• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

26.06.2018. Posiedzenie Zarządu Głównego

Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP Warszawie

W dniu w dniu 26 czerwca 2018 roku w siedzibie ZG SEiRP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP. Było to istotne posiedzenie z tego względu, że wzięli w nim udział nowo wybrani prezesi Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych SEiRP, a także z konieczności podjęcia ważnych uchwał dotyczących skierowania do prokuratury zawiadomień związanych z podejrzeniem o możliwości popełnienia przestępstw przez KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi i Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie.

Prezes Antoni Duda dokonał otwarcia obrad, poinformował o trybie zwołania posiedzenia i jego celach. Po przyjęciu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków wysłuchano informacji o zmianach w Zarządach Wojewódzkich i Okręgowych, które zdeterminowały zmiany w składzie Zarządu Głównego – podjęto uchwałę odwołującą ze składu ZG „starych” prezesów i powołano obecnie urzędujących.

W następnej kolejności przedstawiona została informacja finansowa za 2017 rok, informacja GKR o kontroli wydatków i opinia do sprawozdania finansowego, na podstawie czego podjęto uchwały zatwierdzające roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku na działalność statutową SEiRP. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego i merytorycznego SEiRP za 2017 rok, jako organizacji pożytku publicznego podjęto uchwałę zatwierdzającej sprawozdanie. Po wysłuchaniu informacji o wpływach i wydatkach w 2018 roku przyjęto preliminarz budżetowy SEiRP  na 2018 rok – podjęto uchwałę o przyjęciu budżetu na 2018 rok.

Kolejnym punktem obrad była przedstawiona przez Prezesa Antoniego Dudę informacja o decyzjach podjętych przez Prezydium ZG SEiRP o przyznaniu dotacji i pomocy finansowej na przedsięwzięcia podejmowane przez struktury terenowe SEiRP  w 2018 roku.– podjęto uchwały zatwierdzające podjęte decyzje w sprawach: przyznania pomocy z Funduszu OPP oraz przyznania dotacji.

Podjęto także uchwały o przyznaniu wyróżnień: Odznaką „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”, Odznaką „Za zasługi dla SEiRP z Dyplomem” oraz przyznano uchwałą „Dyplom Uznania” dla Koła SEiRP w Ropczycach. Kolejną uchwałą pozytywnie zaopiniowano wniosek ZW SEiRP w Szczecinie i zatwierdzono projekt sztandaru dla Koła Nr 13 SEiRP w Stargardzie.

Prezes Antoni Duda przedstawił informację o realizacji programu ubezpieczeniowego „SEiRP 2016”.

Wykonanie Uchwały Nr 32/VII/ZG/2018 zawieszono do czasu zakończenia negocjacji z TUnŻ „WARTA” SA i KDB Brokerzy. 

W następnej kolejności podjęto uchwałę o zwołaniu VIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w dniach 26-27 października 2018 roku. Miejsce Zjazdu ustalone w późniejszym terminie.

Na podstawie analizy postępowania ZER MSWiA w aspekcie możliwości popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień wynikających z art. 231 § 1 k.k. i z art. 271 § 1 k.k., w tym w szczególności potwierdzenia nieprawdy przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie i jego współpracowników podjęto uchwałę o zawiadomieniu Prokuratury w tym zakresie.

Przyjęto łącznie 14, dyskutowanych niezmiernie gorąco, różnych uchwał (protokół Komisji Uchwał i Wniosków), (wykaz uchwał - w Dziale "Komunikaty Biura ZG") zatwierdzono dwie decyzje Prezydium Zarządu Głównego. Postanowiono zorganizować szkolenie skarbników Wojewódzkich i Okręgowych Zarządów SEiRP, a także Przewodniczących Wojewódzkich, Okręgowych Komisji Rewizyjnych, z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej z zastosowaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Piotr Styczyński

 

Relacja z przebiegu posiedzenia wraz z serwisem fotograficznym Jerzego K. K. Kowalewicza - poniżej:

Ważność obrad tego posiedzenia (26.06.2018 r.) Zarządu Głównego SEiRP podkreśliły dwa elementy. Pierwszy z nich to fakt, że w posiedzeniu wzięli udział nowo wybrani prezesi Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych SEiRP, a drugi element wynikał z konieczności podjęcia ważnych uchwał dotyczących skierowania do prokuratury dwóch zawiadomień związanych z podejrzeniami o możliwość popełnienia przestępstw przez KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi (w tym przypadku także do Komisji Nadzoru Finansowego) i Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie. 

Porządek obrad - prowadzonych przez Prezesa ZG SEiRP Antoniego Dudę, i jego realizacja wypełniła bez reszty pięciogodzinny czas przeznaczony na ten cel. Dość powiedzieć, że przyjęto łącznie 14, dyskutowanych niezmiernie gorąco, różnych uchwał i zatwierdzono dwie decyzje Prezydium Zarządu Głównego w tym jedną bardzo istotną o terminie Ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów SEiRP (26-27 październik 2018), a także postanowiono zorganizować szkolenie skarbników i przewodniczących Wojewódzkich i Okręgowych Zarządów SEiRP, a także Przewodniczących Wojewódzkich Okręgowych Komisji Rewizyjnych, z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej z zastosowaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Tekst i zdjęcia, Jerzy K. Kowalewicz 

Zapraszam do albumu zdjęć z posiedzenia: https://photos.app.goo.gl/5ndStYvRFWvAX99W6

J.K.K. Kowalewicz

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty