Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów Policyjnych
Adres: ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa, Tel.: 0 22 601 29 13
Strefa chroniona
Biuletyn
Dodaj Usuń
Jesteś tutaj Zmniejszone świadczenia emerytalne    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Zajmujemy się
 • > Regulacje prawne
  więcej
 • > Zmniejszone świadczenia emerytalne
  więcej
  • > Wznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnego
   więcej
  • > Uchwała SN z dnia 15.10.2015 w sprawie interpretacji czy służba w pionie łączności była służbą w organach bezpieczeństwa
   więcej
  • > Ogólna wskazówka dotycząca postępowań odwoławczych
   więcej
  • > Pozytywny wyrok Sądu Apelacyjnego
   więcej
  • > Obniżenie świadczeń emerytalnych za okres korzystania z urlopu wychowawczego. Wzory wniosków
   więcej
  • > Odsetki od Dyrektora ZER MSW
   więcej
  • > INTERPELACJA POSELSKA W SPRAWIE WPŁYWU KOPII DOKUMENTU "INSTRUKCJA PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIIKACYJNEJ” z dnia 25.06.1990 r.
   więcej
  • > POSTĘPOWANIE PO ZŁOŻENIU ODWOŁANIA OD DECYZJI WALORYZACYJNEJ. INFORMACJA DOT. OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY RODZINNE
   więcej
  • > SKARGA KASACYJNA
   więcej
  • > Skarga kasacyjna - wyjaśnienie
   więcej
  • > SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM
   więcej
 • > Konfrontacje i polemiki
  więcej
  • > "W sprawie nowego programu ubezpieczeniowego" - Henryk Borowiński
   więcej
  • > "Sprawiedliwość społeczna" - refleksje Bohdana Makowskiego
   więcej
  • > Trzeci rok funkcjonowania strony internetowej Zarządu Okręgowego w Słupsku
   więcej
  • > Echa po VII Zjeździe
   więcej
  • > Wizerunek Stowarzyszenia
   więcej
   • > O wizerunku SEiRP - Henryk Borowiński
    więcej
   • > Określenie „wizerunek” - Jan Papis
    więcej
   • > Ochrona i rozpowszechnianie wizerunku - praca zbiorowa
    więcej
  • > Kilka uwag na temat ...”niemożności„ czyli odwieczne pytanie: co zrobić ..”żeby nam się chciało chcieć”
   więcej
 • > Biuletyny Informacyjne
  więcej
  • > Biuletyn Informacyjny nr 2 - 3 (56-57). Grudzień 2015
   więcej

Twoje menu

Zmniejszone świadczenia emerytalne
Wznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnego

Wznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnego 

Przepisy procedury cywilnej oraz ustawy emerytalnej przewidują możliwość wznowienia postępowania związanego z wydaną decyzją emerytalną. Przepisy obu ustaw przewidują jednak inne procedury z tym związane. 
W przypadku osób, które nie składały odwołania od decyzji o obniżeniu emerytury policyjnej możliwe jest złożenie wniosku na podstawie art. 33 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Zgodnie z tym przepisem świadczenie emerytalne mogą zostać ustalone na nowo na wniosek osoby zainteresowanej albo z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w tej sprawie zostaną przedstawione nowe dowody lub ujawnione nowe okoliczności, które mają wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość.
Na podstawie tego przepisu można domagać się także zmiany wcześniejszej decyzji w oparciu o dowody, które nie były wcześniej przedstawiane w postępowaniu sądowym, o ile takie było prowadzone. Dowodem takim mogą być np. dokumenty otrzymane z Instytutu Pamięci Narodowej, świadectwa służby, książeczki zdrowia. Dokumenty te mogą stanowić podstawę wznowienia jeżeli nie były wcześniej przedstawiane w pierwotnym postępowaniu. W tym celu można wystąpić o kwerendę akt do IPN, w celu udostępnienia dokumentów ponad akta osobowe (np. zbiorczych rozkazów personalnych czy aktów dotyczących funkcjonowania określonych jednostek) czy do jednostek, w których dana osoba pełniła służbę. 
W przypadku odmowy ponownego ustalenia świadczenia emerytalnego, Zakład Emerytalno – Rentowy MSW wyda decyzję, od której przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie. 
W przypadku osób, które złożyły wcześniej odwołania od decyzji i w związku z tym wszczęto procedurę sądową możliwe jest wznowienie postępowania na zasadach określonych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Można żądać wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem lub postanowieniem np. postanowienie o odrzuceniu apelacji. 
Podstawy wznowienia postępowania zostały określone w następujących przepisach:
Art. 401.  
1) jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia; 
2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe.
Art. 403 
1) wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym; 
2) wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa.    
3) w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.
W celu wznowienia postępowania osoba zainteresowana powinna wnieść skargę o wznowienie postępowania do Sądu, który wydał ostatni wyrok lub postanowienie w sprawie. 
Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia. Jednak nie można żądać wznowienia postępowania jeżeli od wydania wyroku upłynęło 5 lat. 

 
Damian Sucholewski 

Kancelaria Adwokacka, ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa
NIP: 661-187-33-70, REGON 141832978
tel/fax 22 828 50 85, tel. 22 489 60 33, tel. kom. 502 64 64 59, 505 95 95 76 
www.sucholewski.pl

 

 

  

Uchwała SN z dnia 15.10.2015 w sprawie interpretacji czy służba w pionie łączności była służbą w organach bezpieczeństwa

III UZP 8/15
Skład 7 sędziów
Data orzeczenia: 14 października 2015 r.

Czy służba funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej pełniona w latach 1984-1990 w Zarządzie Łączności Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Wydziałach Łączności Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych była służbą w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 ze zm.)?

więcej
Ogólna wskazówka dotycząca postępowań odwoławczych

UWAGA

Wskazywana ścieżka postępowania w sprawach obniżonych świadczeń w przypadku rent rodzinnych i urlopów wychowawczych, może być wykorzystywana również w przypadku nauki w ASW. Zalecam by osoby, które kończyły ASW w W-wie wykorzystywały zamieszczone materiały na stronach internetowych seirp, zbfsop i europosła Janusza Zemke dot. wyroków SA.

(-) Wacław Benecki

Pozytywny wyrok Sądu Apelacyjnego

Wyrok z dnia 27.08.2013 Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie zaliczenia studiów w ASW wg wskaźnika 2,6 % (tekst wyroku).

(Cały wyrok stanowi zbiór przepisów i wykładni mogących się przydać nie tylko w odwołaniach
co do studiów w ASW)

więcej
Obniżenie świadczeń emerytalnych za okres korzystania z urlopu wychowawczego. Wzory wniosków

1. Wzór wniosku w sprawie obniżenia świadczeń emerytalnych za okres korzystania z urlopu wychowawczego policzonego według wskaźnika 0,7% podstawy za każdy rok służby

2. Wzór odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie na odmowną decyzję dyrektora ZER MSW

opracował: Wacław Benecki

więcej
Odsetki od Dyrektora ZER MSW

Należne odsetki od zaległych świadczeń emerytalnych

opracowanie: Damian Sucholewski

więcej
INTERPELACJA POSELSKA W SPRAWIE WPŁYWU KOPII DOKUMENTU "INSTRUKCJA PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIIKACYJNEJ” z dnia 25.06.1990 r.

Interpelacja
(nr 8856)
do ministra spraw wewnętrznych w sprawie wpływu kopii dokumentu „Instrukcja przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej” z dnia 25 czerwca 1990 r. wydawanych przez pracowników IPN podczas szkoleń instruktażowych sędziom Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana Ministra w sprawie kopii dokumentu „Instrukcja przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej” z dnia 25 czerwca 1990 r. wydawanych przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej podczas szkoleń instruktażowych dla sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Stan faktyczny: Na szkoleniach instruktażowych przeprowadzonych wiosną 2012 r. przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej dla sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, dotyczących wydawanych przez nich orzeczeń związanych z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 145), otrzymali oni kopie dokumentu zatytułowanego „Instrukcja przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej” z dnia 25 czerwca 1990 r. Kopie dokumentu nie zawierały jednak wersji oryginalnej, podpisanej przez przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej pana Krzysztofa Kozłowskiego, ponadto wprowadzano w nich zmiany, które miały znaleźć się również w oryginalnej instrukcji z dnia 28 czerwca 1990 r. Tekstu zmian nie ma jednak w archiwach MSW, a odpowiednie zarządzenie ministra spraw wewnętrznych, które wprowadziłoby ww. zmiany w życie, nie zostało w ogóle wydane. W związku z tym sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej ds. kadr centralnych, odpowiedzialny za wydanie decyzji nr 1/90 z dnia 2 lipca 1990 r., nie miał uprawnień do dokonywania zmian autentycznej instrukcji
przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej.

Sprawa ta ma znaczenie z uwagi na prowadzone przez Zakład Emerytalno - Rentowy MSWiA postępowania w kwestii obniżenia świadczeń emerytalnych byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa. Zmiany wprowadzone do treści oryginalnej instrukcji przekazywanej sędziom sądu okręgowego i sądu apelacyjnego znacząco wpłyną na decyzje wydawane przez ww. sądy, mimo iż prawdopodobnie nie posiadają znaczenia prawnego, a co za tym idzie cały dokument nie stanowi  wiarygodnego materiału pomocniczego dla sędziów.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odnośnie do ww. informacji? Czy ministerstwo dostrzega jakieś nieprawidłowości w działaniu instytucji państwowych oraz czy zamierza podjąć w związku z tym jakieś działania?

2. Czy istnieją jakiekolwiek akty prawne wydane przez MSW lub inne podległe jednostki, które dokonywały zmian w „Instrukcji przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej” z dnia 25 czerwca 1990 r.? Jeśli tak, to jakie były to akty prawne i jakie treści zawierały?

Z poważaniem
Poseł Artur Dębski
oraz grupa posłów
Warszawa, dnia 11 września 2012 r

 

Tekst intepelacji w formacie pdf -  na stronie: http://www.arturdebski.pl/interpelacja/130

POSTĘPOWANIE PO ZŁOŻENIU ODWOŁANIA OD DECYZJI WALORYZACYJNEJ. INFORMACJA DOT. OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY RODZINNE

1. Procedura administracyjno-sądowa w sprawie postępowania po złożeniu odwołania od decyzji waloryzacyjnej - opracowanie: Helena Giemza

2. Informacja dot.  osób pobierających renty rodzinne po byłych funkcjonariuszach policji, którym na mocy ustawy z 23 stycznia 2009 roku dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie bezpodstawnie obniżył świadczenie - opracowanie: Wacław Benecki


 

więcej
SKARGA KASACYJNA

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem prawnym po wyczerpaniu drogi odwoławczej w postępowaniu sądowym - wzór skargi opracowanie dr Heleny Giemza

Skarga kasacyjna - wyjaśnienie

Wyjaśnienia w sprawie skargi kasacyjnej po pozytywnym wyroku Sadu Apelacyjnego

 tekst:     dr Helena Giemza
          Sekretarz Komisji Prawnej

więcej
SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM
AKTUALNE INFORMACJE W SPRAWIE POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

1. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedziało na petycję w sprawie przewlekłości prowadzonych postępowań sądowych przeciwko ZER MSWiA
Pismo zawiera informacje odnośnie prezentowanego przez dyrektora ZER stanowiska w tych sprawach

2. Zapadają także i pozytywne wyroki SO. Można ponadto skorzystać z uzasadnień załączonych wyroków
      -  Wyrok SO w Warszawie przeciwko ZER MSWiA o wysokości renty rodzinnej
      -  Wyrok SO w Warszawie przeciwko ZER MSWiA w sprawie zmiany wskaźnika z 0,7 % na 2,6 %     WSO w Legionowie

3. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia odpisu orzeczenia sądowego (wyroku) wraz z uzasadnieniem oraz instrukcją. Jest to druk, w który można się zaopatrzyć także w sądzie w Warszawie - druk nr 7)
Pamiętać należy, iż na złożenie takiego wniosku mamy 7 dni licząc od ogłoszenia sentencji wyroku. (art. 328 kpc.)

Zaznaczyć też warto, iż uzasadnienie takie powinno zawierać:
1) wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia tzn. ustalenie faktów, które zostały uznane   przez sąd za udowodnione, wskazanie dowodów, na których sąd oparł swoje rozstrzygnięcie i określenie przyczyn, dla których innym dowodom sąd odmówił wiarygodności i mocy dowodowej;
2) wyjaśnienie podstawy prawnej podjętego rozstrzygnięcia (wyroku) z przytoczeniem przepisów prawa.
Sąd na sporządzenie uzasadnienia ma 2 tygodnie. W sprawie zawiłej termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni (art. 329 kpc).

WZÓR PISMA DO PROKURATORA GENERALNEGO

Kancelaria mec. Damiana Sucholewskiego przekazuje wzór pisma do Prokuratora Generalnego - do wykorzystania na potrzeby postępowań w sprawie obniżenia świadczeń emerytalnych.

Mec. Damian Sucholewski zwraca uwagę na przydatność pisma oraz odpowiedzi Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
Warszawa, 8.07.2011

Kancelaria Adwokacka  Damian Sucholewski
ul. Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa
tel/fax 22 489 60 33, tel. kom. 502 64 64 59
www.sucholewski.pl

"MAPA DROGOWA", NOWE WZORY PISM PROCESOWYCH

KOMISJA PRAWNA ZG SEIRP uporządkowała dotychczas zebrane dokumenty i opracowała przewodnik zawierający nowe wzory pism procesowych przydatne w procesie dochodzenia  praw nabytych

więcej
WZÓR APELACJI DO SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

 Apelacja dotyczy "40%"

Wzór apelacji opracowany przez
Kancelarię Adwokacką
Damian Sucholewski
ul. Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa
NIP: 661-187-33-70, REGON 141832978
tel/fax 22 535 63 16, tel. kom. 502 64 64 59

więcej
Archiwalne numery biuletynu
Projekt i wykonanie: InforpolNET