• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Infoteka 55

Infoteka nr 55. Przegląd mediów – 22. 02. 2022 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

Oficer policji przez 1551 dni był bez emerytury

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,28045173,oficer-policji-przez-1551-dni-byl-bez-emerytury-mswia-przegralo.html Oficer policji przez 1551 dni był bez emerytury. MSWiA przegrało proces, ale nie śpieszy się z wyrównaniem. Marcin Pietraszewski 27 stycznia 2022. Objęty ustawą dezubekizacyjną były wiceszef policji w Katowicach przez cztery lata był pozbawiony emerytury. Żeby związać koniec z końcem, pracował jako portier. Teraz wygrał proces z MSWiA, ale nie może doczekać się wyrównania. - Potrzebuję pieniędzy, moja żona jest śmiertelnie chora - mówi. Krzysztof Kwiatkowski w policji przepracował przez 22 lata. Był wiceszefem komendy w Katowicach, potem kierował policją w Będzinie. Na emeryturę odszedł w 2012 r. w stopniu młodszego inspektora. 1 października 2017 r. MSWiA odebrało mu policyjną emeryturę. Powód? Oficera objęto wprowadzoną przez PiS ustawą dezubekizacyjną, na mocy której obniżono świadczenia byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL Zdeubekizowany oficer przez ponad cztery lata dorabiał jako taksówkarz, kucharz i portier

Proszę czekać, będzie wokanda

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8346920,ustawa-dezubekizacyjna-tk-wokanda-swiadczenia-emerytura.html?fbclid=IwAR31m0ZT7pcjxVEXBoM27QtiIC2nciDty25XyZn1DXcdb6MBe2KONbWQfSM           Ustawa dezubekizacyjna: Proszę czekać, będzie wokanda [OPINIA]. Paulina Nowosielska. 1 lutego 2022. Mijają cztery lata, odkąd Sąd Okręgowy w Warszawie skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne dotyczące konstytucyjności ustawy zaopatrzeniowej z 2016 r., czyli tzw. ustawy dezubekizacyjnej. I jest to, jak komentowali w DGP sędziowie TK w stanie spoczynku, czas rekordowo długi, kiedy sprawa pozostaje bez rozpoznania. Kilka razy stawała na wokandzie, kilka razy z niej spadała. Ostatecznie miał ją rozpoznawać TK w pełnym składzie z przewodniczącą prezes Julią Przyłębską. I gdy na sali padło zdanie, że TK uznaje sprawę za dostatecznie rozpoznaną do podjęcia decyzji, okazało się, że „wobec niemożności rozpoznania sprawy w terminie publikacyjnym, 20 października 2020 r., w składzie rozpoznającym sprawę do zamknięcia rozprawy, rozprawa została otwarta na nowo”. Taką odpowiedź TK przekazał DGP równo rok temu.

Dopuszczalność zaskarżenia informacji o przebiegu służby funkcjonariuszy w organach bezpieczeństwa państwa

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-aua-1253-12-dopuszczalnosc-zaskarzenia-informacji-o-521456334 III AUa 1253/12, Dopuszczalność zaskarżenia informacji o przebiegu służby funkcjonariuszy w organach bezpieczeństwa państwa. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2013 r Opublikowano: LEX nr 1362638. /…/ Dokument ten był podstawą wydania zaskarżonych decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W. Nie był on jednak wiążący dla tego organu, jak i dla weryfikujących ww. decyzję sądów co do faktu (przebiegu służby), jak i co do oceny prawnej, czy praca wnioskodawcy w w/ w jednostkach stanowiła służbę w organach bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu art. 2 ustawy lustracyjno-dezubekizacyjnej. Na zasadę niezwiązania organu rentowego i sądu powszechnego informacją IPN wskazał również Trybunał Konstytucyjny. W uzasadnieniu wyroku z dnia 11 stycznia 2012 r. (K 36/09, OTK-A 2012/1/3), stwierdził bowiem, że informacja o przebiegu służby byłego funkcjonariusza organów bezpieczeństwa PRL, mimo braku możliwości bezpośredniego zakwestionowania jej treści w postępowaniu przed IPN przez funkcjonariusza, którego informacja dotyczy, podlega nie tylko weryfikacji w postępowaniu przed właściwym organem emerytalnym, ale przede wszystkim podlega wszechstronnej kontroli sądowej w postępowaniu wyjaśniającym.

Z uwagi na to, że służba S.S. nie jest służbą na rzecz totalitarnego państwa, nie było potrzeby analizowania, czy art. 15c i 22a tej ustawy jest zgodny z Konstytucją RP, czy też nie

https://www.saos.org.pl/judgments/451283 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 5 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Sygn.akt III AUa 338/21. /…/ Wskazano, że przy ocenie zasadności objęcia konkretnej osoby zakresem ustawy okolicznością, której nie można pominąć jest sam fakt weryfikacji w 1990 r. (pkt 92 uchwały SN). /…/ Można przypuszczać, iż wyspecjalizowany organ jakim jest IPN posiadał możliwości relatywnie szerokiego sprawdzenia danego funkcjonariusza w zakresie tego na czym rzeczywiście polegała jego praca. Materiał dowodowy oceniany w ramach art. 233 § 1 k.p.c. nie pozwala na zakwalifikowanie służby odwołującego w spornym okresie jako służby na rzecz państwa totalitarnego. Dodać należy, że organ rentowy nie przejawił żadnej inicjatywy dowodowej, aby wykazać, że S. S. „pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa” w rozumieniu wskazanym w uchwale Sądu Najwyższego w sprawie III UZP 1/20. /…/ Podkreślić należy, iż w sprawie XIII U 11721/10 wyżej powoływanej prawomocnie zostało przesądzone, że Departament w którym służbę w okresie od 1 lipca 1977 r. do 23 marca 1990 r. pełnił S. S. nie był organem bezpieczeństwa państwa o których mowa w art. 2 ustawy z 18 października 2016 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa. /.../ W ocenie Sądu Apelacyjnego, skoro sporny okres służby odwołującego nie jest okresem służby w organach bezpieczeństwa, to tym bardziej nie można uznać, że w tym okresie pełnił on służbę na rzecz państwa totalitarnego w rozumieniu art.13b ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Z uwagi na to, że służba S. S. nie jest służbą na rzecz totalitarnego państwa, nie było potrzeby analizowania, czy art. 15c i 22a tej ustawy jest zgodny z Konstytucją RP, czy też nie./…/ Sąd Apelacyjny nie stwierdził przy tym nieważności postępowania, a także podzielił ustalenia faktyczne i wykładnię prawa dokonaną przez Sąd Okręgowy. Powyższe, nie czyniło zatem zasadnym uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Z tych względów Sąd Apelacyjny oddalił apelację jako bezzasadną na mocy art. 385 k.p.c.

Ustalenie służby na rzecz totalitarnego państwa

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-aua-195-20-ustalenie-sluzby-na-rzecz-totalitarnego-523241244 III AUa 195/20, Ustalenie służby na rzecz totalitarnego państwa. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16 lutego 2021 r. /…/ W przypadku J. K. informacja Instytutu Pamięci Narodowej nr (...) z dnia 31 marca 2017 r. wskazuje, poza jego danymi osobowymi, jedynie okres od dnia 1 września 1988 r. do dnia 31 lipca 1990 r. jako okres pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa, bez wskazania przy tym w jakich konkretnie formacjach i instytucjach służba ta była pełniona. Z treści tej informacji nie wynika jakie działania pracowników IPN poprzedziły jej wydanie. Jedynie można przypuszczać, że na podstawie teczki personalnej wnioskodawcy ustalono okres, w którym był on formalnie przydzielony do formacji wymienionych w art. 13b ustawy zaopatrzeniowej (Wyższa Szkoła (...) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w L. oraz Akademia (...), bez badania czy rzeczywiście był tam przydzielony oraz czym faktycznie zajmował się w tym czasie w ramach swoich obowiązków. Z informacji IPN nadto nie wynika dlaczego nie uwzględniono, że J. K. w okresie od (...) do dnia (...) odbywał zasadniczą służbę wojskową, której obowiązek wynikał z przepisów o powszechnym obowiązku obrony. Służby w tym ostatnim okresie, zgodnie z art. 13c pkt 2 ustawy zaopatrzeniowej, nie uznaje się za służbę na rzecz totalitarnego państwa. W informacji IPN brak jest również odniesienia do treści dyplomu ukończenia przez J. K. studiów wyższych. Z dokumentu tego wynika, że w latach 1989-1992 odbył on w Wyższej Szkole (...) w S. studia wyższe zawodowe zaoczne w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego. Należy przy tym zauważyć, że wyspecjalizowany organ, jakim niewątpliwie jest Instytut Pamięci Narodowej, posiadał możliwości dokładnego sprawdzenia na czym polegała praca danego funkcjonariusza w konkretnych okresach. Teczka akt osobowych J. K. oraz dokumenty zgromadzone w aktach policyjnego organu emerytalnego nie pozwalają na przypisanie mu działań bezprawnych, które mogły być kwalifikowane jako działania (służba) na rzecz na rzecz totalitarnego państwa.

Skoro zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozwolił na ustalenie, że okres pełnionej przez odwołującego służby, był okresem służby na rzecz totalitarnego państwa w rozumieniu art. 13b ustawy zaopatrzeniowej, to nie można było zastosować do niego art. 15c i art. 22a ustawy zaopatrzeniowej

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-aua-613-21-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-bialymstoku-523362739 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 października 2021 r. III AUa 613/21. Podkreślić też należy, iż po zmianach ustrojowych i powołaniu Policji w miejsce Milicji Obywatelskiej, co miało miejsce w 1990 r., D. B. bezpośrednio po zwolnieniu ze służb w MO z dniem 31 lipca 1990 r. został przyjęty do służby w Policji od 1 sierpnia 1990 r. i powierzono mu obowiązki tożsame z wykonywanymi do 31 lipca 1990 r. Służbę w Policji, co wyżej wskazano pełnił nieprzerwanie do czasu przejścia na emeryturę w 2010 r. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, gdyby służbę odwołującego w okresie od 1 listopada 1987 r. do 31 lipca 1990 r. na stanowisku milicjanta-kuriera należało zakwalifikować jako służbę na rzecz totalitarnego państwa, to z całą pewnością nie przeszedłby pozytywnej weryfikacji i nie zostałby przyjęty o pracy w Policji.

"500 plus dla seniora". Komu przysługuje takie wsparcie?

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,28114117,500-plus-dla-seniora-komu-przysluguje-takie-wsparcie.html "500 plus dla seniora". Komu przysługuje takie wsparcie?. Ewa Furtak 14 lutego 2022. "500 plus dla seniora" to potoczna nazwa świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Właściwa nazwa to "świadczenie uzupełniające".

Osoby z niepełnosprawnościami o niższych dochodach nie będą mogły skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mf-osoby-niepelnosprawnosc-nizsze-dochody-ulga-rehabilitacyjna-problemy Co z ulgą rehabilitacyjną dla osób z niepełnosprawnościami o niższych dochodach?. data:2022-01-26

  • Osoby z niepełnosprawnościami o niższych dochodach nie będą mogły skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej
  • To efekt Polskiego Ładu wobec tych, których dochody nie przekroczą progu kwoty wolnej od podatku - od 1 stycznia 2022 r. jest to 30 tys. zł.
  • Czy Ministerstwo Finansów wprowadzi jakiś mechanizm kompensujący? – pyta Rzecznik Praw Obywatelskich

Do Biura RPO wpływają skargi w sprawie braku możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osoby z niepełnosprawnościami, które osiągają niższe dochody.

Kto i kiedy dostanie 14. emeryturę. Oto szczegóły wypłaty

https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28107086,kto-i-kiedy-dostanie-14-emeryture-oto-szczegoly-wyplaty.html  Kto i kiedy dostanie 14. emeryturę. Oto szczegóły wypłaty. Leszek Kostrzewski 14 lutego 2022. Mateusz Morawiecki właśnie zapowiedział wypłatę 14. emerytury. Wyborcza.biz poznała szczegóły dotyczące wypłaty dodatkowego świadczenia. Niestety nie wszyscy emeryci dostaną 14. emeryturę. Rząd wprowadził tu duże ograniczenia. Oto najważniejsze pytania i odpowiedzi związane z nowym świadczeniem. Ile wyniesie dodatkowa 14. emerytura?. Określenie „14. emerytura", którym posługuje się rząd, jest mylące. Dodatkowe świadczenie nie będzie wynosić tyle samo, ile co miesiąc dostają poszczególni emeryci. Każdy z emerytów i rencistów dostanie najniższe świadczenie wypłacane przez ZUS. Od 1 marca 2022 wynosić ono będzie 1338,44 zł brutto. I tyle dostaną seniorzy.

Czy sądy administracyjne udźwigną tzw. Polski Ład

https://www.rp.pl/opinie-prawne/art19398291-marek-isanski-czy-sady-administracyjne-udzwigna-tzw-polski-lad Marek Isański: Czy sądy administracyjne udźwigną tzw. Polski Ład. Przepisy muszą być na tyle jednoznaczne i zrozumiałe, aby podatnik mógł je bez problemu i bez pomocy kancelarii podatkowych zrozumieć. Sędziowie mają czas, przynajmniej teoretycznie, na zapoznanie się z nowymi przepisami, bo lawina skarg zacznie się najwcześniej za rok. Aktualizacja: 28.01.2022. Marek Isański. Wpisanie zasady „in dubio pro tributario" do ordynacji podatkowej było ogromną, choć nieplanowaną, szansą dla podatników na przygotowanie się sądów na tzw. Polski Ład. Polski Ład to nie tylko słabo, bądź bardzo słabo, przemyślana podwyżka podatków dla średnio i lepiej niż średnio zarabiających Polaków. To nie tylko gigantyczny problem dla nich samych i obsługujących ich biur księgowych. To tysiące niskiej jakości zmian przepisów, które spowodują gigantyczną ilość sporów obywatel–fiskus. Sądy administracyjne zostają zalane tymi sprawami. I ich wyroki zadecydują, czy jesteśmy państwem prawa, czy państwem pozorów prawa. I to będzie jeden z zasadniczych efektów Polskiego Ładu.

Skarga do ETPC teraz w terminie 4 miesięcy

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/etpc-skarga-teraz-w-terminie-4-miesiecy,513327.html?fbclid=IwAR1HpVZzeXPl6Lvd5_YHncH4zBy3c02Pan-jsIXQVuARVYugQTMK3dr2oto Skarga do ETPC teraz w terminie 4 miesięcy. Katarzyna Warecka. Data dodania: 07.02.2022. Z dniem 1 lutego 2022 r., wraz z wejściem w życie Protokołu nr 15 do Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka, zmienił się termin na wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 6 miesięcy na 4 miesiące od dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie na szczeblu krajowym. Od 1 lutego 2022 r. zmienia się termin wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dotąd termin ten wynosił 6 miesięcy, teraz wynosi 4 miesiące od chwili wydania ostatecznego rozstrzygnięcia krajowego w danej sprawie, to jest po wyczerpaniu wszystkich prawnych środków w postępowaniu krajowym. Rozstrzygnięciem takim zazwyczaj będzie prawomocne rozstrzygnięcie najwyższego organu sądowego w danym państwie-stronie Konwencji o ochronie praw człowieka, zgodnie z zasadą obowiązku wyczerpania przez skarżącego wszystkich środków odwoławczych w prawie krajowym z art. 35 Konwencji.

W pandemii sąd orzeka jednoosobowo, ale czy zgodnie ze standardami

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/jednoosobowy-sklad-sadu-w-dwoch-instancjach-w-pandemii,513331.html?fbclid=IwAR1cuExQ-Yt9tLNPs5haHww21Q5ryZJ7Lw6dnUhgNNZURSZ8tMG0wy8HoJQ W pandemii sąd orzeka jednoosobowo, ale czy zgodnie ze standardami? Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska. Data dodania: 08.02.2022. Składy sądów zarówno cywilnych, jak i karnych w czasie pandemii Covid-19 nadal budzą wątpliwości i powodują rozbieżne interpretacje. Zmiany te wydają się być niezgodne ze standardem konstytucyjnym oraz standardem wynikającym z wiążącego Polskę prawa międzynarodowego. Sąd Najwyższy próbuje je teraz wyjaśniać w swoich najnowszych orzeczeniach.

W ocenie pionu śledczego IPN czyny oskarżonych funkcjonariuszy SB kwalifikowały się jako zbrodnia przeciwko ludzkości

https://wiadomosci.wp.pl/prowokacja-wobec-ks-jerzego-popieluszki-sad-najwyzszy-odsyla-sprawe-do-ponownego-zbadania-6713589459647200a Prowokacja wobec ks. Jerzego Popiełuszki. Sąd Najwyższy odsyła sprawę do ponownego zbadania. oprac. Wojciech Rodak 09-12-2021. W 2019 r. Sąd Okręgowy umorzył z powodu przedawnienia postępowanie karne przeciwko trzem funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa, oskarżonym o dokonanie tzw. prowokacji na Chłodnej w 1983 r. Chodzi o podrzucenie do mieszkania ks. Jerzego Popiełuszki obciążających go materiałów. Teraz Sąd Najwyższy uchylił postanowienie o umorzeniu i ponownie skierował sprawę do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Ze względu na zawiłość sprawy postanowiono o tydzień odroczyć sporządzenie uzasadnienia tej decyzji - poinformował przewodniczący czwartkowemu posiedzeniu w Izbie Karnej SN sędzia Dariusz Świecki.

Jaki jeszcze gadżet kupią, żeby wygrać

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28126958,bartosz-t-wielinski-czy-to-suweren-wybral-te-wladze-czy.html#S.W-K.C-B.3-L.1.maly Bartosz T. Wieliński: Czy to "suweren" wybrał tę władzę, czy ona sama siebie, skoro podsłuchiwała sztab opozycji i manipulowała internetem? Bartosz T. Wieliński 18 lutego 2022. Zabójstwo Adamowicza, nagonka na ludzi LGBT+, kłamstwa TVP i Pegasus to część większej całości. /…/ Jaki jeszcze gadżet kupią, żeby wygrać. Kropki się powoli łączą, więc ostatnia: na 2023 r. zaplanowano wybory parlamentarne, na 2025 prezydenckie. Trudno nie podejrzewać, że PiS, by przetrwać i zapewnić sobie bezkarność, do sprawdzonej mieszanki Pegasusa, hejtu i wykorzystywania możliwości, jakie daje pełna kontrola nad instytucjami i pieniędzmi państwa, dorzuci kolejne gadżety z bogatego arsenału XIX-wiecznych (prowokacje, sfingowane akty oskarżenia, plotki, zastraszanie, korupcja) i XXI-wiecznych (technologie, socjotechniki, psychologia) narzędzi, z jakich już korzystają bardziej zaawansowani polityczni megalomani, cyniczni populiści i autokraci.

Jak zregenerować płuca po koronawirusie i zacząć oddychać pełną piersią

https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,28125610,jak-zregenerowac-pluca-po-koronawirusie.html Jak zregenerować płuca po koronawirusie i zacząć oddychać pełną piersią. Katarzyna Staszak 18 lutego 2022. Masz duszności, nie możesz złapać tchu po zapaleniu płuc? Oto co możesz zrobić, by znowu oddychać pełną piersią. Co możemy sami zrobić dla zdrowia płuc? Jak wspomagać regenerację płuc po infekcjach, np. zapaleniu płuc wywołanym wirusem SARS-CoV-2?. Radzi pulmonolog dr n. med. Katarzyna Lewandowska z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty