• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

4.06.2018. Zarząd Wojewódzki w Warszawie. Wojewódzki Zjazd Delegatów

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

Delegaci uczestniczący 4 czerwca w obradach VIII Zjazdu Delegatów, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem ustępujących władz wojewódzkich za okres 2014-2018 oraz po wysłuchaniu wystąpień i głosów w dyskusji, udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Podziękowali członkom wojewódzkich władz Stowarzyszenia oraz prezesom kół i aktywistom za ich trud i wysiłek w kończącej się kadencji.

Przeprowadzono wybory władz wojewódzkich, delegatów na zjazd krajowy oraz kandydatów do zarządu głównego i głównej komisji rewizyjnej. W skład nowo wybranego prezydium ZW weszli: Czesław Okrasa - prezes, Jerzy Skrycki I wiceprezes, Marian Stankiewicz-wiceprezes, Paweł Chudzicki - skarbnik oraz członkowie- Bogdan Dobrowolski, Bolesław Punda, Mieczysława Puziarska. Członkami wojewódzkiej komisji rewizyjnej zostali: Teresa Kozłowska, Antoni Paradziński, Krzysztof Szandecki. Na zjazd krajowy wydelegowano: Stanisława Kraszewskiego, Czesława Okrasę, Jerzego Skryckiego i Mariana Stankiewicza. Kandydatami na członka Zarządu Głównego wybrani  zostali Czesław Okrasa i Jerzy Skrycki, a Głównej Komisji Rewizyjnej Hanna Kaźmierczak-Grabiec.

Delegaci zobowiązali nowo wybrany zarząd wojewódzki do podjęcia działań zmierzających m.in. do: wzrostu liczby członków, popularyzowania 1 % odpisów podatkowych OPP, reaktywowania komisji problemowych, popularyzowania Internetu jako medium ułatwiającego działania i podnoszącego mobilność wewnątrzorganizacyjną, przestrzegania zapisów statutowych na szczeblu wojewódzkim oraz w kołach, w tym apolityczności naszej organizacji.

W zjeździe uczestniczył Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych kol. Zdzisław Czarnecki, który przedstawił aktualne problemy będące przedmiotem prac Zarządu Federacji, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających przeciwdziałanie skutkom ustawy represyjnej.

Na zakończenie zjazdu głos zabrał Prezes Zarządu Głównego kol. Antoni Duda, który przedstawił aktualne problemy będące przedmiotem prac Zarządu Głównego. Podziękował za pracę ustępującym władzom. Pogratulował wyboru członkom nowo wybranych władz.

Adam Szyszko

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty