• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Dwie emerytury

Dwie emerytury – petycja do Prezesa Rady Ministrów

Obowiązujące przepisy o zaopatrzeniu emerytalno-rentowym w systemie powszechnym i służb mundurowych są niesprawiedliwe, niespójne i dyskryminują emerytów służb mundurowych, pozbawiając ich nabytych praw do świadczeń, ponieważ nie pozwalają zaliczyć wszystkich przepracowanych lat pracy zawodowej po zakończeniu służby i uzyskać należne świadczenia z różnych systemów emerytalnych.

Mając na uwadze ochronę interesów członków Stowarzyszenia w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych Antoni Duda - Prezes Zarządu Głównego SEiRP skierował do Prezesa Rady Ministrów petycję z postulatem podjęcia działań w  sprawie zainicjowania prac ustawodawczych i przyjęcia prawa upoważniającego do jednoczesnego pobierania emerytury z  ZUS i emerytury mundurowej w przypadkach kiedy ubezpieczony spełni warunki do ich pobierania.

Uważamy, że emeryt który posiada prawo do świadczenia wypłacanego przez ZER MSWiA, który wypracował wymagany minimalny wymiar okresów składkowych i nieskładkowych w ZUS (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), a okresy mundurowe i cywilne nie zostały wzajemnie zaliczone do minimalnego stażu emerytalnego z obu źródeł, ma pełne prawo do jednoczesnego niezależnego pobierania dwóch świadczeń z obydwu systemów. Przedstawiamy najważniejsze dokumenty przekazane wraz z petycją. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Koleżankom, Kolegom i Sympatykom którzy poparli petycję.

Załączniki:

  1. Pismo do Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2023 roku: (plik PDF)
  2. Petycja: (plik PDF
  3. Informacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o przekazaniu petycji Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (plik PDF, plik Word)
  4. Kopia wniosku I Prezes SN do Trybunału Konstytucyjnego – sprawa o sygn. K 14/22. (plik PDF).

 

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty