• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

I. WPROWADZENIE

  1. WPROWADZENIE - 20.02.2020

W wyroku z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt K 7/15, opublikowanym w dniu 6 listopada 2018 r., Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 115a ustawy o Policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu tego wyroku wskazał, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy jest „zastępczą formą” wykorzystania urlopu po zwolnieniu ze służby, które powoduje prawną i faktyczną niemożliwość realizacji tych świadczeń w naturze. Po zwolnieniu ze służby, prawo do urlopu przekształca się w świadczenie pieniężne, określane mianem ekwiwalentu. Świadczeniem ekwiwalentnym za przepracowany dzień urlopu jest wynagrodzenie za jeden dzień roboczy. Taki sposób obliczania wartości jednego dnia urlopu wynika z faktu, że urlop wypoczynkowy liczony jest wyłącznie w dniach roboczych. Ekwiwalent będący finansowym równoważnikiem urlopu powinien więc odpowiadać wartości tego świadczenia w naturze.

Trzeba dodać, że Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził niekonstytucyjności całego przepisu art. 115a ustawy o Policji, a jedynie jego części określającej sposób obliczania ekwiwalentu. Nie ulega zatem wątpliwości, że nadal pozostał w przywołanym art. 115a ustawy o Policji zapis o uprawnieniu policjanta zwolnionego ze służby do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Od opublikowania wyroku TK, który naszym zdaniem przyznał wszystkim policjantom zwolnionym ze służby po 18 października 2001 roku prawo do ekwiwalentu  w wymiarze liczonym w dniach roboczych, konsekwentnie prezentujemy pogląd, że nie ma przeszkód prawnych do wypłacania wyrównania ekwiwalentu. Kategorycznie nie zgadzamy się z interpretacją organów Policji, twierdzącym, że jakoby powstała luka prawna i w związku z tym Policja nie wie co ma robić. Nasze stanowisko zostało potwierdzone przez sądy administracyjne, które od kilku miesięcy, w wyrokach liczonych już w setkach, konsekwentnie wskazują właściwą drogę postępowania.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty