 r.

Nawet najlepiej opracowany i uchwalony akt prawno – organizacyjny nie zastąpi aktywności członków i chęci do działania w interesie wspólnoty. Obecny Statut powstawał przez około 6 lat (poprzedni uchwalono w 2011 r.). Zmieniające się potrzeby oraz prawo o Stowarzyszeniach poddane dużej nowelizacji w 2015 r. spowodowały podjęcie przez SEiRP działań zmierzających do zmian statutowych. Początkowo zamierzano dokonać adaptowania przepisów statutowych do nowych wymogów ale przeprowadzone analizy wykazały, ze zmian musi być sporo i może być kłopot z pełnym, bezkonfliktowym skorelowaniem starych i nowych uregulowań. Podjęta wiec została decyzja o opracowaniu nowego Statutu i takie zadanie realizował początkowo Zespól Statutowy pod kierownictwem kol. Jurka a następnie to mnie powierzono kontynuacje tego przedsięwzięcia. W trakcie prac nad projektem nowego statutu ścierały się poglądy, „grzały się” komputery członków Zespołu ale myślę, że ten dokument rozwiązuje co najmniej kilka istotnych problemów i tak:

a/ rozszerzono zakres podmiotowy członkostwa co może  wywołać skutek powstrzymujący obniżanie się stanu ilościowego członków SEiRP będący wynikiem co najmniej 2 realnych przyczyn. Pierwsza z nich to naturalne odejścia ( zgony) a drugi to zmniejszające się zainteresowanie wstępowaniem w szeregi Stowarzyszenia funkcjonariuszy (nowo) odchodzących na emerytury i renty. Na pierwszy z tych czynników nie mamy żadnego wpływu a co do drugiego ? W takich organizacjach - jak nasza - musi istnieć naturalny związek  personalno – zawodowy między czynnymi zawodowo funkcjonariuszami a tymi, którzy już przebywają na zaopatrzeniu emerytalno – rentowym. Aktualna „władza” uczyniła wiele aby nas (rencistów i emerytów) od obecnie pozostających w służbie skutecznie „oddalić” (to bardzo kulturalne określenie). Liczenie, że w tej sytuacji będziemy mieli  z grona odchodzących ze służby znaczący napływ nowych członków uważam za swoistą idée fixe. Jest to jednak temat o barwie politycznej a ja chce mówić o Statucie. Naturalnym sprzymierzeńcem mogącym mieć wpływ na ilość członków są nasi współmałżonkowie a zamysłem twórców Statutu było nadanie im (współmałżonkom) tych samych praw członkowskich co członkom rzeczywistym, skoro to właśnie Oni (współmałżonkowie), są faktycznymi „udziałowcami” bytu emeryckiego. Zwracano również uwagę na inny ( trzeci) czynnik mogący mieć wpływ na zmniejszanie się ilości członków Stowarzyszenia – to narastający poziom niedostatku (biedy) wynikający ze skutków ustawy represyjnej ( ustawa z 16 grudnia 2016 r.). Czynnik ten znajduje coraz większe odzwierciedlenie w ramach m. innymi wniosków i świadczeń wpływających do SEiRP w ramach statusu OPP.

b/ zostały uporządkowane sprawy struktury organizacyjnej Stowarzyszenia i ujednolicono nazewnictwo,

c/ ujednolicono tryb i zasady działania tych samych struktur i organów od „góry” do „dołu” Stowarzyszenia, odpowiednio co do ich zakresu terytorialno – organizacyjnego,

d/ uwzględniono nowe zasady i reguły organizacyjne nakazane ustawą „o stowarzyszeniach”,

e/ odniesiono się do nowych potrzeb finansowych, w tym możliwości uzyskania przez jednostki organizacyjne Stowarzyszenia osobowości prawnej oraz wynikające ze statusu SEiRP jako OPP,

f/ uznano, ze szeroko rozumiane sprawy członkowskie, poza nielicznymi – przekazanymi do decyzji innych organów, enumeratywnie wymienionymi wyjątkami – muszą pozostać w uprawnieniach podstawowych struktur Stowarzyszenia – Kół SEiRP.

To tylko kilka z kilkudziesięciu przedyskutowanych w Zespole Statutowym problemów i które to uzyskały w 2019r. swój finał na Zjeździe Nadzwyczajnym w Płońsku poprzez uchwalenie przez Delegatów reprezentujących ok. 18 tys. członków NOWEGO STATUTU SEiRP.

Chciałbym tą drogą podziękować członkom Zespołu Statutowego ( i członkom całej Komisji Prawnej), którzy w mniej lub bardziej formalnych  stadiach naszej pracy, w niej uczestniczyli: Izabelli,  Jurkowi, Wilhelmowi, Zdzisławowi, Romanowi i Wiesławowi a także  naszym nie wymienionym poprzednikom, których propozycje i dorobek nie uszły naszej uwadze ( w tym choćby Heniowi i Czesławowi). Dziękuje Marysi, która dołączyła do nas jako konsultant oraz Przemkowi zajmującemu się stroną edycyjno – korekcyjną projektu.

Nie można pominąć roli Kancelarii Prawnej „Sokołowski” z którą na bieżąco uzgadniano sprawy prawno – redakcyjne i której powierzono sfinalizowanie trudu zbiorowego – rejestrację Statutu w Sądzie.

Dziękuję tym strukturom Stowarzyszenia, które nadsyłały – często bardzo analityczne – uwagi, zarówno redakcyjne jak i zawierające propozycje  unormowań. Statut musi dążyć do pogodzenia nieraz wartościowych pomysłów z realnymi możliwościami i potrzebami zbiorowości. Przez cały czas naszej działalności Zespól otrzymywał  pomoc logistyczną w trakcie plenarnych spotkań Zespołu pozostając „pod opieką” Prezesa ZG – Antoniego oraz Dyrektora Biura – Janka. Te wspólne działania mogły zaowocować ostatecznym efektem a moja rola jako Przewodniczącego Komisji (i Zespołu) polegała szczególnie na skoordynowaniu owych wspólnych wysiłków – i za to jeszcze raz dziękuję.

Przekazuję I cześć tzw. PORADNIKA do STATUTU zdając sobie sprawę, ze od czegoś trzeba zacząć i że jest to zaledwie ułamek mogących pojawić się pytań i problemów, ale drogą kontaktu z ZG (mailową czy tez pisemną) będzie można zgłaszać swoje wątpliwości interpretacyjne, które postaramy się  wyjaśnić albo na bieżąco ( o ile będą to sprawy wymagające trybu pilnego), albo w ramach kolejnej części PORADNIKA.

Leszek Orkisz, Wiceprezes ZG SEiRP

1. Poradnik do Statutu. Cz. I

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty