• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

22.02.2018. Posiedzenie Zarządu FSSM RP

Posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

W dniu 22 lutego br. w Warszawie obradował Zarząd FSSM RP. Obrady prowadził Zdzisław Czarnecki, Prezydent Federacji. W trakcie posiedzenia przyjęto:

  • sprawozdanie finansowe wraz z bilansem za 2017 rok /Ewa Grzegorczyk/,
  • w poczet członków wspierających Federacji, Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej z Wrocławia /Jan Kruszyński/,
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej /Zdzisław Pietryka/,
  • informację Obywatelskiego Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych /Andrzej Rozenek, Marek Dukaczewski, Stanisław Wziątek, Adam Rapacki, Zdzisław Czarnecki/, w tym informację o planowanym wyjeździe do Brukseli,
  • porządek i regulamin obrad III Kongresu Federacji w dniach 20 - 22 kwietnia 2018 roku w Soczewce k. Płocka /Zdzisław Czarnecki/,
  • propozycje Statutu /do dnia 15 marca br. można składać jeszcze propozycje zmian/ - Jerzy Skrycki wyraził sprzeciw SEiRP wobec projektowanej przez Federację działalności gospodarczej oraz Organizacji Pożytku Publicznego,
  • kandydatury do Prezydium Kongresu oraz do Komisji roboczych,
  • pokrywanie kosztów delegatów na Kongres przez macierzyste stowarzyszenia, członków ustępujących władz oraz gości zaproszonych przez Federację.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków Zarządu Federacji /na 25/.

Tekst i zdjęcie Z. Bartula /SKP/

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty