• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 29 13

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop po wyroku TK

Wzór wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

Przedstawiamy propozycję /wzór/ wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 7/15 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2102), który uznał za niekonstytucyjny przepis art. 115a ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2067 ze zm.). Na podstawie tego przepisu organy Policji /właściwi komendanci: powiatowi, miejscy, wojewódzcy - stołeczny i główny /w latach 2001-2018 naliczały ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w zaniżonej wysokości. Inne wzory publikowane na stronach związkowych i innych dotyczą raczej sytuacji takich, w których policjant pozostawał w sporze z organem Policji o wysokość świadczenia i otrzymał decyzję w trybie przepisów kpa, z którą w większości przypadków, nie mamy do czynienia. Dla świętego spokoju wnioski złóżmy najpóźniej do dnia 6 grudnia 2018 roku. Korzystając z okazji składamy Kolegom z Zarządu Głównego NSZZ Policjantów gratulacje z uzyskanego efektu. Trzymajcie linię.

1. Poniżej ważne dokumenty w sprawie oraz wzór wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należny policjantom zwalnianym ze służby w Policji w latach 2001-2018

 1. RPO do MSW ws ekwiwalentu za niewykorzystany urlop policjanta (7.03.2014)
 2. Dz. U.  z 6 listopada 2018 roku poz. 2102
 3. Wyrok TK 7/15
 4. Po wyroku TK ws ekwiwalentu za urlop
 5. Sukces NSZZ Policjantów w TK
 6. Wzór wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

2. Bardzo ciekawy i przydatny w procesie uzyskiwania wyrównania ekwiwalentu za urlop wyrok NSA I OSK 2440/16 z 13 września 2018 roku, publikowany na stronie: 
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-osk-2440-16/funkcjonariusze_strazy_granicznej_straz_graniczna/31a6b74.html ,  tekst wyroku (Word)

3.  W związku z zalewającymi w ostatnich dniach Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych telefonicznymi i e-mailowymi skargami oraz prośbami o interwencję, związanymi z brakiem jednolitego trybu postępowania organów Policji w sprawie wniosków policjantów zwolnionych ze służby dotyczącymi wypłaty wyrównania należnego /w związku z wyrokiem TK/ ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, Prezes ZG SEiRP – kolega Antoni Duda zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o niezwłoczne wdrożenie, zunifikowanej dla wszystkich jednostek Policji, procedury opartej na zasadach postępowania administracyjnego. Treść wystąpienia wraz z załącznikami została przesłana do koleżanek i kolegów Prezesów ZW i ZO SEiRP. Tekst wystąpienia (plik PDF).

4. Odpowiedź z 17.01.2019. Otrzymaliśmy aż czterostronicową odpowiedź na nasze wystąpienie z 17 grudnia 2018 roku w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, która niestety nic nie wyjaśnia. Po pierwsze, odsyła do przepisów przejściowych projektu zmiany ustawy o Policji, których w istocie nie umieszczono w projekcie, po drugie, nie informuje jakie było stanowisko KGP w opinii przekazanej MSWiA w związku z tym projektem. Obawiamy się, że sprawa zostanie załatwiona dopiero wtedy gdy odpowiedzialni decydenci powrócą z Radomia. Co mamy robić? Konsekwentnie sprowadzać organy Policji do stosowania procedury administracyjnej, aż do wyczerpania w niej wszelkich środków. Tekst odpowiedzi Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP (plik PDF)

5. Wniosek Prezesa Zarządu Głównego SEiRP z dnia 5.02.2019. Prezes ZG SEiRP, w oparciu o art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.) skierował do Komendanta Głównego Policji wniosek o spowodowanie udostępnienia dokumentów pozostających w dyspozycji Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji w zakresie związanym z wyrokiem TK w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. (tekst wniosku Prezesa ZG SEiRP)

6. Kolejne dokumenty dotyczące wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przesłane przez KGP w trybie dostępu do informacji publicznej i pobrane ze strony Rządowego Centrum Legislacji o stanie prac legislacyjnych /https://ppiop.rcl.gov.pl/?r=orzeczenia/index/, /https://ppiop.rcl.gov.pl/?r=orzeczenia/index&showorzeczeni_id=150827/, Niestety wiosny jeszcze nie widać.

1. Odpowiedź KGP na wniosek Prezesa ZG SEiRP z 5.02.2019r. o udostępnienie dokumentów w trybie dostępu do informacji publicznej (plik PDF)

- 1a. projekt ustawy z 31.10.2018r. o zmianie ustawy o policji  (plik PDF))

      - 1b. opinia - pismo KGP z 3.01.2019r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji  w zakresie dot. ekwiwalentu  (plik PDF)

2. Informacja o wyroku TK ze strony RCL (plik PDF)

3. Raport RCL z 19.02.2019r o stanie prac legislacyjnych w sprawie wyroku TK 7/15  (plik PDF)

Mimo upływu ponad trzech miesięcy od złożenia przez posła Marka Wójcika interpelacji w sprawie wypłaty emerytowanym policjantom wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie dało rady odpowiedzieć na kilka prostych pytań

Interpelacja nr 27808 w sprawie policyjnego ekwiwalentu za urlopy Zgłaszający: Marek Wójcik, Adresat minister spraw wewnętrznych i administracji. Data wpływu 20-11-2018. Data wysłania 23-11-2018. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=403772A028B878A0C125834D002ADD59 Odpowiedź: Odpowiadający Jarosław Zieliński - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Data wpływu 07-02-2019 przedłużenie terminu odpowiedzi Interpelacja nr 27808 do ministra spraw wewn. i adm. w sprawie policyjnego ekwiwalentu za urlopy Zgłaszający: Marek Wójcik Data wpływu: 20-11-2018 http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B6SEPZ

Szanowny Panie Ministrze! W dniu 30 października br. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek NSZZ Policjantów w zakresie zasad obliczania ekwiwalentu za urlop policjanta i wydał wyrok wskazujący na niekonstytucyjność obowiązujących przepisów. Dotychczas ekwiwalent wynosił 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Funkcjonariusze innych służb mundurowych posiadają korzystniejsze warunki wyliczania przedmiotowego ekwiwalentu. W przypadku funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych wynosi on 1/22 uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym, natomiast u funkcjonariuszy Służby Więziennej 1/21. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przychylili się do wniosku policyjnych związkowców, wskazujących na gorsze traktowanie policjantów. Wyrok wydany przez Trybunał Konstytucyjny spowodował, że tysiące byłych funkcjonariuszy Policji uzyskało prawo do wyrównania strat spowodowanych niekonstytucyjnymi przepisami. Ekwiwalent był wyliczany błędnie przez 17 lat. Zgodnie ze wskazaniem reprezentanta NSZZ Policjantów Pani mecenas Marty Derlatki - Policjanci, którzy wszczęli po odejściu ze służby postępowania o wypłatę dodatkowego ekwiwalentu i przegrali, będą mieli możliwość wznowienia postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych w swoich sprawach i wtedy naturalnie wyrok TK musi być uwzględniany w rozstrzygnięciach. Natomiast wszyscy ci policjanci, którzy nie wszczynali postępowań, mogą teraz wystąpić do właściwego przełożonego o wypłatę ekwiwalentu w odpowiedniej części. Byli policjanci będą teraz mieli jeden miesiąc od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Ilu funkcjonariuszy Policji przeszło na emeryturę w latach od 2001 do 2018?
 2. Ilu funkcjonariuszy Policji po odejściu ze służby wszczęło postępowanie o wypłatę dodatkowego ekwiwalentu?
 3. Ilu byłych funkcjonariuszy Policji posiada prawo do uzyskania wyrównania w zakresie zaniżonego ekwiwalentu za urlop?
 4. Czy ministerstwo planuje poinformować byłych funkcjonariuszy Policji o prawie do wystąpienia o wypłatę wyrównania zaniżonego ekwiwalentu?
 5. Ile wyniosą koszty wypłat wyrównań zaniżonych ekwiwalentów za urlopy dla byłych funkcjonariuszy Policji?
 6. Czy ministerstwo rozpoczęło już prace nad nowelizacją ustawy o Policji w zakresie wskazanym przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjny?

Z poważaniem, Marek Wójcik, Poseł na Sejm RP

7. Dobre informacje w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wyroki WSA

Miło nam poinformować, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku jednoznacznie potwierdził słuszność proponowanego przez nas trybu postępowania w sprawie uzyskania od organów Policji wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Parę miesięcy temu postawiliśmy pytanie „Co mamy robić?”. I odpowiedzieliśmy: „Konsekwentnie sprowadzać organy Policji do stosowania procedury administracyjnej, aż do wyczerpania w niej wszelkich środków”. Poniżej umieszczamy linki do dwóch wyroków WSA w Gdańsku oraz projekty ponaglenia i skargi do sądu administracyjnego, które przekazywaliśmy wszystkim zainteresowanym koleżankom i kolegom. 1. Wyrok WSA w Gdańsku III SA/Gd 209/19 - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0BF6D954662. Wyrok WSA w Gdańsku III SA/Gd 218/19http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4F53710D5E3. Ponaglenie wzór uniwersalny - do dostosowania do okoliczności własnej sprawy (wzór tekstu: plik Word) 4. Skarga na bezczynność (wzór tekstu: plik Word) 

8. „Dziwny jest ten świat” - meandry rozumienia i interpretacji prostego prawa – ekwiwalent – pozostała tylko droga sądowa

Mimo, że posługujemy się tym samym językiem, to jednak, nie dla wszystkich to samo, znaczy to samo. Byliśmy przekonani, ze białe jest białe, a czarne jest czarne. Byliśmy jednak niesłusznie przekonani, że słynne słowa: „I żadne płacze i żadne krzyki nie przekonają nas, że białe jest białe a czarne jest czarne”, są tylko językowym przejęzyczeniem. Coraz częściej przekonujemy się, że to jednak nie było przejęzyczenie. To sposób traktowania obywateli. Obywateli zaklasyfikowanych do tych z niższej półki. Wydawało się, że w instytucjach odpowiedzialnych za stanowienie i przestrzeganie prawa w naszej Ojczyźnie pozostały resztki szacunku do prawa i do orzeczeń sądowych. Patrząc jednak na zachowania decydentów, w sprawie ekwiwalentu, mamy wątpliwości nawet do tych resztek. Resztki te bowiem rozwiewają ostatnie enuncjacje policyjnych i politycznych decydentów, kierowane do naszych Koleżanek i Kolegów oraz przekazywane na wszystkie szczeble funkcjonowania Policji, mimo jasnych i oczywistych wyroków sadów administracyjnych, które nie mają najmniejszych wątpliwości jak powinny być tratowane wnioski policjantów w stanie spoczynku o wypłatę wyrównania ekwiwalentu. Przypominamy raport ze strony RCL – PPIOP / Publiczny Portal Informacji o Prawie: https://ppiop.rcl.gov.pl/ /, wygenerowany w dniu 29 czerwca 2019 roku: https://ppiop.rcl.gov.pl/index.php?r=report/index&report_type=orzdet&orz_id=150827 oraz interpelacje poselskie na które nie ma odpowiedzi: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=27808&view=null Interpelacja nr 27808 w sprawie policyjnego ekwiwalentu za urlopy Zgłaszający Marek Wójcik Adresat minister spraw wewnętrznych i administracji Data wpływu 20-11-2018 Data wysłania 23-11-2018 Odpowiedź Odpowiadający Jarosław Zieliński - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Data wpływu 07-02-2019 przedłużenie terminu odpowiedzi

Mimo upływu ponad 7 miesięcy nie ma odpowiedzi, nie ma projektu regulacji, jest za to kolejna interpelacja: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=4DF18614001DE415C125840B00473958&view=6 Interpelacja nr 31856 w sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zasad obliczania ekwiwalentu za urlop funkcjonariuszy Policji Zgłaszający Paweł Bańkowski, Marek Wójcik Adresat minister spraw wewnętrznych i administracji Data wpływu 30-05-2019 Data wysłania 06-06-2019

Publikując kilka nowych dokumentów, musimy powtórzyć, za naszym wielkim artystą: „Dziwny jest ten świat”. Przedstawione niżej dokumenty pokazują cały miszmasz związany z ekwiwalentem:

 1. Petycja NSZZ Policjantów w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy,
 2. Ekwiwalent za urlop NSZZP – petycja z 15.04.2019 roku,
 3. Interpelacja nr 31856 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zasad obliczania ekwiwalentu za urlop funkcjonariuszy Policji,
 4. Pismo Komendanta Głównego Policji z 14 czerwca 2019 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu za zaległy urlop,
 5. Raport ze strony RCL - wygenerowany 29 06 2019 roku

 

9. Mundurowi bez ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Komentarze prasowe

 https://www.rp.pl/Mundurowi/307019907-Mundurowi-bez-ekwiwalentu-za-niewykorzystany-urlop-dla-odchodzacych-na-emeryture.html Mateusz Rzemek

Od listopada 2018 r. policjanci odchodzący na emeryturę nie dostają należnych im świadczeń. Tracą tysiące złotych.

Wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop należy się tysiącom emerytowanych funkcjonariuszy od 6 listopada 2018 r., gdy w Dzienniku Ustaw został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie art. 115a ustawy o policji. Przepis ten określa wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacany osobie odchodzącej na emeryturę. Trybunał uznał, że funkcjonująca od 19 października 2001 r. regulacja prowadziła do zaniżania wypłacanego świadczenia o ponad jedną czwartą. Nic więc dziwnego, że funkcjonariusze z NSZZ Policjantów upomnieli się o sprawiedliwość. To na ich wniosek zapadło korzystne dla emerytowanych mundurowych rozstrzygnięcie. 

Gra na zwłokę. Po siedmiu miesiącach, jakie minęły od publikacji wyroku, ciągle jednak nie nastąpiły wypłaty wyrównań. Komendanci odmawiają funkcjonariuszom ponownego ustalenia wysokości należnego ekwiwalentu, zasłaniając się brakiem właściwych przepisów w ustawie o policji. Bo ich zdaniem te, które zakwestionował TK, już nie funkcjonują. Komendanci wskazują, że do czasu uchwalenia nowych przepisów nie ma podstawy prawnej do wyliczenia należnej wysokości ekwiwalentu. Zapytaliśmy więc Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o to, kiedy można się spodziewać nowelizacji przepisów, która zrealizowałaby wyrok TK i doprowadziła do wypłaty świadczeń należnych emerytowanym mundurowym. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w MSWiA trwają prace związane z analizą sposobu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sygn. K 7/15, z 30 października 2018 r. Jednym z aspektów prowadzonych działań jest oszacowanie skutków finansowych wyroku oraz określenie jego oddziaływania. Realizacja wyroku TK to nie jest skomplikowany problem, bo sprowadza się do rozstrzygnięcia, jaki wskaźnik wyliczenia ekwiwalentu 1/21 czy 1/22 wpisać do ustawy – mówi Sławomir Koniuszy z NSZZ Policjantów. – Jedynym uzasadnieniem tej zwłoki jest to, że w tegorocznym budżecie nie ma pieniędzy na ten cel. Wielokrotnie ponaglaliśmy komendanta głównego policji w tym zakresie, a także pytaliśmy o tę kwestię na pierwszym spotkaniu z Elżbietą Witek, nową minister spraw wewnętrznych i administracji. Skutek tej zwłoki w uchwaleniu nowych przepisów jest taki, że wyrównania świadczenia do pełnej wysokości nie dostają emerytowani funkcjonariusze, a także nie jest ono wypłacane funkcjonariuszom przechodzącym na emeryturę po wyroku TK. Zakładając, że taki funkcjonariusz odchodzący na emeryturę w połowie roku może mieć niewykorzystaną połowę tegorocznego urlopu, traci w ten sposób ponad połowę swojego miesięcznego uposażenia. W praktyce jest to nawet kilka tysięcy złotych. Ministerstwo szacuje teraz zapewne, ile może kosztować wypłata wyrównań za ostatnie 17 lat funkcjonowania niekonstytucyjnego przepisu i czy może ograniczyć wypłaty np. tylko do tych osób, które na emeryturę przeszły w ciągu ostatnich pięciu lat. Taki okres przedawnienia możliwości wznowienia postępowania po wyroku TK przewiduje art. 146 kodeksu postępowania administracyjnego. Zalecenie wstrzymania wypłat ma wynikać z wytycznych, jakie do poszczególnych jednostek wysłał komendant główny policji. Okazuje się jednak, że jest podstawą do przyznawania funkcjonariuszom wyrównań. Orzeczenie, które przewiduje taką możliwość, zapadło 23 maja 2019 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku (sygn. III SA/Gd 218/19). Sędziowie uznali, że komendanci nie mogą odmawiać wyliczenia i wypłaty wyrównania przez brak podstawy prawnej. TK zakwestionował bowiem dotychczasowy sposób liczenia, w którym do ustalenia ekwiwalentu za każdy dzień niewykorzystanego urlopu brało się 1/30 uposażenia funkcjonariusza. Wskaźnik do obliczania ekwiwalentu powinien wynosić 1/21 (korzystniejszy) lub 1/22 uposażenia funkcjonariusza, czyli tak jak w innych służbach. Problem jednak w tym, że komendanci nie wydają w tych sprawach decyzji, np. odmownych, od których można odwołać się do sądu. Zdaniem prawników należy złożyć skargę na bezczynność komendanta, aby przymusić go do działania. Inaczej policjantom przyjdzie czekać na pieniądze jeszcze wiele miesięcy.

© Licencja na publikację

© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: Rzeczpospolita

 

10. Kolejne wyroki WSA

- II SA - Ol 341 - 19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 4.06.2019 (tekst - plik Word)

- III SA - Gd 270 - 19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 6.06.2019 (tekst - plik Word)

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty