• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

13.06.2017. Posiedzenie Zarządu Głównego

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w dniu 13.06.2017 roku w siedzibie w Warszawie

W dniu 13 czerwca 2017 roku, w siedzibie przy ul. Domaniewskiej w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP. Wzięło w nim udział 25 na 27 członków oraz zaproszeni goście, w tym: Dawid Sokołowski i Maciej Kostecki z Kancelarii Prawnej Sokołowski i Partnerzy,  Nina Rubin – Dyrektor Generalny II Stopnia i Beata Ewertowska – Dyrektor firmy EuCO, tj. Europejskiego Centrum Odszkodowań SA.

Prezes Antoni Duda, zgodnie z Porządkiem obrad, powitał przybyłych, a następnie przedstawił nowy skład Biura po zmianach: szefową Monikę Kazula oraz  Katarzynę Chodorowską – księgową. Po głosowaniu nad zmienionym Porządkiem posiedzenia ZG, omówiono i przedyskutowano Protokół z Ustronia oraz omówiono posiedzenie Prezydium z dnia 27 maja 2017 roku.

W następnej kolejności Monika Kazula i Zdzisław Bartula przedstawili Roczne Sprawozdanie z Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), a zaraz po tym miała miejsce prezentacja kandydata na Przewodniczącego OPP – Pawła Masłowskiego z Włocławka, w tym autoprezentacja. Prezes Antoni Duda złożył wniosek formalny z rekomendacją Pawła Masłowskiego na Przewodniczącego OPP, który Uchwałą został wybrany na tę funkcję.

Sprawozdanie finansowe przedstawiła Katarzyna Chodorowska – księgowa oraz Zdzisław Bartula. Uchwałą przyjęto Sprawozdanie finansowe (Bilans), a także podjęto Uchwałę o przeznaczeniu zysku z 2016 roku na cele statutowe.

Po krótkiej przerwie głos zabrali Dawid Sokołowski i Maciej Kostecki. Mówili nt. trybu działań podejmowanych w zakresie ustawy represyjnej, o procedurze przygotowania się do trybu odwoławczego  w związku z wydawanymi decyzjami obniżającymi świadczenia emerytalno-rentowe, zbieraniu materiałów dowodowych, itp., a także o współpracy i obsłudze prawnej Stowarzyszenia.

W następnej kolejności głos zabrały Nina Rubin i Beata Ewertowska, które przedstawiły zakres działania Europejskiego Centrum Odszkodowań SA., które wspiera osoby poszkodowane w wypadkach oraz ich bliskich w uzyskaniu należnych świadczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych, a także prowadzi w imieniu poszkodowanych w wypadkach oraz ich bliskich negocjacje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w celu wypłaty odszkodowań lub innych świadczeń na drodze przedsądowej. Wykazały możliwość współpracy z emerytowanymi funkcjonariuszami, ponieważ możliwe jest podjęcie pracy niezależnie od wieku w charakterze agenta. Odpowiedzialnym za współpracę z EuCO, z ramienia Prezydium, jest Zdzisław Pietryka.

Zdzisław Bartula przedstawił Informację o realizacji budżetu za 5 miesięcy, a następnie przedstawił Projekt uchwały o dofinansowaniu przedsięwzięć organizowanych przez struktury SEiRP w sprawie przyznania pomocy i dotacji:

  • Zarządowi Okręgowemu SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim na organizację odsłonięcia obelisku pamięci;
  • Zarządowi Wojewódzkiemu SEiRP w Rzeszowie na promocje książki emeryta policyjnego Bronisłąwa Buniowskiego;
  • Januszowi Jastrzębskiemu, redaktorowi Biuletynu Informacyjnego, na promocję książki pt. „Kołtuny”;
  • Zarządowi Okręgowemu SEiRP w Pile na organizację zawodów strzeleckich;
  • Zarządowi Wojewódzkiemu SEiRP w Bydgoszczy o dofinansowanie do sztandaru dla KPP w Chełmnie, który zostanie wręczony podczas wojewódzkiego Święta Policji w Chełmnie  w dniu 14 lipca b.r.

Po krótkich wypowiedziach uzasadniających powyższe przedsięwzięcia Uchwała została przyjęta. Kolejna przyjętą Uchwałą była Uchwała o powierzeniu funkcji Skarbnika Zdzisławowi Bartuli. Następnym punktem obrad była informacja Przewodniczącego GKR, Józefa Piaseckiego o realizacji uchwał podjętych w sprawie Kół SEiRP w Zgierzu i Sieradzu.

Leszek Orkisz  przedstawił Plan pracy Komisji Prawno-Statutowej nad Statutem Stowarzyszenia.

Janusz Dagow przedstawił możliwość podjęcia pracy z międzynarodową wypożyczalnią Hertz, której przedstawicielem na Polskę jest Motorent Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 34. Praca, na umowę zlecenie, polega na obsłudze klienta w zakresie wynajmu samochodu, relokacji auta z miejsca do miejsca.

Posiedzenie zakończyło się późnym popołudniem po omówieniu jeszcze wielu spraw bieżących.

Piotr Styczyński

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty