• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Sejm 22-03-2018. Głosowanie projektu obywatelskiego ustawy...

Na życzenie naszych koleżanek i kolegów prezentujemy wystąpienia przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Andrzeja Rozenka w czasie pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 2294) wygłoszone w Sejmie w dniu 22 marca 2018 roku...     Tekst wystąpienia Andrzeja Rozenka (tu kliknij).

Treść całej debaty w stenogramie sejmowym: http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/62EDF74523DF1D98C1258259000466D8/%24File/60_c_ksiazka_bis.pdf 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty