• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

3.02.2018. Stowarzyszenie Komendantów Policji w Limanowej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Komendantów Policji w Limanowej

W dniu 3 lutego 2018 roku w Czchowie odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Komendantów Policji. Obrady zaszczycili Zdzisław Czarnecki, Prezydent FSSM RP, Janusz Kaczmarczyk, Prezes ZW SEiRP w Krakowie oraz nadinsp. w st. spocz. Marek Hebda, przedstawiciel Stowarzyszenia Generałów Policji RP. Obrady poprzedziło wręczenie okolicznościowych listów gratulacyjnych członkom z okazji rocznicy urodzin.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok przedstawił jego Prezes, Antoni Forgiel. Andrzej Mróz, Skarbnik SKP w swoim wystąpieniu omówił realizację przychodów i wydatków w minionym roku a Eugeniusz Dąbrowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia działalność Komisji, wnioskując o udzielenie Zarządowi SKP absolutorium. Przed wystąpieniami gości  Prezes ZW SEiRP w Krakowie wręczył Antoniemu Forgielowi i Stanisławowi Smoleniowi, Wiceprzewodniczącemu SKP medale Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”. Zebranie wybrało delegatów na zbliżający się Kongres FSSM RP: Stanisława Smolenia i Mariana Grzesika oraz rezerwowego Zdzisława Bartulę.

Tekst i zdjęcia Z. Bartula

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty