Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów Policyjnych
Adres: ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa, Tel.: 0 22 601 29 13
Strefa chroniona
Biuletyn
Dodaj Usuń
Jesteś tutaj Zmniejszone świadczenia emerytalne    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Zajmujemy się
 • > Regulacje prawne
  więcej
 • > Zmniejszone świadczenia emerytalne
  więcej
  • > Ogólna wskazówka dotycząca postępowań odwoławczych
   więcej
  • > Pozytywny wyrok Sądu Apelacyjnego
   więcej
  • > Obniżenie świadczeń emerytalnych za okres korzystania z urlopu wychowawczego. Wzory wniosków
   więcej
  • > Odsetki od Dyrektora ZER MSW
   więcej
  • > INTERPELACJA POSELSKA W SPRAWIE WPŁYWU KOPII DOKUMENTU "INSTRUKCJA PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIIKACYJNEJ” z dnia 25.06.1990 r.
   więcej
  • > POSTĘPOWANIE PO ZŁOŻENIU ODWOŁANIA OD DECYZJI WALORYZACYJNEJ. INFORMACJA DOT. OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY RODZINNE
   więcej
  • > SKARGA KASACYJNA
   więcej
  • > Skarga kasacyjna - wyjaśnienie
   więcej
  • > SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM
   więcej
 • > Konfrontacje i Polemiki
  więcej
  • > Trzeci rok funkcjonowania strony internetowej Zarządu Okręgowego w Słupsku
   więcej
  • > Echa po VII Zjeździe
   więcej
  • > Wizerunek Stowarzyszenia
   więcej
   • > O wizerunku SEiRP - Henryk Borowiński
    więcej
   • > Określenie „wizerunek” - Jan Papis
    więcej
   • > Ochrona i rozpowszechnianie wizerunku - praca zbiorowa
    więcej
  • > Kilka uwag na temat ...”niemożności„ czyli odwieczne pytanie: co zrobić ..”żeby nam się chciało chcieć”
   więcej
 • > Biuletyny Informacyjne
  więcej
  • > GRUDNIOWY BIULETYN INFORMACYJNY NR 4 (54) 2014 (wydanie elektroniczne)
   więcej

Twoje menu

Zmniejszone świadczenia emerytalne
Ogólna wskazówka dotycząca postępowań odwoławczych

UWAGA

Wskazywana ścieżka postępowania w sprawach obniżonych świadczeń w przypadku rent rodzinnych i urlopów wychowawczych, może być wykorzystywana również w przypadku nauki w ASW. Zalecam by osoby, które kończyły ASW w W-wie wykorzystywały zamieszczone materiały na stronach internetowych seirp, zbfsop i europosła Janusza Zemke dot. wyroków SA.

(-) Wacław Benecki

Pozytywny wyrok Sądu Apelacyjnego

Wyrok z dnia 27.08.2013 Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie zaliczenia studiów w ASW wg wskaźnika 2,6 % (tekst wyroku).

(Cały wyrok stanowi zbiór przepisów i wykładni mogących się przydać nie tylko w odwołaniach
co do studiów w ASW)

więcej
Obniżenie świadczeń emerytalnych za okres korzystania z urlopu wychowawczego. Wzory wniosków

1. Wzór wniosku w sprawie obniżenia świadczeń emerytalnych za okres korzystania z urlopu wychowawczego policzonego według wskaźnika 0,7% podstawy za każdy rok służby

2. Wzór odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie na odmowną decyzję dyrektora ZER MSW

opracował: Wacław Benecki

więcej
Odsetki od Dyrektora ZER MSW

Należne odsetki od zaległych świadczeń emerytalnych

opracowanie: Damian Sucholewski

więcej
INTERPELACJA POSELSKA W SPRAWIE WPŁYWU KOPII DOKUMENTU "INSTRUKCJA PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIIKACYJNEJ” z dnia 25.06.1990 r.

Interpelacja
(nr 8856)
do ministra spraw wewnętrznych w sprawie wpływu kopii dokumentu „Instrukcja przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej” z dnia 25 czerwca 1990 r. wydawanych przez pracowników IPN podczas szkoleń instruktażowych sędziom Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana Ministra w sprawie kopii dokumentu „Instrukcja przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej” z dnia 25 czerwca 1990 r. wydawanych przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej podczas szkoleń instruktażowych dla sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Stan faktyczny: Na szkoleniach instruktażowych przeprowadzonych wiosną 2012 r. przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej dla sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, dotyczących wydawanych przez nich orzeczeń związanych z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 145), otrzymali oni kopie dokumentu zatytułowanego „Instrukcja przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej” z dnia 25 czerwca 1990 r. Kopie dokumentu nie zawierały jednak wersji oryginalnej, podpisanej przez przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej pana Krzysztofa Kozłowskiego, ponadto wprowadzano w nich zmiany, które miały znaleźć się również w oryginalnej instrukcji z dnia 28 czerwca 1990 r. Tekstu zmian nie ma jednak w archiwach MSW, a odpowiednie zarządzenie ministra spraw wewnętrznych, które wprowadziłoby ww. zmiany w życie, nie zostało w ogóle wydane. W związku z tym sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej ds. kadr centralnych, odpowiedzialny za wydanie decyzji nr 1/90 z dnia 2 lipca 1990 r., nie miał uprawnień do dokonywania zmian autentycznej instrukcji
przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej.

Sprawa ta ma znaczenie z uwagi na prowadzone przez Zakład Emerytalno - Rentowy MSWiA postępowania w kwestii obniżenia świadczeń emerytalnych byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa. Zmiany wprowadzone do treści oryginalnej instrukcji przekazywanej sędziom sądu okręgowego i sądu apelacyjnego znacząco wpłyną na decyzje wydawane przez ww. sądy, mimo iż prawdopodobnie nie posiadają znaczenia prawnego, a co za tym idzie cały dokument nie stanowi  wiarygodnego materiału pomocniczego dla sędziów.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odnośnie do ww. informacji? Czy ministerstwo dostrzega jakieś nieprawidłowości w działaniu instytucji państwowych oraz czy zamierza podjąć w związku z tym jakieś działania?

2. Czy istnieją jakiekolwiek akty prawne wydane przez MSW lub inne podległe jednostki, które dokonywały zmian w „Instrukcji przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej” z dnia 25 czerwca 1990 r.? Jeśli tak, to jakie były to akty prawne i jakie treści zawierały?

Z poważaniem
Poseł Artur Dębski
oraz grupa posłów
Warszawa, dnia 11 września 2012 r

 

Tekst intepelacji w formacie pdf -  na stronie: http://www.arturdebski.pl/interpelacja/130

POSTĘPOWANIE PO ZŁOŻENIU ODWOŁANIA OD DECYZJI WALORYZACYJNEJ. INFORMACJA DOT. OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY RODZINNE

1. Procedura administracyjno-sądowa w sprawie postępowania po złożeniu odwołania od decyzji waloryzacyjnej - opracowanie: Helena Giemza

2. Informacja dot.  osób pobierających renty rodzinne po byłych funkcjonariuszach policji, którym na mocy ustawy z 23 stycznia 2009 roku dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie bezpodstawnie obniżył świadczenie - opracowanie: Wacław Benecki


 

więcej
SKARGA KASACYJNA

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem prawnym po wyczerpaniu drogi odwoławczej w postępowaniu sądowym - wzór skargi opracowanie dr Heleny Giemza

Skarga kasacyjna - wyjaśnienie

Wyjaśnienia w sprawie skargi kasacyjnej po pozytywnym wyroku Sadu Apelacyjnego

 tekst:     dr Helena Giemza
          Sekretarz Komisji Prawnej

więcej
SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM
AKTUALNE INFORMACJE W SPRAWIE POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

1. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedziało na petycję w sprawie przewlekłości prowadzonych postępowań sądowych przeciwko ZER MSWiA
Pismo zawiera informacje odnośnie prezentowanego przez dyrektora ZER stanowiska w tych sprawach

2. Zapadają także i pozytywne wyroki SO. Można ponadto skorzystać z uzasadnień załączonych wyroków
      -  Wyrok SO w Warszawie przeciwko ZER MSWiA o wysokości renty rodzinnej
      -  Wyrok SO w Warszawie przeciwko ZER MSWiA w sprawie zmiany wskaźnika z 0,7 % na 2,6 %     WSO w Legionowie

3. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia odpisu orzeczenia sądowego (wyroku) wraz z uzasadnieniem oraz instrukcją. Jest to druk, w który można się zaopatrzyć także w sądzie w Warszawie - druk nr 7)
Pamiętać należy, iż na złożenie takiego wniosku mamy 7 dni licząc od ogłoszenia sentencji wyroku. (art. 328 kpc.)

Zaznaczyć też warto, iż uzasadnienie takie powinno zawierać:
1) wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia tzn. ustalenie faktów, które zostały uznane   przez sąd za udowodnione, wskazanie dowodów, na których sąd oparł swoje rozstrzygnięcie i określenie przyczyn, dla których innym dowodom sąd odmówił wiarygodności i mocy dowodowej;
2) wyjaśnienie podstawy prawnej podjętego rozstrzygnięcia (wyroku) z przytoczeniem przepisów prawa.
Sąd na sporządzenie uzasadnienia ma 2 tygodnie. W sprawie zawiłej termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni (art. 329 kpc).

WZÓR PISMA DO PROKURATORA GENERALNEGO

Kancelaria mec. Damiana Sucholewskiego przekazuje wzór pisma do Prokuratora Generalnego - do wykorzystania na potrzeby postępowań w sprawie obniżenia świadczeń emerytalnych.

Mec. Damian Sucholewski zwraca uwagę na przydatność pisma oraz odpowiedzi Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
Warszawa, 8.07.2011

Kancelaria Adwokacka  Damian Sucholewski
ul. Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa
tel/fax 22 489 60 33, tel. kom. 502 64 64 59
www.sucholewski.pl

"MAPA DROGOWA", NOWE WZORY PISM PROCESOWYCH

KOMISJA PRAWNA ZG SEIRP uporządkowała dotychczas zebrane dokumenty i opracowała przewodnik zawierający nowe wzory pism procesowych przydatne w procesie dochodzenia  praw nabytych

więcej
WZÓR APELACJI DO SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

 Apelacja dotyczy "40%"

Wzór apelacji opracowany przez
Kancelarię Adwokacką
Damian Sucholewski
ul. Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa
NIP: 661-187-33-70, REGON 141832978
tel/fax 22 535 63 16, tel. kom. 502 64 64 59

więcej
Archiwalne numery biuletynu
Projekt i wykonanie: InforpolNET