• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 29 13

2.10.2018. Posiedzenie Zarządu Głównego

W dniu 2 października 2018 roku, w siedzibie ZG SEiRP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP. Jego otwarcia dokonał Prezes Antoni Duda, który powitał zebranych oraz poinformował o trybie zwołania posiedzenia i jego celach.

Po przyjęciu porządku obrad dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków, której członkami, tradycyjnie już, zostali: Jerzy Kowalewicz i Tadeusz Miciuła. Protokół z posiedzenia ZG SEiRP z dnia 26 czerwca 2018 roku w Warszawie omówił Piotr Styczyński – Sekretarz ZG.

Informację o Decyzjach podjętych przez Prezydium ZG SEiRP w dniu 19 września 2018 roku przedstawił Prezes Antoni Duda – podjęto Uchwałę zatwierdzającą te Decyzje, w sprawach, m.in.:

 • przyznania pomocy finansowej z funduszu OPP,
 • dofinansowania Regionalnych Zawodów Strzeleckich w Pile i ufundowania dwóch pucharów w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej,
 • dofinansowania organizacji XVII Jasnogórskiego Spotkania Środowiska Policyjnego,
 • rekomendowania ZG SEiRP grupowego programu ubezpieczeniowego PZU,
 • powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jerzego Skryckiego,
 • zawiązania lokaty bankowej dla środków zgromadzonych na rachunku bankowym dla środków OPP,
 • naprawy i wymiany na nowe części do kopiarki będącej na wyposażeniu biura ZG SEiRP w Warszawie,
 • zorganizowania VIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo–Wyborczego SEiRP w dniach 25–27 października 2018 roku w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Oddział Poświętne w Płońsku,
 • zatwierdzenia Decyzji Prezesa ZG SEiRP w sprawie zawarcia umowy o dzieło z Panią Jolantą Domańską–Paluszak w przedmiocie przygotowania analizy prawnej dot. możliwości realizacji Uchwały Nr 34/VII/ZG/2018 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 26 czerwca 2018 roku, dot. zawiadomienia Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień wynikających z art. 231§1kk i z art. 271§1kk przez Dyrektora ZER MSWiA w Warszawie i jego współpracowników przy prowadzeniu postępowań dot. zaskarżonych decyzji emerytalnych i rentowych.

O godz. 12.00 odbyła się prezentacja Programu ubezpieczenia grupowego PZU Życie SA dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, którą przeprowadzili przedstawiciele tego ubezpieczyciela. Przedstawili zakres i warunki ubezpieczenia oraz świadczenia dla ubezpieczonego, w tym także Medycznego Eksperta Domowego, ubezpieczenie lekowe – tj. 80% zniżki na zakup leków znajdujących się  w zakresie ubezpieczenia oraz gwarancję indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na korzystnych zasadach zgodnych z ofertą PZU Życie S.A. Program zapewnia ochronę ubezpieczeniową nawet do 76 roku życia. Wystąpienie przedstawicieli PZU cieszyło się dużym zainteresowaniem. Jego efektem było podjęcie Uchwały ZG w sprawie upoważnienia Prezesa ZG SEiRP do podpisania umowy z PZU Życie SA dot. wdrożenia Programu ubezpieczenia grupowego pod nazwą „SEiRP 2019”. Po podjęciu tej Uchwały Prezes Antoni Duda udał się na trwający już protest policjantów i służb mundurowych, przewodniczenie obrad objął I Wiceprezes Jerzy Skrycki. W następnej kolejności przegłosowano i podjęto Uchwały w sprawach:

 • nadania Odznaki „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP,
 • nadania Odznaki „Za zasługi dla SEiRP z Dyplomem”,
 • przyznania Dyplomów Uznania,
 • nadania tytułu „Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie Wiktorowi Kowalowi,
 • nadania tytułu „Prezesa Honorowego Zarządu Koła w Nowej Dębie Zdzisławowi Trzeciakowi.

Leszek Orkisz przedstawił informację o uzupełnieniu zapisów Statutu o kwestie wskazane przez KRS. Przygotowano dokumenty i podjęto Uchwały o:

 • przyjęciu projektu Regulaminu – Zasad Wyborczych VIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo–Wyborczego Delegatów SEiRP,
 • przyjęcia projektu Porządku obrad VIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo–Wyborczego Delegatów SEiRP.

Informację o nowym koncie e-mailowym: wykluczeni@seirp.pl, dla funkcjonariuszy bezprawnie poddanych weryfikacji i włączonych do katalogów IPN przedstawił Jan Gaładyk.

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków odczytał Tadeusz Miciuła, a podsumowania i zamknięcia obrad dokonał Jerzy Skrycki.

 

Piotr Styczyński – Sekretarz ZG SEiRP

foto: Jerzy K. Kowalewicz

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty