• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Analiza mechanizmów waloryzacji obniżonych świadczeń emerytalnych

Analiza mechanizmów waloryzacji świadczeń obniżonych nowelizacją ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (…) z dnia 16.12.2016, przyjętych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w latach 2017 – 2020

W odpowiedzi na pojawiające się głosy o wadliwości stosowania przepisów przez Prezesa ZUS i Dyrektora ZER MSWiA, skutkującym zaniżaniem od 2017 r. wysokości należnych świadczeń w zakresie przeciętnej emerytury, renty inwalidzkiej i renty rodzinnej - poniżej przedstawiam analizę przepisów dotyczących tej problematyki. Analiza bazuje m. in. na zebraniu w jednym miejscu często rozproszonych przepisów, co ułatwi zrozumienie tego skomplikowanego zagadnienia, a następnie na ich syntetycznym omówieniu. ../…/.

Podsumowanie

Analiza obowiązujących w przepisów prawa wykazała, że w wydawanych decyzjach waloryzacyjnych w zakresie przeciętnych emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych bazowano na aktualnym dla daty wydania decyzji stanie prawnym, co nie oznacza oczywiście, że stan ten budzi nasz aplauz. Przy analizie problematyki przeciętnych świadczeń warto pamiętać, że „nasze świadczenie” nie może być wyższe od miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury/ przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy/ renty rodzinnej wypłaconej przez ZUS, ogłoszonej przez Prezesa ZUS. A więc nie dotyczy to świadczenia należnego pobierającym świadczenia z ZUS – ale dotyczy tego świadczenia, które zostało w danym okresie już wypłacone bez uwzględnienia potrąceń i dodatków, a następnie podzielone przez liczbę świadczeniobiorców.

Pomimo to, w trakcie niniejszej analizy pojawiły się wątpliwości, dla wyjaśnienia których konieczne będzie nawiązanie korespondencji zarówno z Dyrektorem ZER MSWiA jak i z Prezesem ZUS. Wyjaśnienia wymagają następujące kwestie.

  • Dlaczego od roku 2019 uległa zmianie podstawa prawna wydawanych przez prezesa ZUS Komunikatów?
  • Jak praktycznie zmiana ta oraz inne przepisy nowelizujące ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęła na obliczanie przeciętnych świadczeń objętych waloryzacją.
  • Dlaczego przeciętna kwota emerytury, renty inwalidzkiej, renty rodzinnej wypłacona przez ZUS, która widnieje w Komunikatach różni od kwoty przeciętnych świadczeń publikowanych w formie danych statystycznych na stronie ZUS.
  • Dlaczego miesięczna przeciętna kwota świadczenia nie jest zmieniana sukcesywnie co miesiąc wraz ze wzrostem  analogicznych wypłaconych przeciętnych kwot przez Prezesa ZUS.
  • Dlaczego za podstawę waloryzacji świadczenia praktycznie przyjmuje się miesięczną kwotę z 1 marca roku poprzedniego, a nie faktyczną kwotę średnich świadczeń przypadających na ostatni dzień lutego bieżącego roku?

Jolanta Domańska-Paluszak

Link do pełnego tekstu opracowania:

 

Wydarzenia

Informacje dla osób z obniżoną emeryturą / rentą inwalidzką / rentą rodzinną

  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,

Ogłoszenia i Komunikaty