• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Kolejne pytanie prawne SO w Warszawie do TK

Dramatyczna sensacja!!! Kolejne pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie do Trybunału Konstytucyjnego

Po upływie niemal półtora roku od wydania postanowienia z dnia 24 stycznia 2018 r. Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych Sekcja ds. odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę (…), o zwróceniu się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, czy wskazane przepisy ustawy zaopatrzeniowej są zgodne z Konstytucją RP i po wydaniu wielu tysięcy postanowień SO w Warszawie o zawieszeniu z tego powodu postępowań w sprawie odwołań od decyzji zmniejszających świadczenie  /w tym trudno określić jak wielu bez jakiejkolwiek podstawy prawnej/, ten sam Sąd wydaje w dniu 27 maja 2019 roku nowe postanowienie.

Postanowienie zostało wydane 27 maja 2019 roku w sprawie sygn. akt XIII 11007/18, albowiem w poprzednim pytaniu do TK, Sąd nie uwzględnił pytania o renty rodzinne, czyli art. 24 a ustawy represyjnej, na co natomiast zwróciła uwagę jedna z osób składających zażalenia na kolejne postanowienia o zawieszeniu postępowań. Tak oto po ponad dwóch latach od wydania decyzji, Sąd się reflektuje i próbuje ratować formalną stronę swego procedowania.

Trudno o jakichkolwiek komentarz. Nie da się ani śmiać, ani płakać. Zwłaszcza, że zaistniała sytuacja dotyczy setek, a może nawet tysięcy świadczeniobiorców – głównie kobiet, najczęściej w bardzo zaawansowanym wieku, u schyłku życia ponoszących odpowiedzialność w ramach osławionej sprawiedliwości dziejowej, odpowiedzialności za wybory życiowe swoich mężów. To niewyobrażalny dramat tych osób, osób pozbawionych środków do życia.

W załączniku informacja o nowym pytaniu do TK zaczerpnięta z uzasadnienia postanowienia wydanego w sprawie zawieszenia postępowania osoby pobierającej rentę rodzinną (fragment treści pytania SO do TK - postanowienie SO z 27.05.2019), (komentarz prasowy z Rzeczpospolitej, 4.07.2019)

 

Informacja o sygnalizowanej wyżej sprawie jest już w Trybunale Konstytucyjnym

http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/ 

Renta rodzinna po zmarłym funkcjonariuszu (służba na rzecz totalitarnego państwa)  -  P 16/19

Pytanie prawne czy: a) art. 24a w związku z art. 13b i art. 15c ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biuro Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin są zgodne z art. 2, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - w zakresie w jakim na nowo kształtują wysokość renty rodzinnej osób uprawnionych do tego świadczenia, pomimo znacznego upływu czasu od zakończenia służby na rzecz totalitarnego państwa przez członka ich rodziny i w zakresie w jakim przerzucają na uprawnionych do tego świadczenia obowiązek udowodnienia, że zmarły funkcjonariusz, po którym ustalono ich prawo do renty rodzinnej podjął współpracę i czynnie wspierał osoby i organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego.

b) art. 24a oraz art. 13 ust. 1 lit. 1c w związku z art. 13b ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biuro Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - chociaż różnicuje wysokość renty rodzinnej po zmarłym funkcjonariuszu Policji poprzez wprowadzenie w art. 24a ust. 2 regulacji ustawowej ograniczającej wysokość tej renty z pominięciem wypracowanej wysługi emerytalnej a w szczególności wynikającej ze służby członka rodziny uprawnionego do renty po dniu 31 lipca 1990 r. i z pominięciem zwiększenia wysokości emerytury w związku z inwalidztwem pozostającym w związku ze służbą, co powoduje nierówne traktowanie uprawnionych do renty rodzinnej w stosunku do tych, którzy pobierają świadczenie po funkcjonariuszach, którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po 31 lipca 1990 r.

P 16/19

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sekcja ds. odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa

Pytanie prawne czy: a) art. 24a w związku z art. 13b i art. 15c ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa... 

 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty