• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

I. Wprowadzenie

  1. WPROWADZENIE - 20.02.2020. Uzupełnienie - 23.11.2020

W wyroku z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt K 7/15, opublikowanym w dniu 6 listopada 2018 r., Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 115a ustawy o Policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu tego wyroku wskazał, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy jest „zastępczą formą” wykorzystania urlopu po zwolnieniu ze służby, które powoduje prawną i faktyczną niemożliwość realizacji tych świadczeń w naturze. Po zwolnieniu ze służby, prawo do urlopu przekształca się w świadczenie pieniężne, określane mianem ekwiwalentu. Świadczeniem ekwiwalentnym za przepracowany dzień urlopu jest wynagrodzenie za jeden dzień roboczy. Taki sposób obliczania wartości jednego dnia urlopu wynika z faktu, że urlop wypoczynkowy liczony jest wyłącznie w dniach roboczych (a nie w kalendarzowych – przyp. własny) Ekwiwalent będący finansowym równoważnikiem urlopu powinien więc odpowiadać wartości tego świadczenia w naturze.

Trzeba dodać, że Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził niekonstytucyjności całego przepisu art. 115a ustawy o Policji, a jedynie jego części określającej sposób obliczania ekwiwalentu. Nie ulega zatem wątpliwości, że nadal pozostał w przywołanym art. 115a ustawy o Policji zapis o uprawnieniu policjanta zwolnionego ze służby do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Od opublikowania wyroku TK - który naszym zdaniem przyznał wszystkim policjantom zwolnionym ze służby po 18 października 2001 r. prawo do ekwiwalentu w wymiarze liczonym w dniach roboczych - konsekwentnie prezentujemy pogląd, że nie ma przeszkód prawnych do wypłacania wyrównania ekwiwalentu. Nasze stanowisko zostało potwierdzone przez sądy administracyjne, które od kilku miesięcy, w wyrokach liczonych już w setkach, konsekwentnie wskazują właściwą drogę postępowania.

Uchwalenie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 1610), która weszła w życie dnia 1 października 2020 r. - odczytujemy jako próbę zmiany wyroku Trybunału Konstytucyjnego aktem niższego rzędu – czyli ustawą.

Zapisy ustawy mają na celu pozbawienie części emerytów i rencistów policyjnych (tych którzy odeszli ze służby po 18 października 2001 r. i przed 6 listopada 2018 r.) należnego im wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Zgodnie z art. 1 pkt 16 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (…) - art. 115a ustawy o Policji otrzymał brzmienie - „Ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego ustala się w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego policjantowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.”

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (…) - przepis art. 115a (…) stosuje się do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy wszczętych i niezakończonych przed dniem 6 listopada 2018 r. oraz do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy policjantowi zwolnionemu ze służby od dnia 6 listopada 2018 r.

Stanowczo sprzeciwiamy się sprzecznemu z prawem postępowaniu organów Policji, które wydają decyzje odmowne policjantom zwolnionym ze służby przed dniem 6 listopada 2018 r. w oparciu o niekonstytucyjny zapis ustawowy według którego wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ustala się na zasadach wynikających z przepisów ustawy o Policji (art. 115a) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 6 listopada 2018 r., czyli przelicznikiem 1/30 części miesięcznego uposażenia za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego.

Wszystkim zainteresowanym polecamy dwa nowe wzory zamieszczone w rozdziale II: https://www.seirp.pl/ii_-mapa-drogowa-%E2%80%93-wzory-pism  odnoszące się do stanu faktycznego zaistniałego po 30 września 2020 roku, a mianowicie  „wzór odwołania od decyzji odmownej do komendanta nadrzędnego” i „wzór skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w sprawie wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop”.

Kwestie związane z wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy funkcjonariuszom którzy odeszli ze służby po 5 listopada 2018 roku omawiamy w VI części zakładki https://www.seirp.pl/stan-po-wejsciu-w-zycie-ustawy-z-14_08_2020r_-o-szczegolnych-rozwiazaniach-dot_-wsparcia-sluzb-mundurowych . Do opracowania został załączony wniosek o wypłatę wyrównania błędnie naliczonego ekwiwalentu.

Na zakończenie tytułem przypomnienia parę zdań z pisma Prezesa ZG SEiRP Antoniego Dudy:  https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wyst%C4%85pienie%20Prezesa%20Zarz%C4%85du%20G%C5%82%C3%B3wnego%20SEiRP%20-%20Antoniego%20Dudy%20do%20Komendanta%20G%C5%82%C3%B3wnego%20Policji%20z%2017%2012%202018%20r.%20%20w%20sprawie%20ekwiwalentu.pdf  skierowanego do Komendanta Głównego Policji 17 grudnia 2018 roku: „W świetle powyższego, za całkowicie błędną uważamy praktykę odsyłającą wnioskodawców do sądu cywilnego, a także inne wymyślne dezinformacje. O braku racjonalności takich wskazówek, udzielanych w dodatku przez osoby nieuprawnione,  może świadczyć chociażby koszt kilkudziesięciu tysięcy procesów, zarówno dla Policji jak i zwolnionych policjantów, który mógłby przekroczyć kwotę rzeczywistych zobowiązań. Zwłoka w realizacji tego roszczenia wpłynie również niekorzystnie na kumulację prawa do należnych odsetek ustawowych./…/

Niezrozumiałe wydają się również pisma wskazujące na przedawnienie roszczenia które w tym przypadku nie występuje. Jasno do tej kwestii odniósł się m. In. Sąd Najwyższy, stwierdzając, że roszczenie staje się wymagalne wówczas, kiedy wierzyciel może skutecznie żądać od dłużnika zadośćuczynienia jego roszczeniu

(tak wyr. SN z dnia 12 lutego 1991 r., IIICRN 500/90, OSN 1992, nr 7-8, poz. 137)./…/ Podsumowując należy stwierdzić że w przypadku uznania roszczenia, naliczenia i wypłaty wyrównania ekwiwalentu mamy do czynieni z prostą czynnością materialną-techniczną, natomiast w przypadku odmowy /do której w tych przypadkach nie ma podstaw/ - niezbędne jest wydanie decyzji odmownej która otworzy drogę do instancyjnej skargi administracyjnej i umożliwi kontrolę sądu administracyjnego. Panie Komendancie liczba napływających skarg w tej sprawie rośnie lawinowo, stąd nasza prośba o pilne uregulowanie tej kwestii w sposób zgodny z prawem i z korzyścią dla wszystkich podmiotów zainteresowanych wypłatą wyrównania ekwiwalentu, w tym dla samej Policji, która realizują wnioski niezwłocznie może zaoszczędzić na należnych wnioskodawcom odsetkach.”.

To co się dzieje w sprawie ekwiwalentu komentowaliśmy wielokrotnie, dlatego zakończymy powszechnie znanymi słowami W. Młynarskiego:

„Róbmy swoje!, Róbmy swoje!, Może to coś da, Kto wie? /…/. Niejedną jeszcze paranoję. Przetrzymać przyjdzie robiąc swoje!. Kochani róbmy swoje! Róbmy swoje! Żeby było na co, Żeby było na co. Żeby było na co wyjść!”

https://www.google.com/searchgs_ssp=eJzj4tFP1zcsNjDNK08xrjJg9OIpOrw5KbdSobg8PysVAINCCdo&q=r%C3%B3bmy+swoje&oq=r%C3%B3bmy+swoje&aqs=chrome.1.69i57j46j0l2j46j0l3.7459j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty