• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Infoteka 51

INFOTEKA nr 51. Przegląd mediów – 25. 10. 2021r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska

Emerytura policyjna: Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2021 r. (sygn. VII U 2457/19)

http://adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/200-emerytura-policyjna-wyrok-sadu-okregowego-w-poznaniu-z-dnia-10-czerwca-2021-r-sygn-vii-u-2457-19.html

Emerytura policyjna: Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2021 r. (sygn. VII U 2457/19) Organ rentowy poza ogólnikowym powołaniem się na stanowisko IPN-u nie przedstawił dowodów, które wskazywałyby, iż odwołujący w spornym okresie pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa. Nie wskazał na jakiekolwiek indywidualne czyny odwołującego, które mogłyby zostać ocenione na jego niekorzyść jako naruszające podstawowe prawa i wolności człowieka, w szczególności stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej. Informacja IPN została sporządzona z uwzględnieniem wyłącznie tego, czy jednostka organizacyjna, w której odwołujący pełnił służbę, została wymieniona w art. 13b ustawy. Oznacza to, że w w/w informacji nie uwzględniono aspektów, które zgodnie z aktualnym orzecznictwem powinny być brane pod uwagę przy kwalifikacji służby jako „służby na rzecz totalitarnego państwa”

Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku i przywrócił rentę inwalidzką

http://adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/202-sad-apelacyjny-w-gdansku-zmienil-wyrok-sadu-okregowego-w-gdansku-i-przywrocil-rente-inwalidzka.html?fbclid=IwAR3Dz2fHQ3UYRJQ7PYzoUdu-os3g3cSy5tR8m7KE6TQKVvSe0oR9iJB4VaY  

Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku i przywrócił rentę inwalidzką

  1. Informacja IPN o przebiegu służby każdorazowo wyznacza ramy czasowe, co do których zachodzi konieczność ustalenia, co konkretnie robił były funkcjonariusz, i czy można by ocenić te działania jako wykonywane na rzecz państwa totalitarnego.
  2. Dowodami, które mogłyby wskazywać na działania funkcjonariusza na rzecz totalitarnego państwa mogłyby być przykładowo: zeznania osób pokrzywdzonych bezprawnie przez danego funkcjonariusza (inwigilowanych, prześladowanych), dowody z prowadzonych w tamtym okresie spraw sądowych przeciwko pokrzywdzonym, w których dany funkcjonariusz brał udział, w szczególności, czy brał udział w skierowanych przeciwko obywatelom bezprawnych działaniach polegających m.in. na prowokacjach lub składaniu fałszywych zeznań w takich sprawach (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 września 2021 r., sygn. akt III AUa 927/21).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, sygn. akt III AUa 521/21. Emerytura funkcjonariusza pełniącego służbę po 1989 r.

http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/199-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-gdansku-sygn-akt-iii-aua-521-21-emerytura-funkcjonariusza-pelniacego-sluzbe-po-1989-r.html

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (sygn. akt III AUa 521/21). Emerytura funkcjonariusza pełniącego służbę po 1989 r.

  1. IPN powinien wskazać na czyny ubezpieczonego stanowiące o naruszeniu podstawowych praw i wolności człowieka w okresie, który został wykazany w informacji o przebiegu służby. Nie jest rolą sądu ubezpieczeń społecznych wszczynanie i prowadzenie śledztw określonych przez ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1882).
  2. Skoro nie zostały ujawnione żadne dowody świadczące o wykonywaniu przez ubezpieczonego czynności, które zmierzałyby do represjonowania społeczeństwa, czy organizowania funkcjonowania państwa w ten sposób, który naruszałby prawa człowieka, a organ emerytalny nie wykazał w inny sposób indywidualnej winy odwołującego, to nie można uznać, że ubezpieczony popełnił czyny, które uzasadniałyby obniżenie jego świadczenia emerytalnego. Takiej działalności zawodowej odwołującego nie można zakwalifikować jako służby na rzecz totalitarnego państwa.
  3. Do obniżenia świadczenia emerytalnego nie jest wystarczające jedynie formalne wykazanie, że ubezpieczony pełnił służbę w jednej z enumeratywnie wymienionych w tej ustawie instytucji czy formacji, która została uznana przez ustawodawcę za służbę na rzecz totalitarnego państwa.
  4. Istotną okolicznością jest pozytywna weryfikacja ubezpieczonego w 1990 r. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. akt III AUa 521/21)

Z dezubekizacją można wygrać i odzyskać emeryturę. Wyrok SN daje nowe możliwości

https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,27642130,z-dezubekizacja-mozna-wygrac-i-odzyskac-emeryture.html

Z dezubekizacją można wygrać i odzyskać emeryturę. Wyrok SN daje nowe możliwości. Leszek Kostrzewski 13 października 2021. Oto poradnik, jak odzyskać emeryturę obniżoną przez ustawę dezubekizacyjną. Nawet gdy przegrałeś w I i II instancji, masz prawo do skargi kasacyjnej. Pomóc może też Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wpłynęły 23 skargi na dezubekizację. Trybunał już w połowie marca wysłał do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych informację o skargach i poprosił polski rząd o ustosunkowanie się do zarzutów. Dał rządowi czas do 12 maja. Mimo że mamy już październik, resort nie odpowiedział "Wyborczej", czy i jaką wysłał odpowiedź do Trybunału w Strasburgu.

Czy staż "cywilny" żołnierza wlicza się do emerytury - będzie uchwała 7 sędziów SN

https://www.prawo.pl/kadry/staz-cywilny-zolnierza-wlicza-sie-do-emeryt,510796.html

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska. Data dodania: 23.09.2021. Czy zgodny z konstytucyjną zasadą równości jest przepis, który stanowi, że żołnierze zawodowi, którzy wypracowali emeryturę wojskową przed 1 stycznia 1999r. i reformą systemu ubezpieczeń nie mogą pobierać dwóch świadczeń, a młodsi koledzy - tak? Jeśli pracowali w cywilu i płacili składki ubezpieczeniowe. Trzech sędziów postanowiło przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

Dwie emerytury - kto i kiedy może otrzymać podwójne świadczenie

https://next.gazeta.pl/next/7,151003,27691335,emerytura-2021-kto-i-kiedy-moze-otrzymac-dwie-emerytury.html

[PORADNIK] oprac. Izabela Nestioruk 14.10.2021. Niektórzy emeryci mogą pobierać dwie emerytury. Co powinni zrobić, aby otrzymywać dwa świadczenia? Wielu Polaków, którzy zdecydują się przejść na emeryturę, może przeżyć szok spowodowany wysokością świadczenia. Warto więc wiedzieć, jakie są warunki otrzymywania dodatkowej emerytury. Co umożliwia jej pobieranie?

Wyrok SN z 24 stycznia 2019 roku, sygn. akt I UK 426-17

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/i%20uk%20426-17-1.docx.html

Sygn. akt I UK 426/17. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 24 stycznia 2019 r.  Sąd Najwyższy w składzie: Prezes SN Józef Iwulski (przewodniczący)‎SSN Maciej Pacuda ‎SSN Romualda Spyt (sprawozdawca), Protokolant Małgorzata Beczek w sprawie z odwołania S. L. ‎przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. ‎o podjęcie wypłaty emerytury, ‎po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 24 stycznia 2019 r., ‎skargi kasacyjnej ubezpieczonego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (…)‎z dnia 8 marca 2017 r., sygn. akt III AUa (…), uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w (…) do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Interpelacja nr 23110 w sprawie emerytur dla służb mundurowych

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=23110&view=6

Interpelacja nr 23110 w sprawie emerytur dla służb mundurowych świadczonych przez WBE MON, ZER MSWiA, BE SW i ZUS. /…/ Podnoszę jednak ten sam temat po raz kolejny, ponieważ zmieniła się prawna sytuacja dotycząca pierwszego wniosku w udzielonych odpowiedziach sekretarza stanu. W dniu 15 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny (TK) wydał wyrok w sprawie o sygn. akt SK 9/16, który brzmi: „Art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586) w związku z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578) w zakresie, w jakim wyłącza jednoczesną wypłatę uprawnionemu wojskowej renty inwalidzkiej przyznanej z uwagi na wypadek mający związek ze służbą wojskową oraz emerytury częściowej, jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

SK 9-16 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 grudnia 2020 roku

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/sk-9-16-wyrok-trybunalu-konstytucyjnego-523185890

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2020 r.SK 9/16. UZASADNIENIE Skład orzekający. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bartłomiej Sochański - przewodniczący, Julia Przyłębska, Jakub Stelina - sprawozdawca, Wojciech Sych, Michał Warciński. Sentencja. Po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393), na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 grudnia 2020 r., skargi konstytucyjnej W.Ż. o zbadanie zgodności: art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 330) w związku z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748) w zakresie, w jakim wykluczają jednoczesną wypłatę uprawnionemu wojskowej renty inwalidzkiej przyznanej z uwagi na wypadek mający związek ze służbą wojskową oraz emerytury częściowej, z art. 32 ust. 1 w związku z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą sprawiedliwości społecznej w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji, orzeka: Art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586) w związku z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578) w zakresie, w jakim wyłącza jednoczesną wypłatę uprawnionemu wojskowej renty inwalidzkiej przyznanej z uwagi na wypadek mający związek ze służbą wojskową oraz emerytury częściowej, jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia: umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Dezubekizacja przed sądem

https://trybuna.info/tag/ustawa-dezubekizacyjna/

Dezubekizacja przed sądem. 06.10.2021. Sławomir Sadowski. Przypominanie tego staje się nużące zarówno dla piszącego jak i zapewne dla czytelników, ale prawda historyczna ma swoje wymagania – oto mijają już 3 lata i 9 miesięcy nieustannego rozpoznawania przez Trybunał Konstytucyjny pani mgr Julii Przyłębskiej tzw. ustawy „dezubekizacyjnej” z grudnia 2016 r. Co prawda pani prezes już ponad rok temu oficjalnie ogłosiła, że zakończyła procedowanie i pozostało jedynie ogłoszenie wyroku, ale oczywiście okazało się to zwykłą „ściemą”. Temat po prostu zniknął z wokandy i nie widać szansy, aby w jakimkolwiek przewidywalnym terminie została wydana jakakolwiek decyzja.

Co premier miał na myśli, gdy mówił o dezubekizacji

https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8242614,premier-dezubekizacja.html

Co premier miał na myśli, gdy mówił o dezubekizacji. Paulina Nowosielska 13 września 2021. Byli funkcjonariusze pozwali Mateusza Morawieckiego za słowa o mordercach. Prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa i tłumaczy słowa szefa rządu. Rok temu przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie na skwerze Matki Sybiraczki w Warszawie premier Morawiecki, komentując uchwałę Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r. w sprawie ustawy dezubekizacyjnej (SN uznał, że czyny byłych funkcjonariuszy powinny być oceniane indywidualnie – red.), powiedział m.in., że jest to „wyrok części sędziów Sądu Najwyższego, który zwalnia z odpowiedzialności funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Tych, którzy mordowali polskich patriotów. Mordowali Żołnierzy Wyklętych, naszych żołnierzy powstania antykomunistycznego i mordowali ks. Jerzego Popiełuszkę, ks. Zycha, ks. Suchowolca, ks. Niedzielaka i to jeszcze w 1989r.”.

 Fanatyk bezprawia

https://www.tygodnikprzeglad.pl/fanatyk-bezprawia/?fbclid=IwAR2pgiWpLUmNa3uLex9SoXyeYC_XH1TUz8nJb4eckqLCkfwP-SiRuheHtc8

Autor: Robert Walenciak | Październik 11, 2021. Prawo nie wyznacza Mariuszowi Kamińskiemu ram postępowania, jest dla niego przeszkodą. Mariusz Kamiński przejdzie do historii. To pewne. Przejdzie jako klasyczny przykład kariery polityka polskiej prawicy. Bohater opowieści o tym, jak studenci w trampkach i flanelowych koszulach marzą o lepszej i sprawiedliwej Polsce, potem wchodzą do aparatu władzy i psują im się charaktery. Jak używają tego aparatu, żeby niszczyć przeciwników. No i dobrze zarabiać. Tak kończy się rewolucja, a zaczyna pałowanie. Czy tak musiało być?

Ziobro exit

https://www.tygodnikprzeglad.pl/ziobroexit/?fbclid=IwAR0lPP5If26xX_ptoNO2K630vRKiho9gXbIXxsqqXbIyiwco-HYspep_dQ8

Autor: Robert Walenciak Październik 18, 2021. Atak na Unię Europejską przynosi Ziobrze polityczne korzyści. On i jego partyjni towarzysze stają się twarzą polexitu. Zbigniew Ziobro może błyszczeć. Ma 19 posłów i to jest jak polisa najwyższej wartości. Bez tych posłów Jarosław Kaczyński nie miałby większości w Sejmie, co czyni Ziobrę nietykalnym. Ale to dla niego za mało. Chce więcej, chce narzucać prawicy – jak to dziś się mówi – własną narrację, polityczną agendę. I w ten sposób budować swoją pozycję – większego pisowca niż PiS.

Policjanci z dużymi podwyżkami

https://www.money.pl/gospodarka/protest-policji-policjanci-z-duzymi-podwyzkami-zwiazki-przystaly-na-warunki-mswia-6685628892658176a.html

Protest policji. Policjanci z dużymi podwyżkami. Związek przystał na warunki MSWiA. oprac. KRWL 21.09.2021. NSZZ Policjantów przystało na propozycje MSWiA. Policjanci mają dostać 677 zł brutto podwyżki. Wcześniej resort proponował 500 zł brutto podwyżki. NSZZ Policjantów zgodził się na propozycje MSWiA. Resort zaproponował policjantom m.in. podwyżkę o 677 zł, awanse w ramach podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach oraz odmrożenie funduszu nagród na poziomie 5,4 proc. w tym i 2,7 proc. w kolejnym roku.

Czarny Protest Pracowników Policji

https://rybnik.wyborcza.pl/rybnik/7,180134,27704283,pracownik-cywilny-policji-w-zorach-z-wysluga-20-lat-ma-2-6.html

Pracownik cywilny policji ma gorzej niż koń i pies. Wysyłają do rządu "paski" z ostatniej wypłaty. Arkadiusz Biernat 19 października 2021. Frustracja jest ogromna, mamy dość drastycznie niskich pensji. Konie i psy mają więcej przywilejów - słychać. Trwa ogólnopolski protest pracowników cywilnych policji. Przyłączyli się do niego zatrudnieni w komendach na Śląsku. Efektem jest milczący czarny protest, miał miejsce m.in. w Żorach.

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty