• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 29 13

Komunikaty Zespołu VI FSSM RP

Komunikaty Zespołu VI FSSM RP „Koordynacja Komitetów Protestacyjnych”

 1. Informacja ogólna
 2. Komunikat z dnia 7.05.2017 dotyczący inicjatywy ustawodawczej. Link do strony internetowej FSSM: https://fssm.pl/komunikat-fssm-rp-nt_-inicjatywy-ustawodawczej

      3. Komunikat z dnia 2.06.2017. Stan realizacji Inicjatywy Ustawodawczej FSSM

 

Ad 1. Informacja ogólna. Treść informacji:

W Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP działa Zespół VI "koordynacja komitetów protestacyjnych". Członkowie zespołu przyjmują zgłoszenia koordynatorów komitetów lokalnych, udzielają wszelkich informacji nt. ich zadań i sposobów realizacji podejmowanych przedsięwzięć, w tym akcji "policzmy się".

Można się z nami komunikować mailowo - adres: emrent2016@gmail.com lub telefonicznie:

Irena Kłucińska nr tel 607 753 419
Zdzisław Derdoń nr tel 725 074 645
Ryszard Duda nr tel 607 753 416

Zapraszamy do współpracy.
Irena Kłucińska

 

Ad 2. Treść Komunikatu z dnia 7.05.2017 dotyczącego inicjatywy ustawodawczej

KOMUNIKAT FSSM RP z dnia 7.05.2017 dotyczący inicjatywy ustawodawczej FSSM RP

W związku z pojawianiem się na niektórych portalach społecznościowych nieścisłych informacji dotyczących inicjatywy ustawodawczej FSSM i rozpoczętej w dniu wczorajszym (podczas „Marszu Wolności”), akcji zbierania podpisów popierających projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), informujemy:

1. Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP (dalej: Komitet) ds. obywatelskiej ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) został już powołany i rozpoczął swoją działalność.

2. Pierwszym zadaniem Komitetu było przygotowanie projektu ustawy, a następnie po zebraniu 1000 podpisów i przygotowaniu niezbędnych dokumentów, zostanie złożone do Marszałka Sejmu „Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu”. Zawiadomienie to będzie zawierać:
      1) pełną nazwę Komitetu oraz adres jego siedziby,
      2) wykaz osób wchodzących w skład Komitetu,
      3) imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL Pełnomocnika          Komitetu oraz jego zastępcy,
      4) projekt ustawy,
      5) wykaz 1000 podpisów obywateli popierających projekt.​
Po spełnieniu ww. warunków, Marszałek Sejmu, w  terminie 14 dni od otrzymania naszego Zawiadomienia,  wyda Postanowienie o jego przyjęciu, które niezwłocznie doręczone będzie Pełnomocnikowi naszego Komitetu. Z chwilą przyjęcia Zawiadomienia, Komitet nabywa osobowość prawną.

3. Po otrzymaniu od Marszałka Sejmu „Postanowienia o przyjęciu zawiadomienia”, Komitet ogłosi, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, fakt nabycia osobowości prawnej, adres siedziby oraz miejsca udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu.
Z tą chwilą rozpoczniemy kampanię promocyjną na rzecz projektu ustawy oraz zbieranie (co najmniej) 100 tys. wymaganych podpisów obywateli popierających nasz projekt ustawy. 
Uwaga!  Szczegółowe instrukcje dotyczące zbierania podpisów osób popierających projekt ustawy zostaną przesłane utworzonym Komitetom Protestacyjnym.

4. Projekt ustawy, wraz z załączonym wykazem podpisów 100 tys. obywateli, wniesie do Marszałka Sejmu Pełnomocnik Komitetu, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty postanowienia Marszałka Sejmu o przyjęciu „Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu”.

Wszystkich zainteresowanych informowaniem na forach internetowych o naszej inicjatywie prosimy o uwzględnienie treści niniejszego  Komunikatu.

Treść Komunikatu przygotowano na podstawie z ustawy z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy stanowiącej przedmiot inicjatywy ustawodawczej. 

I. Kłucińska

 

Ad 3. Komunikat z dnia 2.06.2017. Stan realizacji Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP

 

Obserwujemy duże zainteresowanie, stanem realizacji Inicjatywy Ustawodawczej, związanej z przygotowaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Rozumiemy swego rodzaju zniecierpliwienie w oczekiwaniu na sygnał o rozpoczęciu zbierania wymaganych, co najmniej, 100 tys. podpisów obywateli, popierających projekt zmiany ww. ustawy. Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, przyjęła na siebie obowiązek przygotowania nie tylko tego projektu ustawy, ale także inspirowania działań, zmierzających do zorganizowania struktur, które będą w stanie podołać temu zadaniu, którego realizacja musi przebiegać zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.  Z obowiązku tego musimy wywiązać się należycie, a przede wszystkich uniknąć błędów, które zwykle są skutkiem nadmiernego pośpiechu i braku rzeczowej refleksji. Musimy mieć pewność, że „akcja” zbierania podpisów, tak pod względem formalno – prawnym, jak i organizacyjnym, przebiegnie sprawnie. Musimy pamiętać, że:

 1. Gdy projekt ustawy, zostanie już wniesiony przez Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej (KIU) do Marszałka Sejmu RP, nie będzie mógł być zmieniony, nawet w formie autopoprawki. Ponadto, konstrukcja legislacyjna projektu nie może budzić żadnych wątpliwości, gdyż może to skutkować jego odrzuceniem. Stąd dbałość o końcowy kształt, przygotowywanego projektu aktu prawnego. Dopracowywane jest obecnie jego uzasadnienie, które musi być zgodne z art. 34 Regulaminu Sejmu.  
 2. Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, składa w optymalnym dla nas terminie do Marszałka Sejmu „Zawiadomienie o utworzeniu KIU”, przedkładając w Kancelarii Sejmu pakiet wymaganych dokumentów, w tym projekt ustawy oraz wykaz, co najmniej 1000 podpisów obywateli, popierających ten projekt.
 3. Zanim jednak Pełnomocnik KIU, złoży do Marszałka Sejmu ww. zawiadomienie, co najmniej we wszystkich dużych miastach, powinny powstać Komitety Protestacyjne, których zadaniem będzie prowadzenie akcji zbierania minimum 100 tys. wymaganych podpisów. Na chwilę obecną nie możemy jeszcze kategorycznie stwierdzić, że organizacja ww. Komitetów osiągnęła poziom zadawalający.
 4. Marszałek Sejmu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia Pełnomocnika KIU, powinien wydać „Postanowienie o przyjęciu zawiadomienia”. Natomiast, rozpoczęcie akcji zbierania podpisów, może być ogłoszone dopiero po otrzymaniu przez Pełnomocnika KIU ww. Postanowienia. Wówczas także KIU ogłosi w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, następujące elementy:
  - fakt nabycia osobowości prawnej,
  - adres Komitetu,
  - miejsca udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu.
 5. Projekt ustawy wraz z załączonym wykazem podpisów obywateli, popierających projekt, nie może być wniesiony później niż 3 miesiące od daty Postanowienia Marszałka Sejmu o przyjęciu ww. Zawiadomienia o utworzeniu komitetu. Oznacza to, że na zebranie podpisów mamy dokładnie 3 miesiące i ani jednego dnia dłużej, liczone od dnia otrzymania Postanowienia Marszałka Sejmu o przyjęciu Zawiadomienia.

Tak wygląda strona formalna naszego przedsięwzięcia. Niemniej jednak rozumiemy, że oczekiwania naszych Koleżanek i Kolegów, dotyczą rozpoczęcia akcji zbierania podpisów już teraz (niejako natychmiast), tj. w takim terminie, aby jej zakończenie było możliwe jeszcze przed 1 października 2017 r. Niestety okoliczność ta (pomijając, nawet niektóre kontrowersje prawne), nie miałaby żadnego znaczenia. Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu, przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia projektu ustawy do Marszałka Sejmu, co oznacza, że mogłoby to nastąpić nie później, niż w pierwszej połowie stycznia 2018 r. Poza tym, wszyscy mamy świadomość realiów parlamentarnych oraz arytmetyki głosowań. Naszym celem jest jednak, zademonstrowanie aktualnej władzy, naszego kategorycznego sprzeciwu wobec bezprzykładnego gwałcenia praw i podstawowych zasad konstytucyjnych z czysto politycznych powodów oraz wykazanie, że w walce o godność i honor nie jesteśmy sami, że popierają nas dziesiątki tysięcy obywateli Rzeczypospolitej.  Wierzymy, że projekt ten powróci do Parlamentu nie później niż po najbliższych wyborach parlamentarnych.

W dniu 1 czerwca 2017 r na posiedzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, członkowie Komitetu jednogłośnie powierzyli funkcje:

 • Pełnomocnik Komitetu  Andrzej ROZENEK
 • Zastępca Pełnomocnika Komitetu  gen. Marek DUKACZEWSKI. 

Zatem, czas do rozpoczęcia zbierania 100 tys. podpisów, należy wykorzystać na „dopięcie” organizacji Komitetów Protestacyjnych. Dążyć należy, aby w ramach „porozumień służb mundurowych”, wszystkie organizacje włączyły się w działania komitetów protestacyjnych. Należy wskazać i przygotować osoby, które będą zbierać podpisy, uwzględniając zasady opisane w ww. ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli oraz w ustawie z dnia 28 maja 1993 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Musimy dokonać rozpoznania osób i środowisk, w których będziemy prowadzili akcję zbierania podpisów i które mogą nas w tym wesprzeć. Każdy Komitet otrzyma pakiet dokumentów, niezbędnych przy zbieraniu podpisów, tj.:

 • tekst projektu ustawy wraz z uzasadnieniem,
 • wykaz (formularz) do zbierania podpisów,
 • instrukcję wypełnienia wykazu,
 • zasady przechowywania wypełnionych wykazów zebranych podpisów.

/Irena Kłucińska/
Zespół VI FSSM

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty