• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Ekwiwalent. Stan na 22.07.2020

Problematyką ekwiwalentu zajmujemy się już ponad 20 miesięcy. Konsekwentna postawa naszych Koleżanek i Kolegów, do której na naszej stronie zachęcaliśmy od początku, zaczyna przynosić efekty.

Wielokrotnie do biura ZG SEiRP docierały też głosy emerytów/rencistów, którzy czuli się bezradni wobec faktu uchylania się organu od wydania decyzji i którzy kończyli "walkę o swoje" na etapie wzajemnej wymiany kilku pism. Dlatego po raz kolejny zachęcamy Państwa do skorzystania z "mapy drogowej" w sprawie wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, która znajduje się na stronie ZG SEiRP https://www.seirp.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop, gdyż podążanie nią po niej krok po kroku pozwala przybliżyć się do celu w postaci odzyskania należnego świadczenia.

Dlatego też, po raz kolejny przypominamy o możliwości złożenia wniosku o wyrównanie /lub wypłatę/ ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wszystkim policjantom zwolnionym po 19 października 2001 roku. Wzór wniosku znajdziesz na naszej stronie: https://www.seirp.pl/ii_-mapa-drogowa-%E2%80%93-wzory-pism. Dla ułatwienia wzór ten publikujemy w całości poniżej.

Cieszy nas, że Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, po raz kolejny potwierdza linię orzeczniczą wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu. Dotychczas w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query opublikowano ponad 260 wyroków sądów administracyjnych dot. skarg policjantów na decyzje /odmowy, bezczynność/ w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie sygn. akt I OSK 3155/19,  po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 września 2019 r. sygn. akt III SA/Kr 585/19 w sprawie ze skargi S. T. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dnia [...] kwietnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oddalił skargę kasacyjną.

Wyroki NSA i kolejne dziesiątki wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych potwierdzają też słuszność naszego stanowiska, które przekazaliśmy Komendantowi Głównemu Policji 17 grudnia 2018 roku, kończąc je stwierdzeniem /cytat/:

„W świetle powyższego, za całkowicie błędną uważamy praktykę odsyłającą wnioskodawców do sądu cywilnego, a także inne równie wymyślne dezinformacje. O braku rozsądku takich wskazówek, udzielanych w dodatku przez osoby nieuprawnione, może świadczyć chociażby koszt kilkudziesięciu tysięcy procesów, zarówno dla Policji jak i zwolnionych policjantów, który mógłby przekroczyć kwotę rzeczywistych zobowiązań. Zwłoka w realizacji tego roszczenia wpłynie również niekorzystnie na kumulację prawa do należnych odsetek.

Niezrozumiałe wydają się również pisma wskazujące na przedawnienie roszczenia z którym nie mamy tutaj do czynienia. Jasno do tej kwestii odniósł się m. in. Sąd Najwyższy, stwierdzając, że roszczenie staje się wymagalne wówczas, kiedy wierzyciel może skutecznie żądać od dłużnika zadośćuczynienia jego roszczeniu (tak wyr. SN z dnia 12 lutego 1991 r., III CRN 500/90, OSN 1992, nr 7-8, poz. 137).

Żartobliwie mówiąc, analiza nadsyłanych odpowiedzi wskazuje na obowiązywanie w Polsce różnych porządków prawnych zależnych od położenia geograficznego województwa i poziomu znajomości procedur administracyjnych przez aparat pomocniczy organów Policji i samych piastunów tych organów. Biorąc rzecz na poważnie, wydaje się że nie powinno być takich problemów, gdyż mamy jeden kodeks postępowania administracyjnego i ugruntowaną wiedzę o tym, że sprawy ze stosunku służbowego, a z taką niewątpliwie mamy do czynienia, mają charakter administracyjno-prawny. Podsumowując należy stwierdzić że w przypadku uznania roszczenia, naliczenia i wypłaty wyrównania ekwiwalentu mamy do czynienia z prostą czynnością materialno-techniczną, natomiast w przypadku odmowy /do której w tych przypadkach nie ma podstaw/ – niezbędne jest wydanie decyzji odmownej która otworzy drogę do drugo-instancyjnej skargi administracyjnej i umożliwi kontrolę sądu administracyjnego.

Panie Komendancie, liczba napływających skarg w tej sprawie rośnie lawinowo, stąd nasza prośba o pilne uregulowanie tej kwestii w sposób zgodny z prawem i z korzyścią dla wszystkich podmiotów zainteresowanych wypłatą wyrównania ekwiwalentu, w tym dla samej Policji, która może zaoszczędzić na należnych wnioskodawcom odsetkach.”.

Mamy satysfakcję. Jest ona niestety bardzo gorzka. Mimo kilkuset wyroków, obstrukcja organów Policji trwa. Wpisuje się w generalny stosunek instytucji państwa do prawa.

Link do aktualnych treści dot. ekwiwalentu na naszej stronie: https://www.seirp.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop

 

 

Wzór wniosku o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Przed sporządzeniem wniosku proszę zapoznać się z „mapą drogową”, link:

https://www.seirp.pl/ii_-mapa-drogowa-%E2%80%93-wzory-pism

 

……………….., dnia…………………r.

Imię, nazwisko,

adres ………………………….

 

Pan ……………………………………

KOMENDANT (Powiatowy, Miejski, Wojewódzki, Stołeczny, Główny) POLICJI

WNIOSEK

o wyrównanie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sygn. akt K 7/15 opublikowanym dnia 06 listopada 2018 r. (Dz. U.  2018 poz. 2102) dotyczącym art. 115a ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2019, poz. 161, ze zm.), wnoszę o wypłatę brakującej części przysługującego mi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (i urlop dodatkowy) w łącznym wymiarze ……………... dni.

UZASADNIENIE

Służbę w Komendzie ………… (ostatnie miejsce służby) Policji pełniłam/łem do dnia …………….r. Zostałam/łem zwolniona/y ze służby w ……………z dniem ……………………..na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji w związku nabyciem prawa do emerytury (wskazanie innych  podstaw znajduje się w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o Policji lub proszę odszukać we własnych dokumentach).

Po zwolnieniu ze służby został mi wypłacony, na podstawie art. 115a ustawy o Policji, ekwiwalent pieniężny za ……………... dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego (i urlopu dodatkowego). Należny ekwiwalent ustalono w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia za jeden dzień niewykorzystanego urlopu. W wyroku z dnia 30 października 2018 r., w sprawie sygn. akt K 7/15, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis art. 115a ustawy o Policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego i dodatkowego jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP, gdyż powoduje, że za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypłacony zostaje ekwiwalent odpowiadający jedynie 73% dziennego uposażenia, czego nie można uznać za rekompensatę ekwiwalentną.

W związku z powyższym dotychczas wypłacony mi ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest niepełny.

Prawo do ekwiwalentu wynika z ustawy o Policji i jego realizacja  następuje w drodze czynności materialno-technicznej, a więc nie wymaga podjęcia decyzji. Jedynie odmowa jego wypłacenia następuje w drodze decyzji administracyjnej (wyrok NSA z 15.04.2014, sygn. akt I OSK 542/13, Lex nr 1798154).

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak w sentencji o wypłatę pozostałej części należnego mi świadczenia, tj. w wysokości 27% dziennego uposażenia za każdy dzień niewykorzystanego urlopu (jako różnicy pomiędzy kwotą mi wypłaconą, a kwotą należną, aby świadczenie to miało charakter rzeczywistego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, zgodnie z wytycznymi Trybunału).

Wskazuję przy tym, że wobec faktu, iż wymienionym powyżej wyrokiem Trybunał Konstytucyjny wyeliminował z obrotu prawnego jedynie fragment art. 115a ustawy o Policji określający wymiar 1/30 części miesięcznego uposażenia jako stanowiący ekwiwalent za urlop. Jednocześnie w sposób precyzyjny wskazał, że tak wyliczone świadczenie nie stanowi ekwiwalentu, stanowiąc jedynie 73% dziennego uposażenia. Przyjąć więc należy, że obecna treść przepisu w zestawieniu z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego stanowią wystarczającą podstawę do wypłaty pozostałej części ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Ponadto Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku wyinterpretował z przepisów art. 66 ust. 2 Konstytucji oraz art. 115a ustawy o Policji normę prawną, zgodnie z którą świadczeniem ekwiwalentnym za przepracowany dzień urlopu jest wynagrodzenie funkcjonariusza za jeden dzień roboczy.

Liczba dni roboczych w każdym roku kalendarzowym jest możliwa do ustalenia w oparciu o kalendarz na dany rok i przepisy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2015 r. poz. 90 ze. zm.). Z kolei pobierane przeze mnie wynagrodzenie należy do danych posiadanych przez organ policyjny.

Jakiekolwiek wątpliwości co do sposobu, w jaki współczynnik dni roboczych powinien zostać ustalony nie mogą uniemożliwiać realizacji gwarantowanego art. 66 ust. 2 Konstytucji RP prawa funkcjonariuszy Policji do urlopu wypoczynkowego w formie ekwiwalentu z tytułu jego niewykorzystania. Nie jest należytą realizacją tego prawa dokonanie w przeszłości wypłaty ekwiwalentu w wysokości ustalonej w oparciu o przepis uznany przez Trybunał za niekonstytucyjny.

Ponadto dopiero wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15) zrodziło po mojej stronie uprawnienie do tego, by domagać się uzupełnienia wypłaconego już uprzednio ekwiwalentu do wysokości odpowiadającej konstytucyjnym regulacjom. A więc moje roszczenie nie przedawniło się, gdyż przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego roszczenie to  nie istniało i ew. wcześniejsze domaganie się wyrównania ekwiwalentu byłoby bezcelowe.

Dodam także, że w orzecznictwie utarło się, że pozbawienie przez Trybunał Konstytucyjny normy prawnej domniemania konstytucyjności powoduje wyeliminowanie tej normy od początku jej obowiązywania (jeśli Trybunał nie orzeknie inaczej). Nie ma zatem żadnych prawnych przesłanek, by ew. ograniczyć moje uprawnienie do uzyskania pełnego, odpowiadającego wymogom konstytucyjnym ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Jednocześnie proszę o spowodowanie przelania obliczonej w drodze czynności materialno-technicznej kwoty na mój rachunek bankowy nr ……………………..., wraz z ustawowymi odsetkami należnymi od dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 7/15).

podpis

Uwaga! Dostosowujemy do swojej sytuacji

 

Uzupełniająco, odpowiadając na Państwa zainteresowanie kwestią wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, publikujemy wyrok ze skargi naszej koleżanki na bezczynność Komendanta Głównego Policji – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 maja 2020 roku ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji (plik PDF) Sąd zobowiązał KGP do wydania decyzji w ciągu miesiąca.

Publikujemy również znalezioną na forum internetowym decyzję Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu o wypłacie wyrównania ekwiwalentu –  Decyzja nr 1 - KS - 20 z 14 lipca 2020 roku Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu (plik Word). Nie wiemy co o niej sądzić. Po pierwsze można było /a nawet należało/ wypłacić wyrównanie bez decyzji. Po drugie nie wiemy, czy to wyraz autonomii KMP w Sosnowcu, czy też zapowiedź zmiany stanowiska całej Policji.

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty