• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 29 13

26-27.10.2018. Płońsk. VIII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP

W dniach 25-27 października 2018 roku, w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Oddział Poświętne w Płońsku, odbył się VIII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Otwarcia Zjazdu, powitania Delegatów i zaproszonych Gości dokonał Prezes Antoni Duda. Wybrano Biuro Obsługi Zjazdu w składzie: Sekretarz – Piotr Styczyński, Protokolant – Wiesława Predko. Prezes Antoni Duda przedstawił Porządek obrad, który po krótkiej dyskusji przyjęty został jednogłośnie. W następnej kolejności, również Prezes Antoni Duda, przedstawił Regulamin, który wraz z zasadami wyborczymi został przyjęty także jednogłośnie.

Kolejnym punktem Zjazdu był wybór Prezydium Zjazdu. Jednogłośnie zostali wybrani: Jerzy Skrycki – Przewodniczący, Jan Papis – Wiceprzewodniczący oraz Piotr Styczyński – Sekretarz. Wybrano Komisje Zjazdowe w składzie:

 • Mandatowa: Andrzej Leszczyński, Krzysztof Jakubiak i Jan Puda.
 • Uchwał i Wniosków: Jerzy Kowalewicz, Jerzy Der oraz Agnieszka Smolinska.
 • Wyborcza: Waldemar Hypś, Bronisław Białkowski i Sławomir Hancewicz,
 • Skrutacyjna: Gabriela Lubańska, Arkadiusz Rogala i Marian Stankiewicz,
 • Regulaminowa: Jerzy Skrycki, Jan Papis i Piotr Styczyński,
 • Statutowa: Leszek Orkisz, Roman Paluszkiewicz, Maria Kaim i Izabella Jaros.

W części sprawozdawczej, Prezes Antoni Duda przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SEiRP VII Kadencji oraz Sprawozdanie z realizacji Uchwały Programowej VII Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP. Józef Piasecki – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SEiRP przedstawił Sprawozdanie z działalności GKR SEiRP. Główna Komisja Rewizyjnej, biorąc pod uwagę zakres realizowanych zadań i osiągnięte wyniki oraz zaangażowanie poszczególnych członków ZG SEiRP w realizację przyjętych zadań, na podstawie § 33 pkt. 8) Statutu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych złożył wniosek o przyjęcie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej wraz z oceną całokształtu działalności Stowarzyszenia i o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

W dyskusji nad przedstawionymi Sprawozdaniami udział wzięli, m.in.: Henryk Borowiński, Jan Fabiański, Arnold Gołko, Jerzy Hajduk, Krzysztof Jakubiak, Leonard Klimczak, Stanisław Kraszewski, Edward Lesiewicz, Ewa Macek, Janusz Śliwiński, Roman Wojciechowski. W głosowaniu jawnym, Uchwałą Nr 1/VIII/2018, Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP udzielił absolutorium Zarządowi Głównemu SEiRP VII Kadencji.

Uchwałą Nr 2/VIII/2018 w sprawie trybu głosowania Zjazd jednogłośnie zdecydował o przeprowadzeniu wyborów na funkcję Prezesa ZG SEiRP w trybie głosowania tajnego. Kandydatami na Prezesa ZG SEiRP zostali:

 • Antoni Duda, który zgłoszony został przez Jerzego Skryckiego,
 • Henryk Borowiński zgłoszony przez Jana Papisa.

Obaj kandydaci zaprezentowali swoje programy wyborcze. Procedurę głosowania, tj. rozdanie kart do głosowania i nadzorowania składania głosu do urny nadzorowała Komisja Skrutacyjna z Gabrielą Lubańską na czele. W trakcie oczekiwania na wyniki głosowania głos zabrał Gość Zjazdu: generalny inspektor Policji Leszek Szreder – Komendant Główny Policji w latach 2003–2005. Po tym wystąpieniu wyniki głosowania przedstawiła Gabriela Lubańska, wybory wygrał i został wybrany na funkcję Prezesa ZG Antoni Duda, który otrzymał 56 głosów. Henryk Borowiński otrzymał ich 15.

Po przerwie obiadowej nastąpiła II Sesja obrad. Pierwszym jej tematem było przyjęcie autopoprawek i uchwalenie nowego Statutu SEiRP. Podczas przerw w dyskusji nad nim głos zabierali Goście Zjazdu. Pierwszym z nich był  Rafał Jankowski – Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Kolejnym Gościem był Zdzisław Czarnecki – Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. Po gorącej dyskusji i przyjęciu autopoprawek odbyło się głosowanie, w którym przyjęto nowy Statut SEiRP głosami 68 Delegatów, przy 1 głosie wstrzymującym.

Kolejnym punktem obrad był wybór Prezydium ZG SEiRP. Uchwałą Nr 3/VIII/2018 Zjazd zdecydował o wyborze Prezydium w składzie siedmiu członków. Zgłoszeni kandydaci, w głosowaniu tajnym, otrzymali następującą liczbę głosów: Krzysztof Jakubiak – 43, Leszek Orkisz – 54, Jerzy Skrycki – 63, Agnieszka Smolińska – 67, Waldemar Sopek – 61, Piotr Styczyński – 67, Wojciech Trzeciecki – 44. Do Prezydium zostali wybrani: Leszek Orkisz, Jerzy Skrycki, Agnieszka Smolińska, Waldemar Sopek, Piotr Styczyński i Wojciech Trzeciecki.

W następnej kolejności wybrano Główną Komisję Rewizyjną. Uchwałą Nr 4/VIII/2018 Zjazd zdecydował o wyborze GKR w składzie  siedmiu członków. Zgłoszeni kandydaci, w głosowaniu tajnym, otrzymali następującą liczbę głosów: Hanna Kazimierczak-Grabiec – 69, Leonard Klimaczak – 65, Ireneusz Koczan – 58, Roman Paluszkiewicz – 64, Józef Piasecki – 64, Przemysław Portuś – 40, Bogdan Tabiś – 63, Marian Zielski – 52. Do GKR zostali wybrani: Hanna Kazimierczak-Grabiec, Leonard Klimczak, Ireneusz Koczan, Roman Paluszkiewicz, Józef Piasecki, Bogdan Tabiś i Marian Zielski.

Po części wyborczej nastąpiła część bardziej przyjemna – wręczenie wyróżnień honorowych i odznaczeń. Uchwałą Nr 5/VIII/2018 Zjazd nadał tytuły:

 • Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie – Wiktorowi Kowalowi,
 • Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach – Piotrowi Stypie,
 • Honorowego Prezesa Zarządu Okręgowego SEiRP w Opolu z/s w Nysie – Henrykowi Szczotce,
 • Honorowego Prezesa Zarządu Okręgowego SEiRP w Pile – Waldemarowi Mielczarkowi.

Uchwałą Nr 6/VIII/2018 Zjazd uhonorował tytułami Członka Honorowego Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach: Wilhelma Grudnia, Andrzeja Jądera, Mieczysława Kurzaka, Edwarda Lesiewicza i Piotra Stypę.

Uchwałą Nr 7/VIII/2018 Zjazd uhonorował tytułami:

 • Prezesa Honorowego Koła SEiRP w Gdyni – Mikołaja Durzyńskiego,
 • Wiceprezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni – Erwina Bruggemanna,
 • Honorowego Rzecznika Prasowego Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni – Henryka Kazimierskiego.

Uchwałą Nr 8/VIII/2018 Zjazd nadał tytuły:

 • Honorowego Członka Zarządu SEiRP Koła Nr 5 Bydgoszcz-Śródmieście – Franciszkowi Nowickiemu,
 • Honorowego Skarbnika Zarządu SEiRP Koła Nr 5 Bydgoszcz-Śródmieście – Józefie Gruszczyńskiej,
 • Honorowego Sekretarza Zarządu SEiRP Koła Nr 5 Bydgoszcz-Śródmieście – Halinie Stepień.

W późnych godzinach wieczornych odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium VIII Kadencji, podczas którego jego Decyzją Nr 1/VIII/2018 ukonstytuowało się ono w następującym składzie:

 • Antoni Duda – Prezes,
 • Jerzy Skrycki – I Wiceprezes,
 • Leszek Orkisz – Wiceprezes,
 • Piotr Styczyński – Sekretarz,
 • Wojciech Trzeciecki – Członek,
 • Agnieszka Smolińska – Członek,
 • Waldemar Sopek - Członek,

W godzinach porannych w dniu 27 października 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego VIII Kadencji, podczas którego ZG Uchwałą Nr 1/VIII/ZG/2018 dokonał zatwierdzenia Decyzji Prezydium o podziale funkcji. Prezes Antoni Duda poinformował także wszystkich członków ZG o kierunkach pracy ZG. W tym samym czasie odbyło się pierwsze posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SEiRP VIII Kadencji, podczas którego ukonstytuowała się ona w następującym składzie:

 • Ireneusz Koczan – Przewodniczący,
 • Józef Piasecki – Wiceprzewodniczący,
 • Hanna Kazimierczak-Grabiec – Sekretarz,
 • Leonard Klimczak, Roman Paluszkiewicz, Bogdan Tabiś i Marian Zielski – Członkowie.

Kolejnym punktem obrad było nadanie tytułów honorowych. Uchwałą Nr 9/VIII/2018 Zjazd nadał tytuły:

 • Honorowego Prezesa Zarządu Koła SEiRP w Wieruszowie – Stanisławowi Ośródce,
 • Honorowego Prezesa Zarządu Koła SEiRP w Zduńskiej Woli – Zenonowi Smolińskiemu.

Uchwałą Nr 10/VIII/2018 Zjazd nadał tytuł:

 • Honorowego Wiceprezesa Zarządu Głównego SEiRP – Zdzisławowi Pełce.

W kolejnym punkcie obrad Uchwałą Nr 11/VIII/2018 przyjęto Regulamin działania Głównej Komisji Rewizyjnej SEiRP VIII Kadencji. Na wniosek b. Przewodniczącego GKR Józefa Piaseckiego Uchwałą Nr 12/VIII/2018 nadano tytuł Honorowego Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej SEiRP Wilhelmowi Grudniowi. Jerzy Skrycki odczytał Protokół Komisji Regulaminowej oraz podsumował wyniki obrad Zjazdu. Na zakończenie Jerzy Kowalewicz odczytał Uchwałę Programową, którą Zjazd jednogłośnie przyjął do realizacji.

Piotr Styczyński – Sekretarz ZG SEiRP

 

serwis foto H.Znaniecki: http://www.slupsk.seirp.pl/index.php?opcode=WYBIERZ_STRONE¶m1=970 

serwis foto J.K.Kowalewicz: https://photos.app.goo.gl/zjzFLtCDkcbkixTq5

 

poniżej, foto: Henryk ZnanieckiLeszek Orkisz, Jerzy K. Kowalewicz

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty