• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 29 13

Apel wyborczy FSSM RP

 

APEL WYBORCZY FSSM RP

Warszawa, 23 sierpnia 2019 r.

Koleżanki i Koledzy!

Policjanci, Żołnierze, Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz wszyscy emeryci w stanie spoczynku!

Zbliżają się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 13 października 2019 r. nasi rodacy będą wybierać swoich przedstawicieli - Posłów i Senatorów na kolejną 4-letnią kadencję. Udział w tych wyborach to nie tylko prawo, ale też obywatelski obowiązek pozwalający wyrazić wolę co do przyszłego kształtu Polski. Tym razem będą to wybory, które zadecydują na lata, o przyszłym modelu naszej Ojczyzny. Wyborów takich nie mieliśmy od 4 czerwca 1989 r., kiedy to została zapoczątkowana transformacja ustrojowa i budowa państwa demokratycznego osadzonego w ustawodawstwie i kulturze zachodu.

Jako byli policjanci, żołnierze i funkcjonariusze, którzy swoje życie zawodowe poświęcili służbie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej oraz jej obywateli, widzimy postępującą erozję zasad demokratycznego państwa prawa spowodowaną partyjniacką polityką obecnej ekipy rządzącej. Dostrzegamy intencjonalne wykluczanie kolejnych grup społecznych a tym samym postępującą dezintegrację społeczeństwa w myśl zasady „dziel i rządź”. Widzimy ostentacyjne łamanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i praw człowieka. Wiele naszych Koleżanek i Kolegów zostało dotkniętych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r., rażąco sprzeczną z Konstytucją i uchwaloną w warunkach urągających zasadom demokratycznego państwa prawnego. Tym samym rządzący dopuścili się bezprecedensowego aktu ustawowego barbarzyństwa pozbawiając dziesiątki tysięcy emerytów i rencistów mundurowych, a także ich bliskich środków do godnego życia.

Koleżanki i Koledzy!

W takich warunkach Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do Was o masowy udział w wyborach 13 października 2019 r. Im więcej Naszych, mądrze oddanych głosów, tym większa szansa na rozumną, odpowiedzialną, uczciwą i kompetentną władzę. To szansa na powrót naszego Kraju do europejskiej rodziny państw szanujących zasady demokracji i prawa.

Stając przed urną wyborczą popierajmy kandydatów tych komitetów wyborczych (partii i ugrupowań politycznych), które deklarują przywrócenie w Polsce rządów prawa. Pamiętajmy o politykach, którzy współtworzyli komitet obywatelski i jego projekt ustawy o zmianie ustawy represyjnej, a także tych, którzy popierali go, dając temu wyraz w głosowaniu na sali sejmowej. Ludzi tych znajdziemy na listach Lewicy, Koalicji Obywatelskiej a nawet Koalicji Polskiej.

Naszych kandydatów na parlamentarzystów wspierajmy aktywnie. Włączajmy się w ich kampanie wyborcze i dajmy z siebie co najlepsze, naszą energię, determinację oraz wiarę w zwycięstwo wyborcze. Pomagając Im, pomagamy Polsce!

Jak nigdy wcześniej aktualne staje się wezwanie WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD!

Zarząd FSSM RP

https://www.fssm.pl/apel-wyborczy-fssm-rp

 

ZASADY POSTĘPOWANIA CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW ORGANIZACJI ZRZESZONYCH W FSSM RP

w przede dniu wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 roku

 1. Włączyć się w proces przekonywania innych, niezdecydowanych wyborców przedstawiając obiektywne argumenty przemawiające za kierunkiem rozwoju Rzeczypospolitej proponowanym przez Lewicę, Koalicję Obywatelską lub Koalicję Polską (wykorzystać materiały wyborcze kandydatów tych ugrupowań oraz zamieszczane na stronie FSSM RP).
 2. Komórki terenowe organizacji zrzeszonych w FSSM RP oraz komitety protestacyjne powinny organizować spotkania z kandydatami wskazanych powyżej ugrupowań demokratycznych do Sejmu i Senatu. Na spotkania zapraszać jak najszerszy krąg osób, zwłaszcza tych niezdecydowanych na kogo oddać głos.
 3. Apelować do „mundurowych” aby włączyli się w kontrolę wyborów (aktywny udział w pracy komisji wyborczych).
 4. Włączyć się aktywnie w prace komitetów wyborczych poszczególnych kandydatów z Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, co do których mamy zaufanie o godnym reprezentowaniu naszych środowisk:
  - zgłosić wolę wsparcia poszczególnych kandydatów, nawiązać współpracę z ich komitetami wyborczymi,
  - włączyć się w proces kolportażu ulotek, materiałów promocyjnych,
  - wyrazić zgodę na zawieszenie plakatów wyborczych naszych kandydatów na ogrodzeniach zakładów, domów, w oknach mieszkań, samochodach itp.,
  - uczestniczyć w spotkaniach wyborczych organizowanych przez naszych kandydatów.
 5. Zespołowo uczestniczyć w spotkaniach przedwyborczych innych komitetów, zadając merytoryczne pytania celem wywołania „refleksji” zwolenników tych komitetów wyborczych.
 6. Dotrzeć do wszystkich członków organizacji zrzeszonych w FEDERACJI, przede wszystkim tych w podeszłym wieku i zmobilizować ich do udziału w głosowaniu. W razie możliwości zorganizować dowóz do lokali wyborczych. Jest nas armia i naszym obowiązkiem jest umożliwienie seniorom mundurowym udział w wyborach.
 7. W miarę możliwości udzielać wsparcia (logistycznego, finansowego) komitetom wyborczym oraz organizacjom pozarządowym walczącym o demokratyczne państwo prawa (Akcja Demokracja, Oko Press, Watch Dogs, Court Watch).
 8. Włączać się w działania ruchów społecznych (Obywatele RP, KOD) oraz protesty innych grup społecznych i zawodowych walczących o demokratyczne państwo prawa. Tylko razem możemy zwyciężyć  i zapewnić przestrzeganie konstytucyjnego porządku prawnego.
 9. Nie bądźmy bierni, dlatego należy, wykorzystując media i organizacyjne kanały informacyjne, ujawniać, rozpowszechniać i upubliczniać prawdziwe informacje o nieudolnych działaniach rządzących oraz wszelkich przejawach patologii władzy.
 10. 13 października wraz z rodzinami pójść do lokali wyborczych i głosować na tych kandydatów z list Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, ewentualnie Koalicji Polskiej jako tych partii, które gwarantują rozwój demokratycznego państwa prawa.

Warszawa, 27 sierpnia 2019 r.

/Zdzisław Czarnecki/

Prezydent FSSM RP

https://www.fssm.pl/walczmy-o-przyszlosc-polski

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty