• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 29 13

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop po wyroku TK

Wzór wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

Przedstawiamy propozycję /wzór/ wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 7/15 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2102), który uznał za niekonstytucyjny przepis art. 115a ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2067 ze zm.). Na podstawie tego przepisu organy Policji /właściwi komendanci: powiatowi, miejscy, wojewódzcy - stołeczny i główny /w latach 2001-2018 naliczały ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w zaniżonej wysokości. Inne wzory publikowane na stronach związkowych i innych dotyczą raczej sytuacji takich, w których policjant pozostawał w sporze z organem Policji o wysokość świadczenia i otrzymał decyzję w trybie przepisów kpa, z którą w większości przypadków, nie mamy do czynienia. Dla świętego spokoju wnioski złóżmy najpóźniej do dnia 6 grudnia 2018 roku.

Korzystając z okazji składamy Kolegom z Zarządu Głównego NSZZ Policjantów gratulacje z uzyskanego efektu. Trzymajcie linię.

1. Poniżej ważne dokumenty w sprawie oraz wzór wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należny policjantom zwalnianym ze służby w Policji w latach 2001-2018

 1. RPO do MSW ws ekwiwalentu za niewykorzystany urlop policjanta (7.03.2014)
 2. Dz. U.  z 6 listopada 2018 roku poz. 2102
 3. Wyrok TK 7/15
 4. Po wyroku TK ws ekwiwalentu za urlop
 5. Sukces NSZZ Policjantów w TK
 6. Wzór wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

2. Bardzo ciekawy i przydatny w procesie uzyskiwania wyrównania ekwiwalentu za urlop wyrok NSA I OSK 2440/16 z 13 września 2018 roku, publikowany na stronie: 
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-osk-2440-16/funkcjonariusze_strazy_granicznej_straz_graniczna/31a6b74.html ,  tekst wyroku (Word)

3.  W związku z zalewającymi w ostatnich dniach Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych telefonicznymi i e-mailowymi skargami oraz prośbami o interwencję, związanymi z brakiem jednolitego trybu postępowania organów Policji w sprawie wniosków policjantów zwolnionych ze służby dotyczącymi wypłaty wyrównania należnego /w związku z wyrokiem TK/ ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, Prezes ZG SEiRP – kolega Antoni Duda zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o niezwłoczne wdrożenie, zunifikowanej dla wszystkich jednostek Policji, procedury opartej na zasadach postępowania administracyjnego. Treść wystąpienia wraz z załącznikami została przesłana do koleżanek i kolegów Prezesów ZW i ZO SEiRP. Tekst wystąpienia (plik PDF).

4. Odpowiedź z 17.01.2019. Otrzymaliśmy aż czterostronicową odpowiedź na nasze wystąpienie z 17 grudnia 2018 roku w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, która niestety nic nie wyjaśnia. Po pierwsze, odsyła do przepisów przejściowych projektu zmiany ustawy o Policji, których w istocie nie umieszczono w projekcie, po drugie, nie informuje jakie było stanowisko KGP w opinii przekazanej MSWiA w związku z tym projektem. Obawiamy się, że sprawa zostanie załatwiona dopiero wtedy gdy odpowiedzialni decydenci powrócą z Radomia.

Co mamy robić? Konsekwentnie sprowadzać organy Policji do stosowania procedury administracyjnej, aż do wyczerpania w niej wszelkich środków. Tekst odpowiedzi Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP (plik PDF)

5. Wniosek Prezesa Zarządu Głównego SEiRP z dnia 5.02.2019. Prezes ZG SEiRP, w oparciu o art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.) skierował do Komendanta Głównego Policji wniosek o spowodowanie udostępnienia dokumentów pozostających w dyspozycji Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji w zakresie związanym z wyrokiem TK w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. (tekst wniosku Prezesa ZG SEiRP)

6. Kolejne dokumenty dotyczące wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przesłane przez KGP w trybie dostępu do informacji publicznej i pobrane ze strony Rządowego Centrum Legislacji o stanie prac legislacyjnych /https://ppiop.rcl.gov.pl/?r=orzeczenia/index/, /https://ppiop.rcl.gov.pl/?r=orzeczenia/index&showorzeczeni_id=150827/, Niestety wiosny jeszcze nie widać.

1. Odpowiedź KGP na wniosek Prezesa ZG SEiRP z 5.02.2019r. o udostępnienie dokumentów w trybie dostępu do informacji publicznej (plik PDF)

- 1a. projekt ustawy z 31.10.2018r. o zmianie ustawy o policji  (plik PDF))

      - 1b. opinia - pismo KGP z 3.01.2019r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji  w zakresie dot. ekwiwalentu  (plik PDF)

2. Informacja o wyroku TK ze strony RCL (plik PDF)

3. Raport RCL z 19.02.2019r o stanie prac legislacyjnych w sprawie wyroku TK 7/15  (plik PDF)

Mimo upływu ponad trzech miesięcy od złożenia przez posła Marka Wójcika interpelacji w sprawie wypłaty emerytowanym policjantom wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie dało rady odpowiedzieć na kilka prostych pytań

Interpelacja nr 27808 w sprawie policyjnego ekwiwalentu za urlopy Zgłaszający: Marek Wójcik, Adresat minister spraw wewnętrznych i administracji. Data wpływu 20-11-2018. Data wysłania 23-11-2018. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=403772A028B878A0C125834D002ADD59

Odpowiedź: Odpowiadający Jarosław Zieliński - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Data wpływu 07-02-2019 przedłużenie terminu odpowiedzi

Interpelacja nr 27808 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie policyjnego ekwiwalentu za urlopy Zgłaszający: Marek Wójcik Data wpływu: 20-11-2018 http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B6SEPZ

Szanowny Panie Ministrze!

W dniu 30 października br. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek NSZZ Policjantów w zakresie zasad obliczania ekwiwalentu za urlop policjanta i wydał wyrok wskazujący na niekonstytucyjność obowiązujących przepisów. Dotychczas ekwiwalent wynosił 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Funkcjonariusze innych służb mundurowych posiadają korzystniejsze warunki wyliczania przedmiotowego ekwiwalentu. W przypadku funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych wynosi on 1/22 uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym, natomiast u funkcjonariuszy Służby Więziennej 1/21. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przychylili się do wniosku policyjnych związkowców, wskazujących na gorsze traktowanie policjantów. Wyrok wydany przez Trybunał Konstytucyjny spowodował, że tysiące byłych funkcjonariuszy Policji uzyskało prawo do wyrównania strat spowodowanych niekonstytucyjnymi przepisami. Ekwiwalent był wyliczany błędnie przez 17 lat. Zgodnie ze wskazaniem reprezentanta NSZZ Policjantów Pani mecenas Marty Derlatki - Policjanci, którzy wszczęli po odejściu ze służby postępowania o wypłatę dodatkowego ekwiwalentu i przegrali, będą mieli możliwość wznowienia postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych w swoich sprawach i wtedy naturalnie wyrok TK musi być uwzględniany w rozstrzygnięciach. Natomiast wszyscy ci policjanci, którzy nie wszczynali postępowań, mogą teraz wystąpić do właściwego przełożonego o wypłatę ekwiwalentu w odpowiedniej części. Byli policjanci będą teraz mieli jeden miesiąc od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Ilu funkcjonariuszy Policji przeszło na emeryturę w latach od 2001 do 2018?
 2. Ilu funkcjonariuszy Policji po odejściu ze służby wszczęło postępowanie o wypłatę dodatkowego ekwiwalentu?
 3. Ilu byłych funkcjonariuszy Policji posiada prawo do uzyskania wyrównania w zakresie zaniżonego ekwiwalentu za urlop?
 4. Czy ministerstwo planuje poinformować byłych funkcjonariuszy Policji o prawie do wystąpienia o wypłatę wyrównania zaniżonego ekwiwalentu?
 5. Ile wyniosą koszty wypłat wyrównań zaniżonych ekwiwalentów za urlopy dla byłych funkcjonariuszy Policji?
 6. Czy ministerstwo rozpoczęło już prace nad nowelizacją ustawy o Policji w zakresie wskazanym przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjny?

Z poważaniem, Marek Wójcik, Poseł na Sejm RP

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty