• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

ZW w Warszawie. Koło 7. Spotkanie z Prezydentem FSSM RP

Zebranie Koła nr 7 prowadziła prezes Zarządu Koła, Barbara Wojciechowska. Przybyli zaproszeni goście: Zdzisław Czarnecki, prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Czesław Okrasa, prezes Zarządu Wojewódzkiego w Warszawie.

Uwagę zebranych zwróciło wystąpienie Kol. Zdzisława Czarneckiego, który przedstawił esencjonalną informację o wydarzeniach w kraju i poza granicami.

Wypowiedź zaopatrzona własną interpretacją oraz wnioskami, zawierała akcenty głównie pesymistyczne, wynikające z braku oczekiwanych rezultatów, ale nawiązywała do konieczności wzmożenia indywidualnej i zbiorowej aktywności członków naszej społeczności, bezwzględnie koniecznego podejmowania szeroko rozumianych form działania zewnętrznego, medialnego, publicznego uczestniczenia w akcjach społecznych i indywidualnych organizowanych nie tylko w naszych strukturach, ale też na zewnątrz, na przykład w Regionalnych Radach Seniorów, w mediach społecznościowych, na forach internetowych .

Bowiem nie bierność, lecz tylko działania mogą przynieść efekty, których osiągnięcia oczekują wszyscy, dotknięci represjami, ale także i ci, na razie dotąd - nie poszkodowani.

Prezydent wykazał, że akcenty niewątpliwie pozytywne zawierają przykłady dotychczas organizowanych inicjatyw. Uruchomienie o krajowym zasięgu inicjatywy ustawodawczej, która zakończyła się wprawdzie niepowodzeniem, pozwoliła uświadomić części społeczeństwa o istocie i rozmiarze draństwa zorganizowanego przez instytucje państwowa. Akcentem pozytywnym jest fakt, że w obronie interesów poszkodowanych 44.000 emerytów, wypowiedziało się siedem razy więcej, bo 300.000 obywateli odważnie składając podpisy na listach. Nie należy się wstydzić, że państwo uczyniło wielu z nas ofiarami bezprawnych działań. Powinniśmy o tym głośno krzyczeć.

Na zakończenie informując, że 15 grudnia na Placu Na Rozdrożu odbędzie się zgromadzenie publiczne, zaprosił do szerokiego uczestnictwa. Na stronie internetowej FSSM RP ukaże się stosowny komunikat.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego obszernie poinformował zebranych o ostatnich wydarzeniach w Stowarzyszeniu, wynikach Krajowego Zjazdu Delegatów, nowo wybranych władzach oraz bieżących problemach organizacyjnych i porządkowych oraz o utworzeniu w Zarządzie Głównym Medialnego Punktu Kontaktowego pokrzywdzonych byłych funkcjonariuszy (wykluczeni@seirp.pl).

Podkreślenia wymaga wielokrotnie przewijający się w wystąpieniach mówców wątek konieczności publicznego występowania, powszechnego informowania o niegodziwościach władzy pomimo niedyspozycyjności wynikającej ze stanu choroby, zmęczenia czy złego stanu psychofizycznego. W takich warunkach wskazana jest aktywność na forach internetowych chociażby śledząc wydarzenia, udzielając własnych komentarzy i opinii, formułując pytania. To też jest forma istnienia. Na przekór tym, którzy za ten stan odpowiadają.

tekst i foto: A. Szyszko

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty