• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop po wyroku TK. Wzór wniosku

Wzór wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

Przedstawiamy propozycję /wzór/ wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 7/15 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2102), który uznał za niekonstytucyjny przepis art. 115a ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2067 ze zm.). Na podstawie tego przepisu organy Policji /właściwi komendanci: powiatowi, miejscy, wojewódzcy - stołeczny i główny /w latach 2001-2018 naliczały ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w zaniżonej wysokości. Inne wzory publikowane na stronach związkowych i innych dotyczą raczej sytuacji takich, w których policjant pozostawał w sporze z organem Policji o wysokość świadczenia i otrzymał decyzję w trybie przepisów kpa, z którą w większości przypadków, nie mamy do czynienia. Dla świętego spokoju wnioski złóżmy najpóźniej do dnia 6 grudnia 2018 roku.

Korzystając z okazji składamy Kolegom z Zarządu Głównego NSZZ Policjantów gratulacje z uzyskanego efektu. Trzymajcie linię.

 

Poniżej ważne dokumenty w sprawie oraz wzór wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należny policjantom zwalnianym ze służby w Policji w latach 2001-2018

  1. RPO do MSW ws ekwiwalentu za niewykorzystany urlop policjanta (7.03.2014)
  2. Dz. U.  z 6 listopada 2018 roku poz. 2102
  3. Wyrok TK 7/15
  4. Po wyroku TK ws ekwiwalentu za urlop
  5. Sukces NSZZ Policjantów w TK
  6. Wzór wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty