• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji

Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji

Fundusz socjalny dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…, natomiast sposób podziału środków funduszu socjalnego pomiędzy jego dysponentów oraz zakres i sposoby korzystania ze świadczeń z tego funduszu, uwzględniając rodzaje świadczeń, dysponentów środków funduszu oraz tryb przyznawania świadczeń określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji. W rozszerzeniu obydwa przepisy regulujące zasady tworzenia i podziału środków gromadzonych w tym funduszu (pełny tekst opracowania)

Więcej informacji w zakładce „Kontakt” i w zakładce „Informacje Biura ZG SEiRP”, a także na stronach Zarządu Oddziału Stołecznego SEiRP”.

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty