• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop po wyroku TK. Wyrok NSA

Wzór wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

Przedstawiamy propozycję /wzór/ wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 7/15 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2102), który uznał za niekonstytucyjny przepis art. 115a ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2067 ze zm.). Na podstawie tego przepisu organy Policji /właściwi komendanci: powiatowi, miejscy, wojewódzcy - stołeczny i główny /w latach 2001-2018 naliczały ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w zaniżonej wysokości. Inne wzory publikowane na stronach związkowych i innych dotyczą raczej sytuacji takich, w których policjant pozostawał w sporze z organem Policji o wysokość świadczenia i otrzymał decyzję w trybie przepisów kpa, z którą w większości przypadków, nie mamy do czynienia. Dla świętego spokoju wnioski złóżmy najpóźniej do dnia 6 grudnia 2018 roku.

Korzystając z okazji składamy Kolegom z Zarządu Głównego NSZZ Policjantów gratulacje z uzyskanego efektu. Trzymajcie linię.

1. Poniżej ważne dokumenty w sprawie oraz wzór wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należny policjantom zwalnianym ze służby w Policji w latach 2001-2018

  1. RPO do MSW ws ekwiwalentu za niewykorzystany urlop policjanta (7.03.2014)
  2. Dz. U.  z 6 listopada 2018 roku poz. 2102
  3. Wyrok TK 7/15
  4. Po wyroku TK ws ekwiwalentu za urlop
  5. Sukces NSZZ Policjantów w TK
  6. Wzór wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

2. Bardzo ciekawy i przydatny w procesie uzyskiwania wyrównania ekwiwalentu za urlop wyrok NSA I OSK 2440/16 z 13 września 2018 roku, publikowany na stronie: 
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-osk-2440-16/funkcjonariusze_strazy_granicznej_straz_graniczna/31a6b74.html ,  tekst wyroku (Word)

3.  W związku z zalewającymi w ostatnich dniach Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych telefonicznymi i e-mailowymi skargami oraz prośbami o interwencję, związanymi z brakiem jednolitego trybu postępowania organów Policji w sprawie wniosków policjantów zwolnionych ze służby dotyczącymi wypłaty wyrównania należnego /w związku z wyrokiem TK/ ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, Prezes ZG SEiRP – kolega Antoni Duda zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o niezwłoczne wdrożenie, zunifikowanej dla wszystkich jednostek Policji, procedury opartej na zasadach postępowania administracyjnego.

Treść wystąpienia wraz z załącznikami została przesłana do koleżanek i kolegów Prezesów ZW i ZO SEiRP. Tekst wystąpienia (plik PDF).

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty