• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Infoteka 24

Infoteka nr 24. Przegląd mediów – 15.06.2019 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi ważnymi dla naszego środowiska sprawami.

1. 0,003% i około 0,004% kuriozalna odpowiedź na interpelację nr 28244 do ministra spraw wewnętrznych i administracji http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B7NJDW&view=null http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BCEHGE&view=null /…/” … skargi na przewlekłe prowadzenie postępowań stanowią jedynie około 4% wszystkich złożonych wniosków, natomiast sprawy, w których Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) stwierdził, że dopuszczono się przewlekłego prowadzenia postępowania stanowią 2,4% złożonych wniosków. /…/ wydatki na wypłatę świadczeń… zmniejszyły się łącznie o około 1.060 mln zł. /…/ Odnosząc wskazaną kwotę zmniejszonych wydatków na wypłaty świadczeń osobom podlegającym ustawie dezubekizacyjnej do łącznej wartości grzywien i sum pieniężnych nałożonych przez WSA w kilkudziesięciu sprawach, stanowią one odpowiednio około 0,003% i około 0,004% ww. kwoty wydatków. Żaden wyrok, na podstawie którego wymierzono powyższe grzywny i sumy pieniężne nie jest prawomocny.”

2. Art. 8a - II SA/Wa 636/18 - Wyrok WSA w Warszawie - uznanie administracyjne nie może nosić znamion dowolności /ze względu na znaczenie prezentujemy po raz drugi z komentarzem portalu www.prawo.pl/ http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D78A58C49E https://www.prawo.pl/kadry/uchylenie-decyzji-ministra-w-sprawie-emerytury-agenta-wywiadu,355241.html „Rozpatrując sprawę ponownie organ uwzględni przedstawioną ocenę prawną. Dokona wykładni pojęć nieostrych wymienionych w art. 8a ust. 1 ww. ustawy, poczyni pełne ustalenia faktyczne i wnikliwie rozważy, czy w sprawie zostały spełnione przesłanki zastosowania ww. przepisu. Swe stanowisko należycie uzasadni stosownie do wymogów określonych w art. 107 § 3 i art. 11 k.p.a. Dopełnienie tych wymogów stanowić będzie wyraz należytego rozpatrzenia sprawy i przyczyni się do pogłębienia zaufania jednostki do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.). Organ weźmie również pod uwagę, że rozstrzygnięcie podjęte w oparciu o uznanie administracyjne nie może nosić znamion dowolności, bowiem jako takie narusza zasadę praworządności (art. 6 k.p.a.) oraz zasadę prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.).”

3. Kolejny Apel FSSM do sędziów Sądów Okręgowych https://fssm.pl/ponawiamy-apel-do-sedziow-sadow-okregowych Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące zgodności niektórych przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją czeka w „Trybunale Konstytucyjnym” na rozpatrzenie już 16 miesięcy. Nieważne są powody, dla których Prezes TK dopuszcza się zaniechania w sprawie tak istotnej dla egzystencji prawie 50 tys. polskich obywateli (o tym być może napiszemy wkrótce). Ważne jest, że ci bezprawnie pozbawieni środków do życia obywatele (zwłaszcza ci najstarsi, z najdłuższym stażem służby przed 1990 r.), dziś często żyją i umierają w nędzy. Ważne jest, że ci praworządni obywatele Polski (wszak żaden z nich nigdy nie był sądzony i skazany za łamanie prawa w służbie) są dziś pozbawiani prawa do sądu, gwarantowanego im Konstytucją. Dlatego ponownie apelujemy do sędziów sądów okręgowych w Polsce.”

4. Skarga policjanta w stanie spoczynku do Rzecznika Praw Obywatelskich /…/ „Pragnę Pana poinformować, iż jestem głęboko rozczarowany i oburzony otrzymanym z Biura RPO w dniu 25 maja 2019 r. stanowiskiem. Moje oburzenie jest tak intensywne, iż postanowiłem poinformować Pana o treściach przekazanych przez Michała Jasińskiego Głównego Specjalistę w Wydziale do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy RPO wskazujących na prawomocności „przepisów” ustawy represyjnej i stwierdzenie jej zgodności z wartościami konstytucyjnymi wynikającymi z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r. sygn. akt K 6/09 !!!” (tekst skargi - czytaj dalej)

5. Funkcjonariusze wyklęci  https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1414174,ustawa-dezubekizacyjna-walka-o-emeryture.html?fbclid=IwAR0qS8j2MamySbKUGHt5iQTssLOHGS2mWKuu1_tjDGymkBBzcjRkK-gis_o autor: Paulina Nowosielska 26.05.2019, 09:00; Aktualizacja: 29.05.2019. Funkcjonariusze wyklęci. Jeśli spędzili choć ułamek kariery w służbach przed 1990 r., muszą powalczyć o emeryturę. Osoby, które spędziły ułamek swojej kariery w służbach przed 1990 r., masowo walczą w sądach o przywrócenie wyższej emerytury. Wyroki często skrajnie się różnią.

6. 8a dla tych, którzy po zmianie ustroju i weryfikacji pełnili służbę w niepodległej Polsce https://www.prawo.pl/kadry/ustawa-dezubekizacyjna-w-sadach-obnizenie-emrytur-czasem,402280.html  Publikacja: 23.04.2019 Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nadal odwołują się byli funkcjonariusze, którzy po zmianie ustroju i weryfikacji pełnili służbę w niepodległej Polsce i teraz, na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej, pobierają najniższą emeryturę. Sąd bierze pod uwagę krótkotrwałość służby na rzecz PRL i wyjątkowość sytuacji.

7. Bez winy, bez sądu, bez racji. Kara dla dobrych milicjantów  https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1796044,1,kara-dla-dobrych-milicjantow.read?fbclid=IwAR00x1sV-RglbjapWRS0AWwTqGLlnxtRRP33_1u-BsEDqz49ETEaKgC81-4 Piotr Pytlakowski 11 czerwca 2019Kara dla dobrych milicjantów. Ustawa dezubekizacyjna miała dotyczyć tzw. złych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa MSW z czasów PRL, a nie tzw. dobrych milicjantów. To kłamstwo – ustawa jak walec, przejechała i złych i dobrych. Bez zmiłowania.

8. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dezubekizacja-stanowisko-RPO-ws-odwolan-od-decyzji-ws-emerytur-mundurowych?fbclid=IwAR3ASDwaEzeDyb5cEzIgwvqDZKydcMkHQ4AAxt3fMGSnlUsoW_4bKHOOWxA Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA obniżających z dniem 1 października 2017 r. świadczenia emerytalno-rentowe byłym funkcjonariuszom służb ochrony państwa PRL

9. Nie trzeba czekać na wyrok TK - twierdzi RPO https://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/306109945-Obnizki-emerytur-funkcjonariuszy-sluzb-PRL-nie-trzeba-czekac-na-wyrok-TK---twierdzi-RPO.html#paragraph1 Aktualizacja: 10.06.2019. Obniżki emerytur funkcjonariuszy służb PRL: nie trzeba czekać na wyrok TK - twierdzi RPO jaga Niezależnie od wyniku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, sądy okręgowe mogą rozstrzygać w sprawie odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA obniżających świadczenia emerytalno-rentowe byłym funkcjonariuszom służb PRL - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

10. Czy Polska jest nadal demokratycznym państwem prawa w którym obowiązuje Konstytucja i określone reguły postępowania? http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/9349  Tomasz Piechowicz: Czy można III RP uznać za państwo totalitarne? – przewrotne pytanie zdezubekizowanego. Redakcja June 11, 2019 Wielu obywateli RP nie zdaje sobie sprawy, jak barbarzyńskim bublem prawnym wprowadzającym odpowiedzialność zbiorową jest tzw. ustawa dezubekizacyjna. Jako objęty nią bezpodstawnie starszy oficer policji w stanie spoczynku starałem się im ten fakt w różny sposób uzmysłowić kolejnymi publicznymi wystąpieniami.

11. Interpelacja nr 31616 posła Mirosława Suchonia   http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BCVHBH&fbclid=IwAR0yE7AdAVMBx-6mNmNYrcpGoIftfsStUzsbgN8ErDNqS5Jdl7bjorFW46w Interpelacja nr 31616 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie nienależnego obniżenia świadczeń emerytalnych byłym funkcjonariuszom Policji, będącym studentami WSO MSW w Legionowie oraz WBP ASW w Legionowie

12. Jak wygrać z dezubekizacją i odzyskać pieniądze   http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,24840804,jak-wygrac-z-dezubekizacja-pierwsze-osoby-odzyskuja-pieniadze.html Jak wygrać z dezubekizacją? Pierwsze osoby odzyskują pieniądze Leszek Kostrzewski 30 maja 2019. Już blisko 300 osób wygrało z MSWiA sprawy o niesłuszne zaniżenie emerytur w wyniku ustawy dezubekizacyjnej. Wszystkim przywrócono pełne świadczenia i wypłacono wyrównania.

13. Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości http://wyborcza.pl/7,155290,24764340,obiecanki-cacanki-ministra-brudzinskiego-czyli-rozne-miary.html?fbclid=IwAR1ckwWYUzERPqfUi_pO4uuRt4rRA6V42ogxsnLW1_xzXmAFckjfS5LvaY0#S.srodkowaNajwieksza-K.C-P.-B.4-L.1.glowka Obiecanki cacanki ministra Brudzińskiego, czyli różne miary dezubekizacji. 9 maja 2019 Leszek Kostrzewski. Joachim Brudziński zapewniał, że każdemu funkcjonariuszowi PRL, który udowodni współpracę z opozycją demokratyczną, przywróci pełną emeryturę. Ale właśnie się z tego wycofał.

14. IPN przyznaje się do błędów https://misyjne.pl/obnizono-emerytury-39-tys-osob-ipn-przyznaje-sie-do-bledow/?fbclid=IwAR1Gi0Su6zk1IPIzXa-ThoQa_K1Zu62Nr8ootzLxGT_DgXzGD-LPH0SmoX0 Michał Jóźwiak 2019-06-05 Obniżono emerytury 39 tys. osób. IPN przyznaje się do błędów. Renta jednego z byłych milicjantów spadła z 2800 zł do 854 zł. To dlatego, że został objęty ustawą dezubekizacyjną, mimo że przez lata pracował w oddziale kryminalnym i został sześciokrotnie postrzelony.

15. Amerykanie ich chwalili, polski rząd ukarał  https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/599563,operacja-samum-ustawa-dezubekizacyjna-emerytura-oficerowie-cia-usa-polski-rzad.html Operacja "Samum": Amerykanie ich chwalili, polski rząd ukarał. Oficerowie od legendarnej akcji ofiarami dezubekizacji. 06.06.2019. Paulina Nowosielska Maksymalna emerytura oficerów, którzy tworzyli polski wywiad po upadku komunizmu, na mocy ustawy dezubekizacyjnej wynosi dziś nieco ponad 1800 zł. Również tych, którzy brali udział w legendarnej operacji "Samum".

16. Amerykanie zdziwieni https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/599773,ustawa-dezubekizacyjna-dezubekizacja-rzad-pis-polska-usa-materialy-czempinski-jasik.html   Dezubekizacja. DGP: Rząd PiS przekazał USA materiały dotyczące m.in. Czempińskiego i Jasika. Amerykanie zdziwieni. 10.06.2019. Zbigniew Parafianowicz /…/ Po upadku komunizmu oficerowie zostali pozytywnie zweryfikowani. O jakości tej weryfikacji można dyskutować, niemniej państwo zawarło z nimi pewną umowę, której nie dotrzymywało. Najpierw złamało ją poprzez ustawę przyjętą w okresie rządów PO w 2009 r. – pierwszy akt prawny, który obniżał świadczenia emerytalne funkcjonariuszy za okres pracy w PRL. Później ujawniając zbyt dużą ilość danych w ramach otwierania zbioru zastrzeżonego IPN (Olborski w rozmowie z Onetem wprost mówił o dekonspiracji). I w końcu poprzez ustawę dezubekizacyjną PiS z 2016 r. Jak wynika z informacji DGP, wisienką na torcie w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości było dostarczanie przedstawicielom władz USA przez stronę polską materiałów archiwalnych z okresu PRL na temat ludzi takich jak Jasik czy Czempiński. Dokumenty miały być swoistym kompromatem uzasadniającym obniżenie ich emerytur.

17. Was zaś proszę, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa… - internetowe apele i dyskusje       https://www.facebook.com/marek.hebda.12/posts/144358209955702 Marek Hebda   "REPRESJONOWANI" !!! „Was zaś proszę, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było między wami rozdwojenia, ale bądźcie doskonale zgodni w tej samej myśli i w tym samym zdaniu” (1 Kor 1,10). Posłużyłem się tutaj cytatem biblijnym, nie z racji wiary ale z racji mądrości tych, którzy tworzyli chrześcijaństwo na takich właśnie podstawach, które pozwalają tej religii trwać już ponad 2000 lat. Dzisiejszy artykuł na portalu dziennik.pl pt. "Operacja "Samum": "Amerykanie ich chwalili, polski rząd ukarał. Oficerowie od legendarnej akcji ofiarami dezubekizacji".06.06.2019, to kolejny przykład rozłamowego działania (wg. mnie!).

18. 4 czerwca – nasza rocznica http://przegladpolityczny.pl/4-czerwca-nasza-rocznica/ /…/ Arcybiskup /Tadeusz Gocłowski/ powiedział mi wtedy: „Nie wolno zacierać znaczenia wyborów z 4 czerwca 1989 roku. To był moment, w którym naród niemal powszechnie, a zarazem jednoznacznie opowiedział się za ustrojową zmianą. Próby przekonywania, że było inaczej, po prostu są niedorzeczne”. /…/ Dariusz Filar – profesor Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdańskim, redaktor i publicysta podziemnego „Przeglądu Politycznego”, a od lat współpracownik naszego czasopisma. Artykuł ukaże się w 153 numerze „Przeglądu Politycznego”.

19. Zbieg prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalnego  http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=8859-ce0d61b0-fe80-4050-bec5-582cc7606e5a&ListName=esprawa2017&Search=I%20UK%20426/17 /…/ „Ten aspekt oznacza, że ustawodawca nie ma konstytucyjnego obowiązku umożliwienia kumulacji świadczeń rentowych i emerytalnych z różnych tytułów (zob. uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2006 r., K 23/03, OTK-A 2006 nr 1, poz. 8), tym bardziej w sytuacji, gdy pobieranie tylko jednego z nich pozwala nie tylko na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, ale ten standard znacznie przewyższa. Nie można jednakże nie zauważyć, że nie wszyscy żołnierze, który pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., mogą faktycznie zrealizować uprawnienie do wykorzystania „cywilnej” wysługi emerytalnej. Wystarczy bowiem odpowiednio długa służba i wzrosty emerytury z tytułu szczególnych właściwości służby (art. 15 ust. 2 i 3) lub z tytułu inwalidztwa wojskowego (art. 15 ust. 4), aby - przy spłaszczeniu podstawy wymiaru emerytury wojskowej do maksymalnie 75% (art. 18 ust. 1) - „cywilne” okresy ubezpieczenia w żaden sposób nie zwiększały świadczenia. W takim przypadku emeryt wojskowy, niezależnie od swojej woli, nie ma prawnej możliwości skonsumowania żadnego „cywilnego” okresu ubezpieczenia w wojskowej emeryturze.” /…/

20. III SA/Gd 209/19  – merytoryczny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w sprawie wypłaty wyrównania za niewykorzystany urlop wypoczynkowy  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0BF6D95466 III SA/Gd 209/19 - Wyrok WSA w Gdańsku /…/ Rozważając stanowisko organów policyjnych, które wskazywały na brak możliwości rozstrzygnięcia sprawy w zgodzie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na brak regulacji ustawowej należy podkreślić, że Trybunał nie stwierdził niekonstytucyjności całego przepisu art. 115a ustawy o Policji, a jedynie jego część określającą sposób obliczania ekwiwalentu. Zatem pozostała w systemie prawnym obowiązująca regulacja ustanawiająca uprawnienie policjanta do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w przypadku jego zwolnienia ze służby. /…/ W okolicznościach niniejszej sprawy nie może być także skutecznie podnoszony argument przedawnienia prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Dopiero wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15) zrodziło po stronie skarżącego uprawnienie do tego, by domagać się uzupełnienia wypłaconego już uprzednio ekwiwalentu do wysokości odpowiadającej konstytucyjnym regulacjom. Nie można przyjąć, że przedawniło się roszczenie, które dotychczas nie istniało. /…/ Nie ma zatem żadnych prawnych przesłanek, by ograniczyć uprawnienie funkcjonariuszy Policji do uzyskania pełnego, odpowiadającego wymogom konstytucyjnym ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w zależności od kryterium daty zwolnienia ze służby, o ile zwolnienie to nastąpiło po wejściu w życie zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny art.115a ustawy o Policji, czyli po dniu 19 października 2001 r. Rzeczą organu policyjnego jest zatem dokonanie wyliczenia i wypłaty części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na podstawie art. 115a ustawy o Policji interpretowanego w zgodzie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP. Przepisy te stanowią bowiem wystarczającą podstawę prawną dla rozstrzygnięcia sprawy.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty